Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia)

ogłasza konkurs otwarty nr 1/POKL/7.2.1/2012 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów na rzecz integracji społeczno-zawodowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Konkurs obejmuje następujące typy realizowanych operacji:

  1. kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy,
  2. staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy,
  3. poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej,
  4. poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy.

Beneficjenci:

 

Wnioskodawcami są - wszystkie podmioty, w tym PFRON i Centralny Zarząd Służby Więziennej - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

 

Grupy docelowe:

 

Grupę docelowa w projekcie stanowią:

  • Osoby niezatrudnione lub zatrudnione, w wieku aktywności zawodowej (15 - 64 lata), zagrożone wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.).
  • otoczenie osób wykluczonych społecznie (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób wykluczonych społecznie objętych wsparciem w ramach projektu, w tym również w zakresie równoległej aktywizacji zawodowej i społecznej osób pełniących obowiązki opiekuńcze).

 

Termin naboru:

 

Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony będzie w sposób ciągły od dnia 1 października 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. lub do dnia wcześniejszego zawieszenia lub zamknięcia konkursu.

 

Alokacja na konkurs:

 

Kwota alokacji przeznaczonej na konkurs wynosi 11 000 000,00 zł.

 

Dodatkowe informacje:

 

ogłoszenie o konkursie

Dokumentacja_Konkursowa_7_2_1.pdf

 

 

 

Autor: Beata Kaczan
Ostatnia aktualizacja: 02.10.2012, godz. 09:56 - Beata Kaczan