Zapraszamy na studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie. U nas możesz studiować Ekonomię, Inżynierię Materiałową, Inżynierię Środowiska, Pedagogikę, Pracę socjalną, Prawo oraz Socjologię.

 

Inżynieria Materiałowa
Inżynieria materiałowa jako dziedzina nauki powstała na styku chemii, fizyki, krystalografii i matematyki stosowanej. Z wyżej wymienionych dziedzin wyodrębniono fragmenty dotyczące planowania, tworzenia i produkcji materiałów. Dziedzina ta jest w obecnych warunkach jedną z wiodących gałęzi nauki, ze spektakularnymi osiągnięciami (np. grafen) i wielkimi perspektywami. Każdy student stacjonarnych kierunków inżynieryjnych w Stalowej Woli, podejmujący studia po raz pierwszy na I roku studiów, otrzymuje co miesiąc 300 zł stypendium ufundowanego przez Prezydenta Stalowej Woli.

Inżynieria Środowiska
Inżynieria materiałowa jako dziedzina nauki powstała na styku chemii, fizyki, krystalografii i matematyki stosowanej. Z wyżej wymienionych dziedzin wyodrębniono fragmenty dotyczące planowania, tworzenia i produkcji materiałów. Dziedzina ta jest w obecnych warunkach jedną z wiodących gałęzi nauki, ze spektakularnymi osiągnięciami (np. grafen) i wielkimi perspektywami. Każdy student stacjonarnych kierunków inżynieryjnych w Stalowej Woli, podejmujący studia po raz pierwszy na I roku studiów, otrzymuje co miesiąc 300 zł stypendium ufundowanego przez Prezydenta Stalowej Woli.

Pedagogika
Pedagogika pozwala poznać i planować proces wychowania, nauczyć się pracy z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych, samodzielnie prowadzić działalność pedagogiczną w różnorodnych środowiskach opiekuńczo-wychowawczych i placówkach oświatowych. Po ukończeniu nauki możesz pracować w zawodach: nauczyciel przedszkolny i wczesnoszkolny, kurator społeczny i sądowy, ekspert w poradniach psychologiczno - pedagogicznych i rodzinnych, doradca zawodowy, specjalista w obszarze pedagogiki specjalnej (surdopedagogiki i tyflopedagogiki).

Praca socjalna
Absolwenci pracy socjalnej są przygotowani do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, do kompetentnej realizacji ról zawodowych w placówkach, organizacjach, instytucjach związanych z polityką społeczną, jej kształtowaniem i wdrażaniem, zarówno w sektorze publicznym, jaki w organizacjach pożytku publicznego, działających w sektorze pomocy społecznej. Wiedza uzupełniana jest praktykami. Praktyki odbywają się w jednostkach pomocy społecznej oraz instytucjach i organizacjach zajmujących się pomocą i pracą socjalną. Studenci odbywają praktyki organizowane przez Uczelnię.

Prawo
Studia na kierunku prawo wymagają od studenta łatwości przyswajania wiedzy prawnej, doktryn polityczno-prawnych, oraz wiedzy z zakresu innych nauk społecznych. Studenta czeka nauka o prawie karnym, cywilnym, konstytucyjnym, administracyjnym, Unii Europejskiej i wielu innych dyscyplin.

Socjologia
Dlaczego warto studiować socjologię? Poznasz znajomość zasad funkcjonowania społeczeństwa informatycznego i sieci społecznych oraz nowoczesnych narzędzi analizy opinii publicznej i rynku. W przyszłości możesz pracować w zawodach: specjalista ds. badań społecznych, statystyk, specjalista ds. badań rynkowych i marketingowych oraz specjalista integracji społecznej.

Więcej informacji o rekrutacji na Kliknij tu!

Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 18.09.2016, godz. 20:51 - Rafał Podleśny