INFORMACJE DOTYCZĄCE WYJAZDÓW NA PRAKTYKI W ROKU AKADEMICKIM 2020/21

NABÓR NA WYJAZDY JEST OTWARTY

 

 

INFORMATION ABOUT ERASMUS+ MOBILITY FOR TRAINEESHIPS IN THE ACADEMIC YEAR 2020/21 (English version - click_here

 

 

 

Program Erasmus+: Szkolnictwo wyższe (Mobilność edukacyjna: KA1-HE) oprócz wyjazdu na część studiów do zagranicznej uczelni, daje studentom również możliwość wyjazdu na praktykę zawodową do przedsiębiorstwa lub innej instytucji za granicą.

 

PROFIL praktyk

Praktyka musi być związana z kierunkiem studiów. Stypendium programu Erasmus+: Szkolnictwo wyższe (Mobilność edukacyjna: KA1-HE) przyznaje się w celu odbycia praktyki bezpośrednio związanej z przedmiotami przygotowującymi do wykonywania określonego zawodu. Nie może być to wyjazd dydaktyczny (związany z uczestnictwem w zajęciach). Praktyka może stanowić część programu studiów (praktyka obowiązkowa) albo dawać możliwość zdobycia dodatkowych umiejętności (praktyka nieobowiązkowa). Student odbywa praktykę w pełnym wymiarze godzin. Językiem roboczym praktyki nie może być język polski.

 

NOWA KATEGORIA - praktyki w celu podnoszenia umiejętności cyfrowych

Studenci mają również możliwość odbycia praktyki, która będzie prowadziła do podnoszenia ich umiejętności cyfrowych (digital skills). Oferta jest skierowana do studentów wszystkich kierunków studiów, ważne jest, aby praktyka gwarantowała uczestniczenie w jednym lub kilku z następujących działań: marketing cyfrowy (np. zarządzanie mediami społecznościowymi, analityka internetowa); komputerowe projektowanie graficzne, mechaniczne lub architektoniczne; tworzenie aplikacji, oprogramowania, skryptów lub stron internetowych; instalacja i konserwacja systemów i sieci IT oraz zarządzanie nimi; cyberbezpieczeństwo; analiza, eksploracja i wizualizacja danych; programowanie robotów i aplikacji wykorzystujących sztuczną inteligencję. UWAGA! Ogólne wsparcie dla użytkowników, realizacja zamówień, wpisywanie danych czy prace biurowe nie są zaliczane do tej kategorii. Praktyka ma charakter praktyki nieobowiązkowej. Może być uznana za obowiązkową na kierunkach humanistyka cyfrowa i informatyka. Więcej informacji dostępnych jest na stronie https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-opportunity-traineeships-boosting-digital-skills-job oraz TUTAJ. Oferty praktyk można znaleźć na stronie https://ec.europa.eu/eures/public/en/opportunities.

 

Ile wynosi STYPENDIUM?

 

Wysokość stawek na 1 mies. w zależności od kraju wyjazdu:

 

Grupa I – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania - 620 EUR

Grupa II – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy - 600 EUR

Grupa III – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry - 550 EUR

 

Uwaga! Studenci, którzy będą pobierali stypendium socjalne w KUL w semestrze poprzedzającym wyjazd Erasmus+ otrzymają dodatkowo 100 euro miesięcznie i w zależności od kraju wyjazdu miesięczne stypendium będzie wynosiło:

 

Grupa I620 EUR + 100 EUR (równowartość w PLN)

Grupa II600 EUR + 100 EUR (równowartość w PLN)

Grupa III550 EUR + 100  EUR (równowartość w PLN)

 

Studenci niepełnosprawni również mogą wnioskować o dodatkowe wsparcie finansowe.

 

Całkowite stypendium dla studentów ze stypendium socjalnym oraz studentów niepełnosprawnych pochodzi z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i jest wypłacane w PLN. Możliwość otrzymania stypendium z funduszy PO WER nie dotyczy studentów wyjeżdżających jako absolwenci (recent graduates); w tym przypadku uczelnia może wnioskować o dodatkowe środki z programu Erasmus+.

 

Podczas wyjazdu na praktyki Erasmusa+ studenci przebywając za granicą pobierają również wszystkie inne stypendia, do których nabyli prawa w KUL (tj. socjalne czy naukowe).

 

Stypendium programu Erasmus+: Szkolnictwo wyższe (Mobilność edukacyjna: KA1-HE) nie zakłada pokrycia pełnych kosztów związanych z pobytem za granicą. Część kosztów własnych ponosi student.

 

Średnie koszty utrzymania w poszczególnych krajach można sprawdzić TUTAJ

 

KTO może ubiegać się o stypendium?

O stypendium mogą ubiegać się studenci, którzy:

 

- są zarejestrowani jako studenci KUL na kierunku studiów stacjonarnych/niestacjonarnych prowadzących do uzyskania dyplomu studiów pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich (z wyjątkiem studiów podyplomowych)

-  znają wymagany język obcy na poziomie minimum B1 lub wyższym wskazanym w Letter of Intent

- mają średnią ocen ze wszystkich zaliczonych semestrów aktualnego etapu studiów (I stopnia, II stopnia czy III stopnia) co najmniej 3,5

-  nie przebywają w momencie wyjazdu na urlopie dziekańskim lub zdrowotnym

-  ubiegają się o praktykę, której tematyka jest zgodna z kierunkiem studiów

- wyjazd na praktykę nie powinien kolidować z ukończeniem studiów w terminie przewidywanym w planie studiów.

 

UWAGA!

Studenci mają możliwość wyjazdu na studia lub praktykę za granicą na okres nieprzekraczający 12 miesięcy łącznie w każdym cyklu studiów (licencjackich, magisterskich* lub doktoranckich), niezależnie od rodzaju mobilności (studia czy praktyka zawodowa) i liczby okresów mobilności – dlatego też studenci, którzy już wyjeżdżali na praktykę czy studia w ramach programu Erasmus/Erasmus+ na wcześniejszym poziomie studiów są również uprawnieni do wyjazdu na studia w bieżącej rekrutacji. Osoby, które wyjeżdżały na studia i praktykę Erasmus/Erasmus+ na aktualnym etapie studiów mogą aplikować o ponowny wyjazd na tym samym etapie, pod warunkiem że ich pobyt za granicą łącznie nie przekroczy 12 miesięcy.

 

*Studenci jednolitych studiów magisterskich (prawo, psychologia, teologia) mają możliwość wyjazdu na praktykę i studia do 24 miesięcy łącznie w trakcie całych studiów.

 

Studenci ostatniego roku studiów (nie planujący kontynuacji studiów) są uprawnieni do aplikowania o wyjazd na praktykę, którą mogą odbyć już jako absolwenci w terminie do 12 miesięcy od ukończenia studiów tj. od dnia złożenia egzaminu dyplomowego (w tym przypadku student musi złożyć aplikację do dnia obrony pracy/ złożenia egzaminu dyplomowego).

 

 

Do JAKICH INSTYTUCJI można wyjechać?

Instytucje zapewniające praktyki muszą znajdować się w kraju uczestniczącym w programie Erasmus+ (28 krajów UE oraz Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Serbia, Turcja i Republika Macedonii Północnej) i mogą być nimi:

 • zagraniczne instytucje np. przedsiębiorstwa/firmy, muzea, biblioteki, szpitale itp.
 • placówki naukowo-badawcze
 • organizacje non-profit
 • jednostki administracji nie prowadzące nauczania zagranicznych szkół wyższych np. biblioteki, działy finansowe, dziekanaty, działy współpracy z zagranicą
 • zagraniczne szkoły (podstawowe, gimnazjalne, średnie) dla studentów kierunków i specjalności pedagogicznych
 • polskie instytucje posiadające siedzibę za granicą, z zastrzeżeniem, że językiem roboczym będzie język inny niż język polski.

 

Nie można odbywać praktyk w:

 • instytucje UE i inne organy UE, w tym wyspecjalizowane agencje (wyczerpujący wykaz tych instytucji jest dostępny na stronie internetowej http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_pl.htm )
 • organizacje zarządzające programami UE, takie jak agencje narodowe (w celu uniknięcia ewentualnego konfliktu interesów lub podwójnego finansowania)

 

NA JAK DŁUGO?

 

Od 3 do 5 miesięcy - między 15 września 2020 i 15 września 2021.

 

JAK ZNALEŹĆ odpowiednią dla siebie ofertę?

Studenci samodzielnie poszukują przedsiębiorstwa, w którym chcieliby odbyć praktyki. W tym celu student wysyła do wybranej instytucji dokument List Intencyjny/letter_of_intent  oraz erasmus_traineeships_information, który wyjaśnia instytucji przyjmującej szczegóły praktyki. List Intencyjny instytucja przyjmująca musi wypełnić na papierze firmowym, podpisać i przesłać mailem (skan) lub pocztą na adres Sekcji Obsługi Wymian Międzynarodowych Działu Współpracy z Zagranicą (dalej SOWM).

Studenci mogą również znaleźć potencjalnego pracodawcę przeszukując:

 

Jakie DOKUMENTY należy złożyć?

 • Formularz zgłoszeniowy dostępny w SOWM (p. 202, 203) i TUTAJ
 • CV w języku polskim i obcym (języku odbywania praktyki)
 • Zaświadczenie o znajomości wymaganego języka obcego (może to być międzynarodowy certyfikat zdanego egzaminu językowego, zaświadczenie ukończonego kursu językowego, zaświadczenie ze SPNJO - konieczne jest wskazanie poziomu kursu oraz oceny końcowej z egzaminu) – nie dotyczy studentów neofilologii oraz studentów kierunków oferowanych w języku angielskim (europeistyka, filozofia). Studenci nie posiadający zaświadczenia o znajomości języka obcego mają również możliwość aplikowania. Wszyscy aplikujący studenci będą uczestniczyć w rozmowie kwalifikacyjnej w języku obcym.
 • List motywacyjny w języku obcym - języku odbywania praktyk (adresowany do instytucji przyjmującej)
 • letter_of_intent podpisany na papierze firmowym przez instytucję przyjmującą

 

Termin składania aplikacji na rok 2020/2021: od 07.01.2020 do 28.02.2020 w SOWM, p. 202 i 203 (gmach główny KUL)

 

WAŻNE LINKI

Koordynatorzy KUL

Zasady_rekrutacji i kryteria selekcji na wyjazdy na praktyki w roku 2020/2021

Zasady_rozdziału środków i finansowania wyjazdów na praktyki w ramach programu Erasmus+ 2020/21 - będą dostępne w późniejszym terminie

 

 

 

KONTAKT W KUL

Sekcja Obsługi Wymian Międzynarodowych
Dział Współpracy z Zagranicą
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
mgr Renata Kras, marczak@kul.pl   tel. 81 445-41-83
mgr Agnieszka Gleń, glen@kul.pl tel. 81 445-41-81