4 września

KUL odwiedzili delegaci Rosyjskiej Akademii Nauki

1-11 września

Duszpasterstwo Akademickie KUL zorganizowało obóz studencki w Tatrach, gdzie podczas codziennych wyjść w góry i wspólnie spędzanego czasu toczyły się rozmowy o studiach i studenckim życiu poza uczelnią. Była to okazja do poznania ciekawych ludzi, spędzenia czasu w dobrej atmosferze i nabrania sił przed nowym rokiem akademickim.

8-11 września

odbył się Międzynarodowy Kongres Historyczny „Sescenti Anni” poświęcony 600-leciu przeniesienia stolicy arcybiskupstwa z Halicza do Lwowa, zorganizowany przez Ośrodek Badań Wschodnioeuropejskich - Centrum UCRAINICUM.

9-11 września

w Gdańsku odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kanonistów pt. „Parafia w prawie kanonicznym i w prawie polskim”, współorganizowana przez Katedrę Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL oraz Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL.

10-12 września

Katedra Dramatu i Teatru KUL wspólnie z Towarzystwem Naukowym KUL zorganizowali sesję w stulecie urodzin profesor Ireny Sławińskiej „Dramat i teatr religijny – wyrózniki i paradygmaty”

12 września

na antenie programu 2 TVP wyemitowany został film dokumentalny dr Joanny Sosnowskiej, adiunkta w Katedrze Realizacji Filmowej i Telewizyjnej Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL pt. „Milczenie i słowo”. Film interpretuje orędzie na XLVI Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Znani dziennikarze, próbują zmierzyć się z pytaniem o wartość ciszy i słowa w ich pracy. Film na charakter nie tylko refleksji nad słowami papieża Benedykta XVI, ale także jest obserwacją codziennej pracy dziennikarskiej.

13 września

Kolegium Dziekanów Wydziałów Teologicznych w Polsce, obradujące na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, sekcja św. Andrzeja Boboli - Kolegium Bobolanum, wybrało na przewodniczącego Kolegium (jednogłośnie, na drugą czteroletnią kadencję) ks. prof. dra hab. Mirosława Kalinowskiego, Dziekana Wydziału Teologii KUL, kapłana archidiecezji warmińskiej.

Kolegium Dziekanów Wydziałów Teologicznych w Polsce powstało w roku 1998 z inicjatywy kierujących Wydziałami Teologicznymi w Polsce. Zadaniem gremium jest podejmowanie bieżących zagadnień wynikających z obecności teologii na wyższych uczelniach, współpraca z Komisją Episkopatu Polski ds. Nauki, z seminariami duchownymi, wymiana doświadczeń ze współpracy z Polską Komisją Akredytacyjną, Uniwersytecką Komisją Akredytacyjną, Polską Akademią Nauk, oraz integrowanie współpracy z zagranicznymi uniwersyteckimi ośrodkami teologicznymi. W skład gremium wchodzą dziekani wszystkich dwunastu wydziałów teologicznych: KUL, UKSW, UAM, UMK, UPJPII, UPJPII Tarnów, UO, USz, UŚ, UWM, PWT Warszawa, PWT Wrocław. W ich ramach zatrudnionych jest 121 profesorów tytularnych i 348 doktorów habilitowanych.

14 września

odbyło się międzynarodowe sympozjum naukowe „Zdrowie Polaków na terenie byłego Związku Sowieckiego” współorganizowane przez Katedrę Pedagogiki Porównawczej KUL.

15-21 września 

KUL był głównym organizatorem Lubelskiego Festiwalu Nauki. Specjalne warsztaty i lekcje pokazowe organizowane były dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz dorosłych. Prezentowane projekty związane były z najciekawszymi lub najnowszymi osiągnięciami naukowymi W niedzielę poprzedzającą tydzień prezentacji i wykładów na uczelniach, na Pl. Litewskim odbył się piknik naukowy.

Tradycją każdej edycji LFN są uroczyste koncerty na inaugurację i zakończenie Festiwalu. Inaugurację IX Lubelskiego Festiwalu Nauki uświetnił uroczysty koncert w Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie pt. Dziadek do orzechów. Na zakończenie na auli Stefana kard. Wyszyńskiego na KUL zagrał Joszko Broda.

IX edycja Festiwalu:

- odbyła się w 98 obiektach i 335 salach wykładowych Lublinie, Puławach, Dęblinie, Zamościu, Tomaszowie Lubelskim, Stalowej Woli,

- objęła niemal 890 projektów realizowanych w 1860 edycjach, co stanowi

- ok. 2900 godzin wykładów, ćwiczeń laboratoryjnych, doświadczeń i warsztatów, a także

- ponad 100 projektów (spektakle, koncerty, wystawy, piknik naukowy), w których można było uczestniczyć bez konieczności rezerwacji uczestnictwa,

- w organizację Festiwalu i przygotowanie prezentacji zaangażowanych było niemal 1300 nauczycieli akademickich i pracowników naukowo-badawczych.

24 września

podczas XV Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego, który odbywał się w Gdańsku w dniach 24-25 września, prof. Piotr Francuz został uhonorowany nagrodą COPERNICUS PRIZE 2012 za wyróżniające osiągnięcia w rozwoju neuronauki w Polsce.

24 września-15 października

w atrium Collegium Norwidianum odbyła się wystawa malarstwa olejnego prof. Romana Sławińskiego pt. „Między Wschodem a Zachodem”.

26 września

w Domu Pracy Twórczej KUL w Kazimierzu Dolnym odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Sensualność a religia w literaturze”, zorganizowana przez Ośrodek Badań nad Literaturą Religijną KUL.

27-30 września 

na KUL odbył się IV Kongres Kultury Chrześcijańskiej pod hasłem „W poszukiwaniu człowieka w człowieku. Chrześcijańskie korzenie nadziei”. Kongres rozpoczął się uroczystością nadania tytułu doktora honoris causa KUL Kardynałowi Gianfranco Ravasiemu, wybitnemu bibliście, znawcy pism Starego Testamentu.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, honorując Jego Eminencję swoim najbardziej zaszczytnym tytułem, wyraża szacunek i uznanie dla uczonego i pasterza Kościoła katolickiego, który zasłuchany w Słowo Boże, wielkodusznie dzieli się jego zbawczym i uświęcającym bogactwem ze wszystkimi, w tym również z tymi, którzy nie przyznają się do wiary w Boga, a szczerym sercem poszukują prawdy. Jednocześnie w wierności nauce II Soboru Watykańskiego oraz odpowiadając na wezwanie do nowej ewangelizacji bł. Jana Pawła II i Benedykta XVI niestrudzenie zachęca, by Słowo Boże czynić codziennym pokarmem życia duchowego, podstawą świętej liturgii oraz „duszą całej teologii”.

Konferecja prasowa - materiał AKF

28 września

Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL zorganizowała wykład otwarty prof. Małgorzaty Karwatowskiej (UMCS) pt. „Respektowanie opinii autorytetów czy całkowita niezależność od nich?”.

28-30 września

odyło się XI Sympozjum Kazimierskiezorganizowane przez Katedrę Historii Sztuki Starożytnej i Wczesnochrześcijańskiej KUL poświęcone kulturze świata późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa

29 września

Katedra Historii Filozofii w Polsce oraz Ośrodek Historii Kultury w Średniowieczu KUL zorganizowali VII edycję konferencji z cyklu „Spotkanie Edytorów”. Tematem obrad była problematyka związana ze średniowiecznymi komentarzami do Fizyki Arystotelesa.