Międzynarodowe Sympozja Metafizyczne z cyklu „Zadania Współczesnej Metafizyki"

W celu systematycznego pogłębiania problematyki metafizycznej w kontekście współczesnej filozofii organizowane są (od 1998) przez Katedrę Metafizyki coroczne międzynarodowe sympozja z cyklu: „Zadania Współczesnej Metafizyki", realizujące i popularyzujące program Lubelskiej Szkoły Filozofii, która w sposób krytyczny wchodzi w dyskusję ze współczesnymi nurtami filozofii. Materiały z sympozjów publikowane są nakładem wydawnictwa Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu.
Sympozja dotyczyły takich tematów, jak:

 • Zadania współczesnej metafizyki: poznanie bytu czy ustalanie sensów? (11-12 XII 1998)
 • Fides et ratio w rocznicę ogłoszenia - interpretacje - nadinterpretacje - deformacje (9-10 XII 1999)
 • Osoba i sposoby jej realizowania w kulturze (14 XII 2000)
 • O realizm w filozofii (13 XII 2001)
 • "Błąd antropologiczny" i jego konsekwencje w kulturze (12 XII 2002)
 • Metafizyka w filozofii (11 XII 2003)
 • Powrót do analogii w filozofii (10 XII 2004)
 • Substancja - natura - prawo naturalne (15 XII 2005)
 • Dusza - Umysł - Ciało. Spór o jedność bytową człowieka (14 XII 2006)
 • Spór o cel i celowościowe wyjaśnianie (13 XII 2007)
 • Spór o rozumienie filozofii (11 XII 2008)
 • Osoba i uczucia. Rola uczuć w życiu człowieka (10 XII 2009)

 

Powszechna Encyklopedia Filozofii

Zdobyte w ciągu wielu lat doświadczenia realistycznego uprawiania filozofii w ramach Lubelskiej Szkoły Filozofii zostały ukierunkowane na przygotowanie i wydanie w latach 2000-2009 przez Katedrę Metafizyki i Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, pierwszej w dziejach polskiej kultury Powszechnej Encyklopedii Filozofii obejmującej 9 tomów z suplementem. Inicjatorem tego przedsięwzięcia był o. prof. M. A. Krąpiec, natomiast redaktorem naczelnym i organizatorem całości prac - ks. prof. A. Maryniarczyk. W pracach organizacyjnych uczestniczyli wszyscy pracownicy Katedry Metafizyki.

Powszechna Encyklopedia Filozofii nawiązuje do najlepszych tradycji Lubelskiej Szkoły Filozofii. Jest encyklopedią powszechną, gdyż mimo tego, że w sposób szczególny uwzględnia dziedzictwo filozofii klasycznej, które stanowi podstawę tożsamości kultury europejskiej, ukazuje również dorobek filozofii arabskiej i żydowskiej oraz filozofii Wschodu (Indii, Chin, Japonii, Korei, Wietnamu), a także Afryki i Ameryki Łacińskiej. Encyklopedia dostarcza szerokiej (nie mającej odpowiednika w literaturze światowej) perspektywy filozofii i zagadnień filozoficznych, podejmuje problemy filozoficznie i egzystencjalnie ważne, biogramy oraz nurty i kierunki filozoficzne. W opracowywaniu haseł brali udział filozofowie z licznych polskich ośrodków naukowych (z Lublina, Warszawy, Wrocławia, Krakowa, Poznania, Gdańska, Szczecina, Torunia i in.) i zagranicznych (z Hiszpanii, Niemiec, Włoch, Francji, USA, Rosji, Ukrainy, Białorusi, Estonii, Słowacji i in.).
Powszechna Encyklopedia Filozofii jest inicjatywą wychodzącą ze środowiska, które w najtrudniejszych dla polskiej filozofii i humanistyki czasach drugiej połowy XX w. rozwijało, chroniło i pielęgnowało niezależne filozoficzne poznanie, stając w ten sposób na straży polskiej kultury. Zespół redakcyjny dedykował Encyklopedię Narodowi Polskiemu na ręce największego Syna tego Narodu, Ojca Świętego Jana Pawła II.

 

Tłumaczenia i komentarze

W ramach prac Katedry Metafizyki przygotowano i opublikowano w RW KUL unikatowe w polskiej literaturze filozoficznej trójjęzyczne grecko-łacińsko-polskie wydanie Metafizyki Arystotelesa (1996). Dokonano również tłumaczenia wybranych pism św. Tomasza z Akwinu ze zbioru Quaestiones Disputatae De Veritate wydanych w wersji dwujęzycznej łacińsko-polskiej wraz z komentarzami i studiami. Przekłady, studia i komentarze zostały wydane nakładem RW KUL i Wydawnictwa KUL: De Veritate - O Prawdzie (1999), De Bono - O Dobru (2003), De Ideis - O ideach (2004), De passionibus - O uczuciach (2008), De conscientia - O sumieniu (2010).

 

 

 

Osoba i uczucia. Rola uczuć w życiu człowieka (2009)
Autor: Katarzyna Stępień
Ostatnia aktualizacja: 21.11.2010, godz. 21:44 - Andrzej Zykubek