1) Kto może wyjechać na stypendium?

O wyjazd na stypendium mogą ubiegać się studenci, którzy: 

 • są oficjalnie zarejestrowani jako studenci KUL na kierunku studiów prowadzącym do uzyskania dyplomu studiów pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich,  są (w momencie wyjazdu - rok 2010/11) studentami co najmniej drugiego roku studiów pierwszego stopnia, 
 • nie korzystali  jeszcze ze stypendium na wyjazd na część studiów w ramach programu Erasmus, 
 • znają dobrze właściwy język obcy, 
 • mają średnią ocen ze wszystkich zaliczonych semestrów co najmniej 3,7,
 •  ubiegają się o wyjazd do uczelni i na kierunek studiów, z którym istnieje podpisana umowa Erasmusa.

 

UWAGA! W roku akademickim 2010/2011 wyjazd jest możliwy jedynie dla studentów psychologii (studia magisterskie) do Universitetet i Tromso (Norwegia) na II semestr (tj. od stycznia do czerwca 2011). Stypendium będzie przyznane na 5 miesięcy. Miesięczna wysokość stypendium wynosi około 3200 PLN. Dodatkowo, będzie przyznany ryczałt na koszty podróży i ubezpieczenia w wysokości około 2000 PLN.

 

2)      Wymagane dokumenty 

 • Formularz zgłoszeniowy dostępny w Sekcji Obsługi Wymian Międzynarodowych (SOWM) Działu Współpracy z Zagranicą (p. 203) i Internecie (pobierz formularz)
 • Curriculum Vitae (w języku polskim, w standardowej nowoczesnej formie wraz z kserokopiami dokumentów, potwierdzającymi informacje zawarte w CV) 
 • Zaświadczenie o znajomości wymaganego języka obcego (może to być międzynarodowy certyfikat zdanego egzaminu językowego, zaświadczenie ukończonego kursu językowego, zaświadczenie ze SPNJO - konieczne jest wskazanie poziomu kursu oraz oceny końcowej z egzaminu).

 

UWAGA! W przypadku osób, które nie posiadają zaświadczenia o znajomości języka lub ich poziom znajomości wymaga weryfikacji, zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna w języku obcym. O terminie rozmowy osoby zainteresowane zostaną poinformowane drogą e-mailową.

 

Termin składania aplikacji: od 15.06.2010 do 29.06.2010 w Sekcji Obsługi Wymian Międzynarodowych, p. 203 (gmach główny).


3)       Kryteria selekcji kandydatów  

 • średnia ocen z wszystkich poprzednich lat studiów (minimum 3,7)
 • dobra znajomość języka obcego

 

Dodatkowe kryteria brane pod uwagę w przypadku kandydatów o zbliżonych kwalifikacjach:

 • informacje zawarte w CV

 

Decyzję o wyborze kandydatów na wyjazdy w ramach FSS podejmie ks. dr hab. Sławomir Nowosad, prof. KUL, Prorektor do Spraw Nauki i Współpracy z Zagranicą po zapoznaniu się z dokumentami kandydatów opracowanymi przez Sekcję Obsługi Wymian Międzynarodowych DWZ.

 

Do wszystkich kandydatów zostanie wysłana drogą elektroniczną informacja o osoba zakwalifikowanych oraz osobach rezerwowych, które mają szansę na wyjazd w wypadku rezygnacji osoby zakwalifikowanej.

 

W przypadku nieotrzymania stypendium istnieje możliwość odwołania się w przeciągu jednego tygodnia od podania oficjalnych wyników selekcji. W tym celu należy złożyć w SOWM pisemne podanie adresowane do Prorektora KUL ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą wyjaśniające powody odwołania.

 

Kontakt w KUL:

Sekcja Obsługi Wymian Międzynarodowych

Dział Współpracy z Zagranicą

mgr Lidia Wiśniewska

Tel. +48 81 445 42 05

Fax. +48 81 445 41 91

e-mail: wisniew@kul.pl

 

Projekt jest realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.