Autorzy zobowiązani są do przesłania na adres ipna@kul.pl, we wskazanych przez redakcję terminach przyjmowania tekstów do publikacji, przeznaczonego do publikacji utworu naukowego w postaci elektronicznej w formacie dokumentu tekstowego (doc, docx, odt) zgodnie z formularzem formularz_zgloszenia_publikacji_ipna.

 

W przypadku publikacji wieloautorskich Redakcja prosi o ujawnienie wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.

 

Redakcja zastrzega, iż „ghostwriting” oraz  „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a w przypadku ich wykrycia, powiadomione zostaną instytucje zatrudniające autorów.


Redakcja prosi o podanie informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).

 

Przesłany tekst powinien zostać przygotowany w języku polskim. Opracowanie powinno także spełniać ewentualne przewidziane prawem wymogi dla oryginalnego artykułu naukowego, artykułu przeglądowego, komunikatu o badaniach naukowych, glosy czy komentarza prawniczego, artykułu recenzyjnego (recenzji naukowej), studium przypadku (case study) lub artykułu popularnonaukowego.

 

Autorzy zobowiązani są również do przesłania, we wskazanych przez redakcję terminach przyjmowania tekstów do publikacji, pocztą tradycyjną na adres redakcji (równocześnie na adres mailowy redakcji kopii cyfrowej lub skanu dokumentu) umowy licencyjnej oraz oświadczenia dotyczącego zjawisk „ghostwriting” oraz „guest authorship”, zgodnie z formularzem oswiadczenie_autora_ipna.

 

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania korekty językowo-technicznej przesłanego do publikacji utworu w zakresie nie naruszającym praw osobistych twórców oraz odmowy jego publikacji, jeżeli w toku procesu recenzyjnego utwór nie otrzyma co najmniej oceny pozytywnej.

Autor: Małgorzata Ganczar
Ostatnia aktualizacja: 25.10.2017, godz. 09:31 - Małgorzata Ganczar