Współpraca naukowa z ośrodkami w kraju i za granicą

 Pracownicy Katedry Prawa Wyznaniowego współpracują z wieloma zagranicznymi ośrodkami naukowymi oraz specjalistami z zakresu prawa wyznaniowego z następujących Uniwersytetów: Katolicki Uniwersytet w Louvain /Louvain-la-Neuve/ w Belgii; Uniwersytet w Bari we Włoszech; Katolicki Uniwersytet Najświętszego Serca w Mediolanie we Włoszech, Uniwersytet Karola w Pradze w Czechach; Uniwersytet Michała Römera w Wilnie na Litwie; Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu w Czechach; Katolicki Uniwersytet Pétera Pázmány’a w Budapeszcie na Węgrzech; Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie na Litwie (profesorowie z tych uniwersytetów wchodzą w skład Rady Naukowej „Studiów z Prawa Wyznaniowego”). Owocem współpracy P. Stanisza z Katolickim Uniwersytetem Sacro Cuore w Mediolanie był m.in. udział w przygotowaniu opracowania dotyczącego sytuacji prawnej Kościoła katolickiego w państwach Europy Środkowo-Wschodniej oraz uczestnictwo w realizacji projektu pt. "Religioni e coesione sociale nei sistemi giuridici europei. Modelli istituzionali di dialogo tra Stati e comunita religiose nei paesi dell'Unione europea", koordynowanego przez prof. Giorgio Feliciani.   Pracownicy Katedry Prawa Wyznaniowego współpracując z Uniwersytetem Vytautas Magnus w Kownie na Litwie (Wydział Teologii) w latach 2003–2005 prowadzili tam wykłady z prawa wyznaniowego i prawa konkordatowego (H. Misztal, A. Mezglewski i P. Stanisz) oraz brali czynny udział w kilku konferencjach naukowych organizowanych przez ten Uniwersytet. W latach 1998–2002 pracownicy Katedry (H. Misztal i A. Mezglewski) prowadzili również wykłady z prawa wyznaniowego w ramach studium zorganizowanego przez KUL w Spiskiej Kapitule (Słowacja) i Ołomuńcu (Republika Czeska). W ostatnich latach nawiązana została współpraca z Uniwersytetem La Rioja w Logroño (Hiszpania) i Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Sassari (Włochy).

 

 Katedra Prawa Wyznaniowego nawiązała także współpracę z wieloma ośrodkami naukowymi w kraju prowadzącymi badania z zakresu prawa wyznaniowego, m.in. Zakładem Prawa Kościelnego i Wyznaniowego UJ, Katedrą Prawa Wyznaniowego i Kanonicznego ChAT, Katedrą Prawa Wyznaniowego i Konkordatowego UKSW, Zakładem Prawa Konstytucyjnego i Wyznaniowego UO. W 2013 r. wspólnie z Zakładem Etyki i Filozofii Człowieka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zorganizowała ogólnopolską konferencję naukową pt. „Sprzeciw sumienia w praktyce medycznej – aspekty etyczne i prawne”.

 

 Od 2009 roku Katedra bierze udział w projekcie EUREL (Sociological and legal data on religions in Europe).  P. Stanisz i M. Zawiślak będąc polskimi korespondentami tego projektu, biorą m.in. udział w opracowywaniu strony internetowej [www.eurel.info] oraz przygotowywaniu newsletter'a. W 2014 r. ramach projektu Katedra Prawa Wyznaniowego współorganizowała międzynarodową konferencję pt. "Religion in floating territories". Projekt EUREL jest kierowany przez DRES (Droit, Religion, Entréprise et Société), we współpracy z CNRS (Centre national de la recherche scientifique) i Uniwersytetem Roberta Schumana w Strasburgu. Skupia specjalistów prawa, nauk politycznych i socjologii religii. Istotą jest prowadzenie studiów porównawczych na poziomie europejskim w zakresie statusu prawnego i instytucjonalnego oraz kulturowego religii. Projekt EUREL ma na celu zapewnienie dostępu poprzez stronę internetową www.eurel.info do aktualnych informacji na temat społecznego i prawnego statusu religii w Europie z perspektywy interdyscyplinarnej. Strona jest skierowana do międzynarodowej społeczności naukowej, władz publicznych i sił politycznych. Wszystkie informacje znajdujące się na stronie są weryfikowane przez korespondentów - specjalistów prawa i nauk socjologicznych z poszczególnych państw europejskich.

 

Katedra Prawa Wyznaniowego od lat współpracuje z naczelnymi organami rządowej administracji wyznaniowej, w szczególności z Departamentem Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (wcześniej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji). Na zlecenie Departamentu pracownicy przygotowują ekspertyzy z zakresu prawa wyznaniowego. Ponadto Katedra wspólnie z Departamentem zorganizowała w dniach 9-10 grudnia 2011 r. ogólnopolską konferencję naukową pt. Układowe metody regulacji stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi (art. 25 ust. 4-5 Konstytucji RP), a także organizuje coroczne seminaria naukowe nt. zadań administracji wyznaniowej.

  

Katedra Prawa Wyznaniowego na podstawie podpisanego porozumienia współpracuje z Sekretariatem Konferencji Episkopatu Polski w zakresie monitorowania prawodawstwa i orzecznictwa dotyczących prawnych gwarancji wolności religijnej katolików oraz przepisów odnoszących się do statusu Kościoła katolickiego w Polsce. Pracownicy (w szczególności P. Stanisz) przygotowują nieodpłatne opinie i ekspertyzy, opracowują informacje i stanowiska dotyczące ww. problematyki. 


11.ospw Działania podejmowane przez pracowników Katedry w znacznym stopniu przyczyniły się do integracji polskiego środowiska specjalistów z zakresu prawa wyznaniowego. Kluczową rolę w tym względzie odegrało wystąpienie przez A. Mezglewskiego w 2003 r. z inicjatywą organizowania cyklu Zjazdów Katedr i Wykładowców Prawa Wyznaniowego. Ponadto w dniach 21–22 czerwca 2008 r. pracownicy Katedry zorganizowali w Lublinie Zebranie Założycielskie „Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego”. W trakcie obrad przyjęty został Statut PTPW, zgodnie z którym celem Towarzystwa "jest popieranie rozwoju nauki prawa wyznaniowego, popularyzacja osiągnięć nauki prawa wyznaniowego oraz integracja środowiska specjalistów z zakresu prawa wyznaniowego" (§ 5). Postanowieniem Sądu Rejonowego w Lublinie z dnia 19 sierpnia 2008 r. stowarzyszenie "Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego" zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego (pod numerem KRS 0000311635). Do władz Towarzystwa zostali wybrani m. in. pracownicy Katedry Prawa Wyznaniowego: P. Stanisz - na Wiceprezesa Zarządu, M. Ordon - na sekretarza Zarządu, H. Misztal - na członka Rady Programowej PTPW. Towarzystwo powołało także do istnienia czasopismo naukowe pt. Przegląd Prawa Wyznaniowego, w którego redakcji zasiadają pracownicy Katedry (P. Stanisz - były Redaktor Naczelny PPW w l. 2008-2009, M. Ordon, M. Zawiślak).

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 13.05.2019, godz. 20:44 - Marta Ordon