W trakcie konferencji zaplanowane zostały wystąpienia referatowe oraz plakatowe. Możliwy jest także udział bierny, bez wystąpienia.


Informacje dla prelegentów

Czas przeznaczony na jedno wystąpienie wynosi 15 minut, po każdym referacie przewidziana jest ok. 5 minutowa dyskusja. Na miejscu będzie dostępny komputer z oprogramowaniem Power Point oraz rzutnik multimedialny.

 

Informacje dla osób prezentujących plakaty

Zostaną przygotowane specjalne stojaki ułatwiające prezentację plakatów. Maksymalne wymiary plakatu to format A0 w układzie pionowym. Sesja plakatowa będzie trwała godzinę, co daje okazję do zapoznania się ze wszystkimi wystąpieniami. W razie potrzeby, przy przygotowywaniu plakatu prosimy skorzystać ze wskazówek zamieszczonych poniżej.

 

Jak przygotować plakat

Plakat (poster) stanowi formę prezentacji wyników badań, która umożliwia szybkie i samodzielnie (bez pomocy autora) zapoznanie się z prezentowanym materiałem. Dlatego powinien zawierać tylko informacje podstawowe i zasadnicze, możliwe do zrozumienia bez konieczności dodatkowych wyjaśnień ze strony autora.

 

Poster powinien by  czytelny z odległości ok. 1,5 metra, dlatego należy zadbać o odpowiedni krój i wielkość czcionki, ilość prezentowanych informacji oraz układ graficzny poszczególnych części prezentacji. Ogólną zasadą każdego plakatu jest minimum tekstu, a w - tekście minimum narracji. Formatowanie tekstu, tytuły, rysunki i tabele, literatura cytowana powinny by  zgodne ze standardem APA.

 

Poster powinien być przygotowany na jednym arkuszu papieru, w układzie pionowym. Zwykle stosowane wymiary to 100 cm wysokości oraz 70 cm szerokości lub format A0 (841 x 1189 mm). Można przygotować go korzystając z programu Power Point, a następnie wydrukować. Instrukcja przygotowania posteru z użyciem Power Point jest dostępna na stronie internetowej podanej poniżej.

 

Każdy poster powinien zawierać:

o Tytuł

o Informacje o autorze/autorach (imię i nazwisko, afiliacja, kontakt)

o Abstrakt

o Zasadniczą część  prezentacji:

Wprowadzenie teoretyczne

Hipotezy/pytania badawcze

Opis metody

Wyniki

Konkluzje

Najważniejsze pozycje bibliograficzne

 

Poszczególne części tekstu („Wprowadzenie”, „Metoda”, itd.) powinny być umieszczone w osobnych akapitach, a cały materiał ułożony w kolumnach.

 

Tytuł zamieszcza się na środku plakatu (litery powinny mieć co najmniej 2,5 cm wysokości), pod nim imię i nazwisko autora lub autorów oraz ich afiliacje. Warto podać nazwę Zjazdu, jego miejsce i termin.

 

Ilustracje powinny być takiego rozmiaru, aby możliwe było oglądanie ich z pewnej odległości. Należy używać wyraźnych znaków graficznych i dużych czcionek (co najmniej 20 punktów). Aby było jasne co przedstawia ilustracja, każda rycina oraz tabela musi być opatrzona podpisem, dodatkowe informacje można zamieścić w legendzie poniżej ilustracji (czcionka nie mniejsza niż 16 punktów). Legenda może zawierać komentarz, który normalnie pojawiałby się w części artykułu „Wyniki badań” lub „Dyskusja”.


Pomocne wskazówki dotyczące przygotowania posteru można znaleźć m.in. na stronie:

http://www.ncsu.edu/project/posters/NewSite

 

Autor: Mariola Łaguna
Ostatnia aktualizacja: 14.11.2011, godz. 10:58 - Mariola Łaguna