Książki:

 1. Św. Anzelm z Canterbury, O prawdzie. O wolności woli. O upadku diabła, przekład, wstęp i komentarz A. Stefańczyk, Ad Fontes, t. XXI, Kęty 2011.
 2. Św. Tomasz z Akwinu, Komentarz do „Hermeneutyki” Arystotelesa, przekład, wprowadzenie i komentarz A. Stefańczyk, PTTA, Lublin 2013.
 3. Andrzej P. Stefańczyk, Między koniecznością a wolnością. Relacja wolnej woli do przedwiedzy, predestynacji i łaski Bożej w doktrynie Anzelma z Cantebury, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015.
 4. Anzelm z Canterbury, O zgodności przedwiedzy, predestynacji i łaski Bożej z wolną wolą. Fragmenty filozoficzne, przekład, wprowadzenie i komentarze A. Stefańczyk, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016.
 5. Temistiusz, Parafraza "O duszy" Arystotelesa, przekład, wstęp, komentarz M. Komsta; redaktor naukowy tomu A. Stefańczyk, seria Teksty-Przekłady-Komentarze, Lublin 2015.
 6. Jeżeli Bóg istnieje...Wolność człowieka a hipoteza teistyczna. Wybór tekstów, red. Andrzej P. Stefańczyk, tłumaczenia i komentarze M. Iwanicki, E. Jung, A. Kijewska, M. Koszkało, A. Stefańczyk, TN KUL, Lublin 2018.
 7. Jeżeli Bóg istnieje...Wolność człowieka a hipoteza teistyczna. Studia i eseje, red. Andrzej P. Stefańczyk, TN KUL, Lublin 2018.

Wybrane artykuły:

 1. Teoretyczne założenia „Retoryki” Arystotelesa, w: Retoryka antyczna i jej dziedzictwo, Warszawa 1996, s. 35-50.
 2. Pisteis w argumentacji retorycznej u Arystotelesa, "Roczniki Humanistyczne" 48, Lublin 2000, s. 21-33.
 3. Św. Augustyn, List 137 (do Woluzjana), "Vox Patrum 55", Lublin 2010, s. 883- 903.
 4. G.W. Leibniz, Prawdy konieczne i przygodne, "Roczniki Filozoficzne" 56/2, Lublin 2010, s. 395-405.
 5. G.W. Leibniz do B. de Voldera, Roczniki Filozoficzne 62/3, Lublin 2014, s. 103-113.
 6. Doctrinal Controversies of Carolingian Renaissance Period: Gottschalk of Orbais’ Teachings on  Predestination, RF 65 (3), Lublin 2017, s. 53-70.
 7. Marek Lechniak, Andrzej Stefańczyk, Strategie argumentacji w teorii retoryki Arystotelesa: entymematy pozorne i obalające, STUDIA SEMIOTYCZNE, t. XXXII, nr 1 (2018), s. 61-82.
 8. https://prezi.com/p-ewapqzdihx/entymemat/
Autor: Andrzej Stefańczyk
Ostatnia aktualizacja: 07.12.2018, godz. 22:45 - Andrzej Stefańczyk