Do publikowania na łamach "Studiów z Prawa Wyznaniowego" zaproszeni są wszyscy Autorzy podejmujący problemy z zakresu prawa wyznaniowego. Przyjmowane są jedynie teksty oryginalne, które nie były wcześniej publikowane w żadnym innym wydawnictwie. Prace można przesyłać na adres redakcji drogą elektroniczną. Materiały przyjmowane są w sposób ciągły.

 

Na łamach czasopisma publikowane są opracowania dotyczące statusu kościołów i innych związków wyznaniowych oraz sytuacji prawnej jednostki w zakresie wolności sumienia i religii. Obok artykułów naukowych, studiów, opinii oraz tłumaczeń i omówień materiałów źródłowych, w „Studiach z Prawa Wyznaniowego" zamieszczane są również recenzje publikacji oraz sprawozdania z konferencji i sympozjów z zakresu prawa wyznaniowego.

Teksty składane do publikacji w „Studiach z Prawa Wyznaniowego" nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich. Ewentualny wkład innych osób w powstanie publikacji oraz ewentualne źródła jej finansowania powinny zostać ujawnione. Praktyki określane jako ghostwriting i ghost authorship redakcja uważa za przejaw nierzetelności naukowej i naruszenie zasad etyki obowiązujących w nauce. Wszelkie przypadki takiej nierzetelności będą dokumentowane i ujawniane zgodnie z zaleceniami COPE Committee on Publication Ethics. Oryginalność publikacji naukowej redakcja sprawdza korzystając z programu antyplagiatowego iThenticate, zaś Autor potwierdza w składanym oświadczeniu i w podpisywanej umowie wydawniczej.

 

Teksty przekazywane do publikacji powinny być zapisane jako dokument programu Word i dostarczone redakcji w postaci elektronicznej poprzez system elektroniczny obsługujący proces redakcyjny OJS, bądź w ostateczności przesłane pocztą e-mail na adres redakcji (od tomu 23/2020 zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie poprzez funkcję "zgłoś tekst"). Wraz z tekstem autor składa oświadczenie (można przesłać jego skan). Osoby przekazujące tekst poprzez OJS nie muszą przesyłać odrębnego oświadczenia (składają je zatwierdzając tekst w systemie).

Autor ponosi odpowiedzialność za wszelkie dane merytoryczne zawarte w publikacji. Redakcja nie weryfikuje dat, nazw własnych, cytatów, danych bibliograficznych itp.

Objętość nadsyłanego tekstu nie powinna przekraczać w przypadku artykułów 1 arkusza wydawniczego (40 000 znaków ze spacjami), a w przypadku sprawozdań i recenzji 1/4 arkusza.

 

Do tekstu należy dołączyć:

 • streszczenie w języku polskim i angielskim, a jeśli tekst jest napisany w innym języku niż polski lub angielski, to także w języku oryginalnym. Streszczenie powinno przedstawiać zawartość tekstu, opisywać problem badawczy, cel badań, ich rezultaty oraz główne wnioski. Objętość streszczenia - nie mniej niż 1/3 strony A4, 150-300 wyrazów;
 • słowa kluczowe w j. polskim, angielskim i oryginalnym (minimum po 4 w każdym języku, oddzielone średnikami);
 • tytuł tekstu (należy podać w j. polskim, angielskim i oryginalnym);
 • wykaz bibliografii (obejmujący wyłącznie cytowaną w tekście literaturę). Bibliografię prosimy sporządzić zgodnie ze stylem Chicago (Author-Date System) - wzór:The Chicago Manual of Style. Wyjątkiem jest tekst z bibliografią w alfabecie innym niż łaciński, kiedy stosujemy styl Chicago (Notes and Bibliography System). 

Do składanego do publikacji tekstu Autor powinien dołączyć swój aktualny adres do korespondencji, numer telefonu i adres poczty e-mail, a także informacje do wykorzystania przy formułowaniu noty o autorze (stopień/tytuł naukowy, afiliacja, miejsce pracy, w przypadku pracowników naukowych: stanowisko i nazwa uczelni wraz z pełnym jej adresem, kontakt e-mail autora, który zostanie ujawniony w nocie o autorze). Autor powinien również wskazać swój numer identyfikacyjny ORCID.

Przyjęcie publikacji do druku jest równoznaczne z uzyskaniem przez redakcję prawa druku. Nie przewiduje się wypłaty honorariów dla autorów, otrzymają oni jeden egzemplarz czasopisma w wersji elektronicznej, w którym został opublikowany tekst ich autorstwa. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, ponadto zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania, usuwania usterek stylistycznych oraz ujednolicania tekstu według wskazanych zasad, bez porozumienia z Autorem. Termin wykonania korekty autorskiej wynosi 2 tygodnie od dnia otrzymania tekstu przez autora. Po upływie tego terminu tekst jest kierowany do publikacji wyłącznie z korektą redakcyjną.

 

Szczegółowe zalecenia edytorskie

Tekst w wersji elektronicznej nie powinien zawierać automatycznego podziału wyrazów ani żadnego dodatkowego formatowania. Należy ustalić 2,5-centymetrowe marginesy i wprowadzić numerację stron.

W przypadku artykułów należy wprowadzić podział wewnętrzny.

Tekst zasadniczy powinien mieć następujące parametry: tekst wyjustowany, czcionka Times New Roman 12 pt, odstęp między liniami 1,5, wcięcie akapitowe na 1,25 cm. Przypisy powinny mieć następujące parametry: tekst wyjustowany, czcionka Times New Roman 10 pt, odstęp między liniami 1,0.

Dopuszczalne są następujące typy wyróżnień w tekście: kursywa – dla tytułów publikacji, wyrażeń obcojęzycznych oraz dla wyrazów i wyrażeń stanowiących przykłady, pogrubienie – dla tytułów wyodrębnionych w strukturze tekstu, terminów i partii tekstów wymagających wyróżnienia. Prosimy nie stosować dla wyróżnienia tytułów publikacji lub ich autorów dodatkowych efektów typu rozstrzelone czcionki, wersaliki czy kapitaliki. Każdy akapit należy zakończyć przez naciśnięcie na klawiaturze klawisza Enter. Prosimy nie wyrównywać tekstu do prawego i lewego marginesu spacjami. Prosimy nie dzielić ręcznie wyrazów, nie „łapać" pojedynczych liter na końcu linii, ani też nie kończyć linii poprzez jednoczesne naciśnięcie klawiszy Shift i Enter. Nawiasy okrągłe prosimy wybierać z klawiatury i nie stosować zamiast nich znaku „/". Nawias otwierający powinien być przytulony do pierwszego, a zamykający do ostatniego wyrazu tekstu zapisywanego w nawiasach. Prosimy stosować tylko cudzysłowy drukarskie. Cudzysłów otwierający („) powinien być przytulony do pierwszego, a zamykający (") do ostatniego wyrazu tekstu zapisywanego w cudzysłowach. Dla oznaczenia pauz zakresowych, dywizów i myślników należy wybrać z klawiatury znak „-". Myślnik należy oddzielić z obu stron spacjami. Prosimy nie stosować spacji w wyrazach złożonych (np. biało-czerwony), ani w przypadku pauzy zakresowej (np. lata 1989-2010, s. 4-12 itp.). Przecinki, kropki, wykrzykniki, znaki zapytania, średniki, dwukropki powinny być przytulone do poprzedzającego te znaki wyrazu.

Przypisy dolne umieszczone w tekście powinny mieć ciągłą numerację rozpoczynającą się od „1". Cyfry odsyłaczowe przypisów należy przytulić do poprzedzającego je wyrazu. Kropkę, przecinek i dwukropek stawiamy zawsze po odsyłaczu (wyjątek stanowi odnośnik po skrócie, np. XXI w.1, 1989 r.5, 120 tys.12).

Stosowane w artykule skróty powinny być wyjaśnione przy ich pierwszym użyciu.

 • Opis bibliograficzny przywoływanej w tekście literatury powinien być wykonany w stylu Chicago (Author-Date System) - wzór: The Chicago Manual of Style. Wyjątkiem jest tekst z bibliografią w alfabecie innym niż łaciński, kiedy stosujemy styl Chicago (Notes and Bibliography System). Stosując Author-Date System w tekście artykułu podajemy opis w formie skróconej, a pełny opis podajemy w bibliografii załącznikowej. Wersja skrócona może być wstawiona w tekście głównym w nawiasie kwadratowym, bądź w przypisie dolnym (preferowane przez redakcję).
  • Przykład opisu skróconego:
   • Chmaj 2002, 125.
   • Krukowski, Warchałowski 2000, 59-60.
   • Olszówka 2010, 66-70.
   • Pietrzak 2003, 56.
   • Gniewek (red.) 2011, 91-95.
   • Stanisz, Pawlikowski 2017, 460.
   • Stanisz 2017a, 230.
   • Stanisz 2017b, 170.
  • Przykłady opisu pełnego:
   • Chmaj, Marek. 2002. „Równość wobec prawa i zakaz dyskryminacji”. W: Konstytucyjne wolności i prawa w Polsce. Zasady ogólne, red. Marek Chmaj, Leszek Leszczyński, Wiesław Skrzydło, Jacek Z. Sobczak, Andrzej Wróbel, 115-146. Kraków: Zakamycze.
   • Krukowski, Józef, Krzysztof Warchałowski. 2000. Polskie prawo wyznaniowe. Warszawa: Wydawnictwa Prawnicze PWN.
   • Olszówka, Marcin. 2010. „Interferencja zasad prawa wyznaniowego instytucjonalnego”. Przegląd Prawa Wyznaniowego 2: 63-86.
   • Pietrzak, Michał. 2003. Prawo wyznaniowe. Warszawa: LexisNexis.
   • Gniewek, Edward (red.). 2011. Kodeks cywilny. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
   • Stanisz, Piotr, Jakub Pawlikowski. 2017. „Il diritto dei medici all'obiezione di coscienza in Polonia: recenti sviluppi”. Quaderni di diritto e politica ecclesiastica 2: 459-473. DOI 10.1440/88268
   • Stanisz, Piotr. 2017a. „Ochrona wolności religijnej w wymiarze indywidualnym i instytucjonalnym w postulatach Stolicy Apostolskiej i w traktatach Unii Europejskiej. Zbieżności i rozbieżności". W: Kościół a Naród i Państwo w perspektywie 1050. rocznicy Chrztu Polski. Historia i teraźniejszość, red. Józef Krukowski, Mirosław Sitarz, Ireneusz Dosz, 225-245. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
   • Stanisz, Piotr. 2017b. „Conscientious Objection of Medical Professionals according to Polish Law and the Encyclical Evangelium Vitae". W: The Value of Life. The Present Time through the Prism of St John II's Encyclical Evangelium Vitae, red. Agnieszka Lekka-Kowalik, Krzysztof Wiak, 165-177. Warszawa: Instytut Papieża Jana Pawła II.

Jeśli w bibliografii mamy więcej niż jedną pozycję tego samego autora, wydaną w tym samym roku, to rozróżniamy je dodając literę alfabetu, np.: 2017a, 2017b.

Jeśli pracę wymienia się w kolejno następujących po sobie przypisach wystarczy informacja „tamże” i numer strony. Prosimy o stosowanie systemu skrótów polskich. Przykład: Por. tamże, 9.

Końcową bibliografię porządkujemy alfabetycznie wg nazwisk. Prosimy o podawanie pełnych imion i nazwisk autorów, redaktorów, tłumaczy itd. Jeżeli tekst posiada numer DOI prosimy o jego podanie. W przypadku artykułów i rozdziałów w monografiach prosimy o podawanie w wykazie bibliografii zakresu stron, na których zamieszczony jest tekst.

Jeżeli konieczne jest użycie znaków, których nie ma na klawiaturze, można skorzystać z opcji „wstaw symbol”.

W przypadku przywoływania w tekście pozycji bibliograficznych opisywanych w alfabecie innym niż łaciński (np. cyrylicą), prosimy o stosowanie stylu Chicago (Notes and Bibliography System) i podawanie w miarę możliwości - w nawiasie kwadratowym obok wersji oryginalnej - jej transliteracji (można skorzystać np. z tego narzędzia, prosimy nie mylić z transkrypcją).

 • Opis bibliograficzny w przypadku orzeczeń: nazwa orzeczenia, nazwa organu, który je wydał, data wydania, sygnatura akt oraz (jeśli orzeczenie było publikowane) wskazanie miejsca publikacji i numerów stron. Opis orzeczenia podajemy w przypisie dolnym. Nie wymieniamy go w bibliografii załącznikowej. Przykład:
  • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 grudnia 2009 r., U 10/07, OTK 2009, Nr 11 A, poz. 163.
 • Opis bibliograficzny w przypadku aktów prawnych: pełen tytuł oraz miejsce publikacji. Metoda cytowania według Zasad techniki prawodawczej (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”, tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 283). Nazwy kodeksów, ustaw oraz ich skróty piszemy małymi literami (np. k.c.). W przypadku traktatów, konwencji itp. wielką literą piszemy wyraz rozpoczynający tytuł. Opisy aktów prawnych, podobnie jak orzeczeń, podajemy w przypisie dolnym i nie powtarzamy w bibliografii załącznikowej. Podając numer Dziennika Ustaw dodajemy rok jego publikacji jeśli jest inny niż rok uchwalenia aktu prawnego. Przykłady:
  • Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską podpisany dnia 28 lipca 1993 r., Dz. U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318.
  • Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalona przez Sejm Ustawodawczy w dniu 22 lipca 1952 r., tekst jedn. Dz. U. z 1976 r. Nr 7, poz. 36 z późn. zm.
  • ustawa z dnia 20 marca 1950 r. o przejęciu przez Państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego, Dz. U. z 1950 r. Nr 9, poz 87 z późn. zm.
  • ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1153.
  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych, Dz. U. z 1999 r. Nr 38, poz. 374.
 • w przypadku przywoływania publikacji internetowych należy w przypisie podać autora i tytuł publikacji, adres strony www wraz z datą dostępu do niej. Przykład:
  • Opinia z 19 listopada 2010 r. w sprawie niektórych konstytucyjnych problemów postępowania w sprawie realizacji inicjatywy ustawodawczej Rady Ministrów w sprawie zmiany ustawy regulującej stosunek państwa do kościoła lub związku wyznaniowego (RL-0303-34/10) http://radalegislacyjna.gov.pl/dokumenty/opinia-z-19-listopada-2010-r-w-sprawie-niektorych-konstytucyjnych-problemow-postepowania-w [dostęp: 7.12.2015]
  • Decyzja Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich z 25 stycznia 2013 r. (2097/2011/RA), https://www.ombudsman.europa.eu/pl/cases/decision.faces/en/49026/html.bookmark [dostęp: 19.12.2017].

 

W przypadku recenzji (artykułu recenzyjnego) w nagłówku należy podać: imię i nazwisko autora oraz pełen tytuł recenzowanego dzieła, nazwę wydawnictwa, miejsce i rok wydania oraz liczbę stron. Dane autora recenzji (artykułu recenzyjnego) prosimy umieścić na jej końcu. Prosimy podać tytuł artykułu recenzyjnego w j. polskim i angielskim (bez tłumaczenia samego tytułu recenzowanego dzieła).
W przypadku sprawozdań w nagłówku należy podać: rodzaj wydarzenia naukowego, jego pełny tytuł, miejsce i datę. Dane autora sprawozdania prosimy umieścić na jego końcu. Prosimy podać tytuł sprawozdania w j. polskim i angielskim.

 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 16.03.2021, godz. 23:09 - Marta Ordon