Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza konkurs zamknięty nr 23/POKL/6.1.1/PWP/2012 na składanie wniosków o dofinansowanie wyodrębnionych projektów współpracy ponadnarodowej/ projektów z komponentem ponadnarodowym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie; Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

 

Typy projektów możliwe do realizacji w ramach konkursu:

 

  1. Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie.
  2. Organizacja warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych.
  3. Wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy.
  4. Realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia:
  • pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe,
  • staże/praktyki zawodowe,
  • szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych,
  • subsydiowanie zatrudnienia.
 
Alokacja na konkurs:
 
Na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota 5.500.000,00 PLN pochodząca z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.
 

Beneficjenci:

 

O dofinansowanie realizacji projektu mogą występować wszystkie podmioty, które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

 

Dodatkowe informacje:

ogłoszenie o konkursie

Dokumentacja_konkursowa.pdf

Autor: Beata Kaczan
Ostatnia aktualizacja: 30.10.2012, godz. 13:27 - Beata Kaczan