Wykaz lubelskich instytucji działających między innymi na rzecz zatrudnienia i/lub poradnictwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych

 

 

Nazwa Instytucji

dane kontaktowe

działanie

Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki

ul. Stanisława Leszczyńskiego 23/14

20-068 Lublin

tel./fax 81 533 10 22,

81 532 83 46 www.lfoon.lublin.pl

e-mail: lfoon.lublin@gmail.com

Prowadzi Biuletyn dla osób niepełnosprawnych:

www.niepelnosprawni.lublin.pl

 

Pośrednictwo pracy

Biuro Karier dla ON
ul. Leszczyńskiego 23/14
81 533 10 22
www.biurokarieron.lublin.pl

lfoon.lublin@gmail.com

 

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji

Oddział w Lublinie

 

Al. Kraśnicka 127/129 (II piętro)
20-718 Lublin
tel/fax: 81 526 10 24
e-mail: biuro.lubelskie@far.org.plJLIB_HTML_CLOAKING

www.far.org.pl/lubelskie

 

Podejmowane działania to między innymi:

1. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych z upośledzeniem narządu ruchu poprzez:

* organizowanie ośrodków i obozów aktywnej rehabilitacji, gdzie uprawiany będzie sport mający na celu zwiększenie aktywności fizycznej i psychicznej osób niepełnosprawnych, jak też współdziałanie w tego rodzaju działaniach z innymi organizacjami;

* działalność informacyjno-propagandową, polegającą przede wszystkim na rozbudzaniu aktywności życiowej osób niepełnosprawnych;

* dostarczanie sprzętu rehabilitacyjnego i innych środków niezbędnych do życia i pracy osób niepełnosprawnych;

* wspieranie osób niepełnosprawnych w przechodzeniu na otwarty rynek pracy;

2. Pomoc w przystosowaniu stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych;

3. Szkolenie i doskonalenie zawodowe osób niepełnosprawnych;

4. Dostosowanie lokali mieszkalnych i innych obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych;

Agencja Zatrudnienia dla Osób Niepełnosprawnych
Fundacji Fuga Mundi

 

ul. Krochmalna 13/1,        
20-401 Lublin
tel. 81/ 534 82 90, fax 081 534 82 95       
praca@ffm.pl

www.praca.ffm.pl

 

 

W ramach Agencji Zatrudnienia są prowadzone podstawowe usługi rynku pracy w zakresie:                  
- poradnictwa zawodowego;  
- pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;                                 
- pośrednictwa pracy za granicą u pracodawców posiadających polskie obywatelstwo;                        
- doradztwa personalnego.
Oprócz podstawowych usług w zakresie pośrednictwa pracy Agencja Zatrudnienia oferuje:
                                  
- pomoc psychologiczną i prawną;                                   
- poradnictwo w zakresie rehabilitacji zawodowej i rozwoju zawodowego;            
- wsparcie dla Klientów Agencji Zatrudnienia w podejmowaniu wolontariatu (staże wolontariackie traktujemy jako nabywanie pierwszych doświadczeń zawodowych).  

Z usług doradczych oferowanych w Agencji Zatrudnienia mogą skorzystać:                             
- osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;  - pracodawcy zainteresowani zatrudnieniem osób niepełnosprawnych                
- instytucje rynku pracy;         
- organizacje pozarządowe, działające na rzecz osób niepełnosprawnych. Usługi kierowane są do Klientów z terenu województwa lubelskiego.

Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych TACY SAMI

 

ul. Narutowicza 74a
20-019, Lublin                                tel. 81/532 79 79  faks: 81/ 532 79 79 
www.tacysami.org.pl

 

udziela pomocy w zakresie terapii fizyczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z obniżoną sprawnością intelektualną. Prowadzimy Ośrodek Terapeutyczny (mający status specjalistycznej placówki opiekuńczo-wychowawczej) dla dzieci będących mieszkańcami Lublina oraz "Szkółkę Niedzielną" dla dzieci z pobliskich powiatów. W Szkółce szkolimy również rodziców do prowadzenia terapii w domu. Organizujemy też dla wszystkich podopiecznych imprezy integracyjne. Działalność fundacji jest nieodpłatna.

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Oddział Lubelski
ul. W. Kunickiego 59
20-422 Lublin
lublin@pfron.org.pl    
fax.81/743 88 79
tel. 81/466 76 00
lublin@pfron.org.pl
www.pfron.org.pl

PFRON przeznacza środki finansowe między innymi na:
- obniżanie kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych (dofinansowanie wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, refundacja składki na ZUS dla właściciela firmy)
- dofinansowanie składek ZUS dla tych osób które same podejmują działalność gospodarczą oraz składek KRUS dla niepełnosprawnych rolników i ich domowników
- przystosowanie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych
- pomoc dla osób niepełnosprawnych które rozpoczynają działalność gospodarczą lub rolniczą
- wsparcie imprez sportowych kulturalnych i rekreacyjnych osób niepełnosprawnych
- turnusy rehabilitacyjne
- warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego
- likwidację barier
- wsparcie edukacji osób niepełnosprawnych
- wsparcie organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych
- współpracę europejską

Polski Związek Niewidomych

Okręg Lubelski                   
ul. Wieniawska 13
20-071 Lublin                    
tel. 81/ 441-53-25 fax 81/ 441-53-26 
pzn.lublin@wp.pl

www.pzn.org.pl

 

To największa w Polsce organizacja działająca na rzecz ludzi niewidomych i słabo widzących. Zrzeszamy ponad 73 tysiące członków.

Prowadzi działania działań obejmuje m.in.:                    
- rehabilitację osób niewidomych i ociemniałych  
- reprezentację wobec władz i innych stowarzyszeń,             
- edukację,                              
- działalność wydawniczą i informacyjną                         
- opiekę prawną.

 

Lubelski Związek Inwalidów Narządu Ruchu

 Lubomelska 1/3, p.101       20-072 Lublin tel./fax: 81 742 45 51 http://www.lzinr.lublin.pl/

 

 

 

Podejmowane działania to między innymi:

Cele swoje realizuje Związek z zachowaniem obowiązujących przepisów w szczególności poprzez: 1.       współdziałanie z organami władzy i administracji  państwowej, organizacjami społecznymi, jednostkami gospodarczymi, placówkami służby zdrowia oraz organizacjami inwalidów w działaniach zmierzających do rozwiązania wszelkich problemów inwalidów narządu ruchu,                 
2.       aktywizowanie środowiska inwalidów narządu ruchu do podejmowania zatrudnienia i obowiązków społecznie użytecznych,                    
3.       udzielanie pomocy członkom w rozwiązywaniu spraw życia codziennego poprzez informację, pomoc prawną i socjalno - bytową oraz współdziałanie w organizowaniu działalności społecznej, gospodarczej i kulturalnej,

 

 

Zamieszczone instytucje/organizacje nie są jedynymi podmiotami świadczącymi działania na rzecz osób niepełnosprawnych

Autor: Małgorzata Rokicka
Ostatnia aktualizacja: 12.04.2013, godz. 13:52 - Dorota Maj