PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

I.                KARTA PRZEDMIOTU:

Wstęp do nauki o języku

I rok, studia licencjackie, semestr I

CEL PRZEDMIOTU

  1. Omówienie pojęć niezbędnych w dalszym kształceniu językowym
  1. Przygotowanie do analiz językoznawczych
  1. Refleksja nad funkcjonowaniem i postrzeganiem języka dawniej i dzisiaj

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY,

UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Znajomość języka polskiego i jego budowy

2. Znajomość podstawowych terminów gramatycznych

EFEKTY KSZTAŁCENIA

K_W07

zna główne gałęzie nauki o języku; podstawową terminologię językoznawczą (metajęzyk gramatyczny) oraz metodologie wykorzystywane w badaniach nad językiem

K_U01

wypracował podstawowe sprawności logiczne: umiejętności jasnego, precyzyjnego i poprawnego formułowania myśli oraz poprawnego uzasadniania wniosków, argumentowania i analizy pojęciowej pod kątem formalnym i strukturalnym

K_K01

ma kompetencje do sprawnego i poprawnego wnioskowania oraz rzetelnego uzasadniania argumentowania

K_K03

rozumie i współtworzy kulturę (m.in. literaturę jako jeden z dyskursów kulturowych); harmonijne łączy i praktycznie wykorzystuje wiadomości z edukacji lingwistycznej i kulturowej

K_K05

rozumie potrzebę ustawicznego uczenia się i podnoszenia kompetencji zawodowych

TREŚCI PROGRAMOWE

forma zajęć – Wykład (W)

Liczba godzin

W1. Wprowadzenie do teorii znaków ; znak językowy

1

W2. Mowa ludzka jako system znaków; mowa a inne formy komunikowania

1

W3. Język jako przedmiot badań ; typologia badań językoznawczych I

1

W4. Typologia badań językoznawczych II

1

W5. Leksem, wyraz – definicje, kryteria wydzielania

1

W6. Wstęp do morfologii

1

W7. Typologia morfemów

1

W8. Wstęp do fleksji – kategorie gramatyczne ; leksemy odmienne a nieodmienne

1

W9. Czas, tryb, strona

1

W10. Przypadek, rodzaj, liczba

1

W11. Filogeneza języka

1

W12. Ontogeneza języka

1

W13. Historia pisma

1

W14. Wstęp do komunikologii – teoria aktów mowy

1

W15. Funkcje języka i tekstu

1

Suma godzin

15

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

  1. Tekst pisany
  1. Komputer
  1. Tablica

SPOSOBY OCENY

  1. Egzamin pisemny z treści wykładowych, wybranej lektury i biografii badaczy języka

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

Forma aktywności

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności

Godziny kontaktowe z nauczycielem

15

Przygotowanie się do egzaminu

30

Konsultacje z prowadzącym (dobrowolne)

15

SUMA

60

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU

2

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Podstawowa:

1. Encyklopedia języka polskiego, red. S. Urbańczyk, Wrocław

2. R. Grzegorczykowa, Wstęp do językoznawstwa, Warszawa 2007.

3. Cz. Lachur, Zarys językoznawstwa ogólnego, Opole 2004.

4. T. Milewski, Językoznawstwo, Warszawa 2004.

5. R. Przybylska, Wstęp do nauki o języku polskim, Kraków 2003.

6. Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin 2001.

Uzupełniająca:

1. A.D. Bragdon, D. Gamon, Kiedy mózg pracuje inaczej, Gdańsk 2006.

2. I. Kurcz, Psychologia języka i komunikacji, Warszawa 2005.

3. M. Kuckenburg, Pierwsze słowo, Warszawa 2006.

PROWADZĄCY PRZEDMIOT (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES E-MAIL)

Dr Jolanta Klimek, jolak@kul.lublin.pl

II. FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY

 

Na ocenę 2

Na ocenę 3

Na ocenę 4

Na ocenę 5

Efekt kształcenia

Wiedza

Nie zna dziedzin językoznawstwa i pojęć lingwistycznych; nie zna biogramów badaczy

Zna podstawowe dziedziny językoznawstwa, ma pewną orientację z zakresu pojęć lingwistycznych; zna kilku badaczy języka

Dobrze zna dziedziny językoznawstwa; zna badaczy języka; zna kluczowe pojęcia z zakresu językoznawstwa

Bardzo dobrze zna dziedziny językoznawstwa; zna badaczy języka; doskonale zna pojęcia z zakresu wszystkich omówionych dziedzin językoznawstwa

Efekt kształcenia

Umiejętności

Nie umie scharakteryzować dziedzin językoznawstwa; nie umie zdefiniować podstawowych pojęć; nie umie omówić budowy języka polskiego; nie umie wskazać podobieństw/różnic między językami

Umie wskazać obszary badań lingwistycznych; umie zdefiniować część terminów gramatycznych;

ma trudności z charakterystyką gramatyczną polszczyzny

Potrafi wskazać i zdefiniować gałęzie językoznawstwa; umie bezbłędnie zdefiniować terminy; umie scharakteryzować język polski pod względem systemowym i osadzić język w typologiach;

umie wykorzystać kompetencje językowe w komunikacji

Zna i definiuje dziedziny badań lingwistycznych;potrafi rozdzielić kompetencje badaczy;

umie bezbłędnie zdefiniować terminy i podać adekwatne przykłady;umie scharakteryzować język polski pod względem systemowym, osadzić język w typologiach i skonfrontować z innymi językami europejskimi; umie

umie wykorzystać kompetencje językowe w komunikacji i analizie tekstu; swobodnie dyskutuje na tematy językowe

Efekt kształcenia

Kompetencje

Nie widzi potrzeby zdobywania i pogłębiania wiedzy; nie rozumie związków teorii języka z jego stosowaniem.

Nie widzi potrzeby ciągłego zdobywania i pogłębiania wiedzy

Zauważa konieczność i przejawia chęć do pogłębionych studiów

Zauważa konieczność i przejawia chęć do pogłębionych studiów; logicznie łączy wiadomości językowe i literackie (kulturowe)

III. Inne przydatne informacje o przedmiocie

 

Autor: Małgorzata Nowak-Barcińska
Ostatnia aktualizacja: 24.11.2012, godz. 16:47 - Małgorzata Nowak-Barcińska