Z radością i satysfakcją informujemy, że w dniu 28 września 2020 roku

Prezydent Rzeczypospolitej  Polskiej nadał naszemu Pracownikowi,

 

Panu dr. hab. Waldemarowi Bednarukowi

tytuł naukowy profesora w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplinie nauki prawne.

 

Panu Profesorowi składamy najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia dalszych sukcesów w realizacji planów i zamierzeń naukowych, a także wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.

 

Kolegium Dziekańskie i Społeczność akademicka WPPKiA KUL

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi dostępu do systemów informacji prawnej, informujemy, że:

dostęp w sieci e-kul (na komputerach zalogowanych w sieci wewnętrznej KUL) obejmuje Lex Akademia Premium (link: http://ip.lex.pl) oraz Legalis Premium (link: http://www.sip.legalis.pl)

dostęp spoza sieci wewnętrznej dla pracowników WPPKiA KUL został zagwarantowany poprzez indywidualne konta imienne założone zdalnie przez administratora licencji (na podstawie adresów mailowych przekazanych przez sekretariat WPPKiA)

dostęp spoza sieci wewnętrznej dla studentów i doktorantów możliwy jest poprzez system HAN:
dostęp do SIP Legalis http://buhan.kul.pl/han/legalis1/
dostęp do SIP Lex http://buhan.kul.pl/han/lex/

Przypominamy jednocześnie, że licencje te zostały udostępnione wyłącznie dla celów dydaktycznych.

Z dumą i radością przyjęliśmy wiadomość o nadaniu w dniu 28 września 2020 roku

przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

tytułu profesora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne

pani dr hab. Joannie Misztal-Koneckiej,

Dyrektorowi Instytutu Nauk Prawnych,

Kierownikowi Katedry Postępowania Cywilnego WPPKiA KUL.

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz satysfakcji i zadowolenia z przyszłych dokonań w sferze zawodowej.

 

Kolegium Dziekańskie i Społeczność akademicka WPPKiA KUL

W imieniu Dyrekcji Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych  informujemy, że
trwa  XXII edycja Konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie
w dziedzinie pracy i polityki społecznej. Jego celem jest m.in.
ujawnienie talentów i promocja zarówno tematyki ich prac, jak i
uczelni z których się wywodzą.

Zapraszamy  do  zgłaszania  prac  zakończonych w 2019 i 2020 roku.
Termin zgłoszeń mija 19 października  br., ale akceptowany jest
indywidualny tryb ustalenia terminu.

Wszelkie informacje znajdują się na stronie internetowej
https://www.ipiss.com.pl/?konkurs-mgr-i-dr=edycja-xxii

 

materiały związane z konkursem:

plakat

ulotka

formularz zgłoszenia pracy magisterskiej

formularz zgłoszenia pracy doktorskiej

 

Mamy zaszczyt i przyjemność poinformować, że w dniu21 września 2020 roku

ks. dr hab. Mirosław Sitarz,

Prorektor ds. misji i administracji KUL,

 Kierownik Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego WPPKiA KUL

otrzymał z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

tytuł naukowy profesora.

Nadanie tego tytułu jest uhonorowaniem znaczącego dorobku naukowego Księdza Profesora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie prawo kanoniczne oraz Jego wieloletniej pracy w zakresie kształcenia studentów i młodych naukowców.

W imieniu Władz Dziekańskich oraz całej wspólnoty akademickiej Wydziału  Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL składamy najserdeczniejsze gratulacje oraz życzymy dalszych sukcesów w realizacji planów i zamierzeń naukowych.

 

Dziekan WPPKiA KUL

Prof. KUL dr hab. Andrzej Herbet

Uprzejmie informujemy, że Dr Marcin Śliwa, absolwent Prawa KUL, został laureatem ogłoszonego przez Dyrektora Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości II Konkursu na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk prawnych, zdobywając w dniu 30 września 2020 r. III nagrodę w dziedzinie prac doktorskich za pracę pt. „Sprawiedliwość warunkowego umorzenia postępowania karnego”. Promotorem tej pracy jest Prof. KUL dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, a promotorem pomocniczym – Dr Damian Szeleszczuk.

 

Serdecznie gratulujemy!

Informujemy, że z dniem 1 października 2020 r. Jego Magnificencja Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, ks. prof. zw. dr hab. Mirosław Kalinowski powołał na kadencję 2020-2024:

 

- Panią prof. KUL dr hab. Joannę Misztal-Konecką

na Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych

 

- Ks. prof. KUL dr hab. Krzysztofa Mikołajczuka

na Dyrektora Instytutu Prawa Kanonicznego

Prosimy o zapoznanie się z informacją na temat uruchomienia i organizacji zajęć zdalnych na WPPKiA w obecnym semestrze.

 

INFORMACJA O ZAJĘCIACH ON-LINE

Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi i informacjami na temat inauguracji roku akademickiego 2020/2021 na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji.

 

INAUGURACJA 2020/2021

 

 

 

 

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem i zasadami konkursu na najlepszą pracę magisterską lub rozprawę doktorską, organizowanego przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A, który ma na celu popularyzowanie wiedzy z zakresu ustawodawstwa handlowego i gospodarczego oraz promowanie szczególnie uzdolnionych autorów prac magisterskich oraz rozpraw doktorskich.

Zachęcamy do wzięcia udziału.

 

strona ze szczegółami konkursu

Uprzejmie informujemy, że w dniu 4 września 2020 roku
prof. KUL dr hab. Andrzej Herbet,
Dziekan WPPKiA KUL, Kierownik Katedry Prawa Handlowego,
został powołany
na członka Zespołu eksperckiego do spraw wykorzystania

nowych technologii w prawie handlowym
wchodzącego w skład
Komisji do spraw Nadzoru Właścicielskiego.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

 

 

Ks. prof. KUL dr hab. Mirosław Sitarz,

 

kierownik Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego WPPKiA KUL

Z dniem 1 września 2020 roku

 

został powołany na stanowisko Prorektora ds. misji i administracji KUL

na kadencję 2020 – 2024.

 

Serdecznie gratulujemy, życząc Księdzu Profesorowi
wielu sił, wytrwałości i Bożego błogosławieństwa.

 

 

Społeczność Akademicka
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Informujemy, że na wniosek Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Pani Marszałek Sejmu Elżbieta Witek powołała ks. dr. hab. Włodzimierza Brońskiego, kierownika Katedry Negocjacji i Mediacji KUL,  na członka Kolegium Najwyższej Izby Kontroli na trzecią kadencję.

 

Serdecznie gratulujemy

W imieniu Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
Pana Mariusza Haładyja przekazujemy informację o IV edycji
konkursu o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej za najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa sądowego ku
pamięci Stanisława Bukowieckiego.

Do udziału w konkursie zaproszeni są autorzy prac magisterskich
napisanych w języku polskim albo angielskim, na podstawie których nie
wcześniej niż 15 maja 2018 roku i nie później niż 31 sierpnia 2020
roku nadano w Rzeczypospolitej Polskiej tytuł zawodowy magistra w
zakresie nauk prawnych.

 

Link do strony ze szczegółami konkursu:

 

https://prokuratoria.gov.pl/iv-edycja-konkursu-o-nagrode-prezesa-prokuratorii-generalnej-rzeczypospolitej-polskiej-za-najlepsza-prace-magisterska-z-zakresu-prawa-sadowego,new,mg,21.html,158

 

Szanowni Państwo

 

Zachęcamy do zapoznania się z zasadami oraz wzięcia udziału w konkursach na najlepszą pracę magisterską lub rozprawę doktorską, organizowanych przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A. z zakresu ustawodawstwa handlowego i gospodarczego oraz prawa pracy i zabezpieczenia społecznego. Do konkursów mogą być zgłoszone prace i rozprawy obronione w okresie 1 stycznia 2019 - 31 grudnia 2020 r.

 

Konkursy PWE - list przewodni

 

Regulamin konkursu z zakresu ustawodawstwa handlowego i gospodarczego

 

Regulamin konkursu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego

 

Zapraszamy studentów - absolwentów WPPKiA do wzięcia udziału w rekrutacji do Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (KSAP).

Rekrutacja w 2020 r. została przesunięta na drugą połowę roku.

Prosimy o zapoznanie się z załączonymi materiałami

 

Zaproszenie do wzięcia udziału w rekrutacji

 

Informacja - rekrutacja KSAP 2020