Współpraca Katedry Pedagogiki Opiekuńczej z ośrodkami naukowo-dydaktycznymi w regionie, kraju i za granicą, w zakresie:

 • podejmowania wspólnych badań,
 • pozyskiwania grantów,
 • udziału w projektach międzynarodowych,
 • organizacji seminariów, sympozjów i konferencji naukowych,
 • upowszechnianie otwartych spotkań i dyskusji z udziałem ekspertów zewnętrznych,
 • naukowej działalności wydalniczej.

 

Współpraca Katedry Pedagogiki Opiekuńczej z instytucjami poza naukowymi w zakresie:

 • realizacji projektów badawczych na rzecz miasta/regionu/kraju,
 • działalności popularnonaukowej skierowanej do mieszkańców regionu;
 • dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy;
 • organizacji otwartych seminariów pedagogiki opiekuńczej i resocjalizacyjnej,
 • organizacja spotkań i wystaw popularyzujących osiągnięcia pracowników i studentów.

 

Działalność społeczno-wychowawcza pracowników katedry:

1.     Współpraca z instytucjami i organizacjami wychowawczymi:

 • Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” w Kielcach;
 • Państwowy Dom Dziecka im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Lublinie;
 • Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Lublinie.

2.     Inicjatywy wychowawcze podejmowane wraz z studentami specjalności:

 • Zaangażowanie studentów w pomoc i opiekę nad dziećmi w Państwowym Domu Dziecka im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Lublinie.
Autor: Jan Dzionek
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2013, godz. 11:02 - Jan Dzionek