Konkurs obejmuje projekty na rzecz integracji społeczno – zawodowej, obejmujące następujący typ realizowanej operacji:

 

1. kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy ,

2. staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy ,,

3. poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej,

4. rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej (w tym np.: środowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej, streetworkingu, coachingu, treningu pracy),

5. wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej młodzieży (świetlice środowiskowe w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe) połączonych z realizacją działań w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej.

 

Grupę docelowa w projekcie stanowią:

 

- Osoby niezatrudnione lub zatrudnione, w wieku aktywności zawodowej (15 - 64 lata), zagrożone wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.)

- otoczenie osób wykluczonych społecznie (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób wykluczonych społecznie objętych wsparciem w ramach projektu, w tym również w zakresie równoległej aktywizacji zawodowej i społecznej osób pełniących obowiązki opiekuńcze)

 

Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu. Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w terminie: od 31.12.2012 r. godz. 7.30  do 28.02.2013 r. godz. 15.30

 

Alokacja na konkurs: 

Kwota alokacji przeznaczonej na konkurs wynosi 3 000 000,00 zł.

 

Wnioskodawcami- wszystkie podmioty, w tym PFRON i Centralny Zarząd Służby Więziennej - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)

 

Więcej informacji: http://wup.lublin.pl/pokl/priorytet-vii/projekty-ponadnarodowe-vii/1pwppokl7212012/559-dokumentacja-konkursowa/1893-dokumentacja-konkursowa-konkurs-zamknity-nr-1pwppokl7212012

Autor: Anna Przybyła
Ostatnia aktualizacja: 12.11.2012, godz. 13:01 - Anna Przybyła