Wykaz publikacji dr hab. Elżbiety Szczot, prof. KUL

***

 

I. Monografie naukowe

 

Prawo wiernego do Eucharystii według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku,  Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2000, ss. 180, ISBN 83-87703-84-2.
 

Ochrona rodziny w prawie Kościoła łacińskiego, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 2010, ss. 344, ISBN 978-83-7702-073-9.

Ochrona rodziny w prawie Kościoła łacińskiego, Wydawnictwo KUL, wyd. II poprawione, Lublin 2011, ss. 344, ISBN 978-83-7702-073-9.

 

II. Redakcja monografii naukowych

 

Służba i praca. Materiały II Międzynarodowego Sympozjum Prawa Zakonnego (Lublin, 17–18 X 1994), Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1996, ss. 291, ISBN 83-86668-47-4 (współredaktor z Bronisław W. Zubert).
 
Plenitudo legis dilectio. Księga pamiątkowa dedykowana prof. dr. hab. Bronisławowi W. Zubertowi OFM z okazji 65. rocznicy urodzin, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 2000, ss. 952, ISBN 83-228-0734-1 (współredaktor z Antoni Dębiński).
 

Ex plenitudine cordis. Materiały z Międzynarodowej Konferencji dotyczącej prawnej regulacji sakramentu pokuty oraz wręczenia prof. dr. hab. Bronisławowi W. Zubertowi OFM Księgi pamiątkowej „Plenitudo legis dilectio”. Katolicki Uniwersytet Lubelski – 11 maja 2000 r., Polihymnia, Lublin 2000, ss. 104, ISBN 83- 7270-063-X.

* Ex plenitudine cordis. Materiały z Międzynarodowej Konferencji dotyczącej prawnej regulacji sakramentu pokuty oraz wręczenia prof. dr. hab. Bronisławowi W. Zubertowi OFM Księgi pamiątkowej „Plenitudo legis dilectio”. Katolicki Uniwersytet Lubelski – 11 maja 2000 r., wyd. II, Polihymnia, Lublin 2001, ss. 104, ISBN 83- 7270-063-X.

 
Bronisław Wenanty Zubert OFM, „Pro iure et vita”. Wybór Pism, Wydawnictwo KUL, Lublin 2005, ss. 718, ISBN 83-7363-254-9.
 
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Informator, Wydawnictwo KUL, Lublin 2005, ss. 228, ISBN 83-7363-264-6.
 
John Paul II Catholic University of Lublin. A Prospectus of the Faculty of Law, Canon Law and Administration, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, ss. 96, ISBN 83-7363-364-2.
 
Kuria Rzymska i pomniki chrześcijaństwa na szlaku do Wiecznego Miasta, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, ss. 286, ISBN 978-83-7363-612-5.
 
Zagadnienia kościelnego prawa majątkowego i procesowego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, ss. 189, ISBN 978-83-7363-714-6 (współredaktor z Sylwia Białek).
 
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Ludzie. Nauka. Struktura, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, ss. 221, ISBN 978-83-7702-085-2 (współredaktor z P. Stanisz, L. Fiejdasz).
 
Етичні та правові аспекти абортів і евтаназії (Etyczne i prawne aspekty aborcji i eutanazji), Łuck 2015, ss. 220, (ISBN) УДК 173.4-179.7, ББК 87.55, Е 88 (współredaktor z Jacek Szczot).
 
Relacje polityczne między Polską a Ukrainą. Doświadczenia i perspektywy, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, ss. 324 (współredaktor z Jacek Szczot).
 
Rodzina i polityka, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, ss. 170, ISBN 978-83-8061-203-7.
 
Prawo sakramentów. Wybór źródeł Kościoła łacińskiego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017, ss. 1070, ISBN 978-83-8061-479-6 (współredaktor z Damian Kwiatkowski i Wojciech Lech).
 
Kulturowy wymiar integracji europejskiej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, ss. 203, ISBN 978-83-80-61-635-6.
 
Partnerstwo Wschodnie. Etyczne i społeczno-prawne aspekty relacji między Unią Europejską a Ukrainą, t. I, Etyczne aspekty relacji między Unią Europejską a Ukrainą, Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wlkp. 2018, ss. 170, ISBN 978-83-65466-39-6 (współredaktor z Jacek Jaśkiewicz i Vitalij Lebediuk).
 
Partnerstwo Wschodnie. Etyczne i społeczno-prawne aspekty relacji między Unią Europejską a Ukrainą, t. II, Społeczno-prawne aspekty relacji między Unią Europejską a Ukrainą, Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wlkp. 2018, ss. 218, ISBN 978-83-65466-40-2 (współredaktor z Jacek Jaśkiewicz i Vitalij Lebediuk).

 

III. Rozdziały w wydawnictwach zbiorowych

 1. Uważnienie związku faktycznego czy małżeństwa nieważnego?, w: Małżeństwo na całe życie?, red. R. Sztychmiler, J. Krzywkowska, Olsztyn 2011, s. 237-253.

 2. Sakramenty jako znaki i środki wyrażania i umacniania wiary, w: Porta Fidei. Przekaz wiary w prawie Kościoła, red. A. Kaczor, Lublin 2012, s. 53-75.

 3. Obowiązek rodziny i szkoły w zakresie przygotowania do małżeństwa, w: Miłość i odpowiedzialność wyznaczniki kanonicznego przygotowania do małżeństwa, red. A. Pastwa, M. Gwóźdź, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013, s. 97-123.

 4. Misja wiernych świeckich w polityce, w: Universitati serviens. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Stanisława Wilka SDB, red. J. Walkusz, M. Krupa, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, s. 381-390.

 5. Rola kapłana w zakresie opieki paliatywnej, w: Prawosławna Cerkiew we współczesnym społeczeństwie: problemy i perspektywy. Materiały międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji Prawosławnej Wołyńskiej Akademii Teologicznej Ukraińskiej Prawosławnej Cerkwi Patriarchatu Kijowskiego, 3.06.2014, Łuck 2014, s. 253-259.

 6. Ochrona macierzyństwa kobiet aktywnych zawodowo w Unii Europejskiej, w: Kobieta w Kościele i w społeczeństwie, red. A. Pastwa, Księgarnia św. Jacka Katowice 2014, s. 124-143.

 7. The Roman Catholic view on abortion. Protection of the right to life, w: Етичні та правові аспекти абортів і евтаназії (Etyczne i prawne aspekty aborcji i eutanazji), red. E. Szczot, J. Szczot, Lutsk 2015, s. 97-114.

 8. Współpraca transgraniczna przyczynkiem do rozwoju gospodarczego Ukrainy po rewolucji 2014, w: Relacje polityczne między Polską a Ukrainą. Doświadczenia i perspektywy, red. E. Szczot, J. Szczot, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, s. 285-296 (współautor).

 9. Wyzwania wobec polityki rodzinnej w Polsce, w: Rodzina i polityka, red. E. Szczot, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, s. 127-146.

 10. Dobro wspólne jako cel działalności politycznej, w: Idee, koncepcje, rzeczywistość. Księga dedykowana Profesorowi Wiesławowi Bokajle, red. J. Juchnowski, P. Turczyński, R. Wiszniowski, Kraków 2016, s. 105-117.

 11. Opieka duszpasterska Kościoła katolickiego nad migrantami. Zarys problematyki emigracji polskiej, w: Prawno-historyczne uwarunkowania migracji Polaków po II wojnie światowej, w okresie solidarnościowym i po akcesji do Unii Europejskiej, red. E. Krzysztofik, R. M. Pal, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, s. 57-72.

 12. Kościół katolicki wobec wielkiej migracji ludnościowej w 2015 r., w: Ochrona praw człowieka w polityce migracyjnej Polski i Unii Europejskiej, red. W. Pływaczewski, M. Ilnicki, Zakład Poligraficzny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2016, s. 20-34 (współautor z Ryszard Sztychmiler).

 13. Pluralizm relacji państwo – Kościół w Unii Europejskiej, w: Państwo w Unii Europejskiej, red. J. Ruszkowski, R. Podgórzańska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2017, s. 279-293.

 14. Prawo Sakramentów, w: 100 lat nauk prawnych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, red. K. Burczak, E. Czepczyńska, M. Dyjakowska, M. Jońca, S. Kwiecień, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, s. 401-416.

 15. Obszary naukowo-dydaktyczne prowadzone w Katedrze Nauk o Polityce, w: 100 lat nauk prawnych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, red. K. Burczak, E. Czepczyńska, M. Dyjakowska, M. Jońca, S. Kwiecień, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, s. 451-459.

 16. Entering into marriage in the Polish Catholic Church, w: Conclusion of marriage by proxy in the internal law of Churches and other religious associations, L. Świto, M. Tomkiewicz, Studi Giuridici CXXIII, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2018, s. 125-132.

 17. Polityka – roztropna troska o dobro wspólne czy indywidualne?, w: Partnerstwo Wschodnie. Etyczne i społeczno-prawne aspekty relacji między Unią Europejską a Ukrainą, t. I, Etyczne aspekty relacji między Unią Europejską a Ukrainą, nauk. E. Szczot, J. Jaśkiewicz, V. Lebediuk, Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wlkp. 2018, s. 15-26.

 18. Rodzina wobec zjawiska globalizacji, w: Людина між Церквою і світом:від антагонізму до синергії, 31. 05. 2018. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції Волинської православної богословської академії Української Православної Церкви Київсь, Akademia Teologii Prawosławnej w Łucku, Wydawnictwo ΕΙΚΩΝ, Łuck 2018, s. 355-366.

 19. Godzenie ról zawodowych i rodzinnych. Zarys problemu, w: Prawo w służbie małżeństwu i rodzinie. Księga jubileuszowa dedykowana ks. prof. dr. hab. Ryszardowi Sztychmilerowi z okazji 70. rocznicy urodzin, red. M. Różański, J. Krzywkowska, M. Rzewuska, Zakład Poligraficzny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2018, s. 303-320.

IV. Artykuły

 1. Równość męża i żony w prawie kanonicznym, „Studia teologiczne i humanistyczne” 2/3(2012), s. 153-169, ISSN 2084-4018, ISBN 978-83-7030-909-1.
 2. The right to work and family wage. Some reflections on Article 10 of the Charter of the Rights of the Family from the Polish perspective, “Ecumeny and Law” Vol. 2 (2014): Sovereign Family, s. 205-225, ISSN 2353-4877.
 3. Władza rodzicielska a wolność religijna dziecka w prawie kanonicznym, „Annales Canonici” 11 (2015), s. 217-234.
 4. The Right of the Child to Decent Social Conditions and Education, “Ecumeny and Law” Vol. 3 (2015): Welfare of the Child: Welfare of Family, Church and Society, s. 277-294.
 5. Family in the Face of Globalization, “Philosophy and Canon Law” Vol. 2 (2016): Man – Family – Society in the Modern World, s. 253-267.

V. Hasła

 1. Obowiązek uczestniczenia we mszy Św., w: Encyklopedia Katolicka, t. XIII, Lublin 2009, kol. 446-448.
 2. Prawo do pogrzebu kościelnego, w: Encyklopedia Katolicka, t. XV, Lublin 2011, kol. 997-998.
 3. Polityka społeczna, w: Leksykon Administratywisty, red. S. Wrzosek, A. Haładyj, M. Domagała, Radom 2013, s. 296-297.
 4. Ubóstwo, w: Leksykon Administratywisty, red. S. Wrzosek, A. Haładyj, M. Domagała, Radom 2013, s. 493-494.
 5. Ubezpieczenie społeczne, w: Leksykon Administratywisty, red. S. Wrzosek, A. Haładyj, M. Domagała, Radom 2013, s. 490-493.
 6. Zabezpieczenie społeczne, w: Leksykon Administratywisty, red. S. Wrzosek, A. Haładyj, M. Domagała, Radom 2013, s. 543-547.
 7. Wykluczenie społeczne, w: Leksykon Administratywisty, red. S. Wrzosek, A. Haładyj, M. Domagała, Radom 2013, s. 528-531.
 8. Bronisław Wenanty Zubert, w: Encyklopedia na 100 lecie KUL, Wydawnictwo KUL, Lublin.

VI. Sprawozdania

 1. IX Międzynarodowy Kongres Średniowiecznego Prawa Kanonicznego. Monachium 13-17 VII 1992, „Kościół i Prawo” t. XIII (1998), s. 285-288, ISSN 0208-7928, ISBN 83-228-0559-4 (współautor z J. Kara).
 2. Sprawozdanie z II Międzynarodowego Sympozjum Prawa Zakonnego „Służba i Praca”, „Życie konsekrowane” t. 1(5)1995, s. 43-47, ISSN 1231-059X.
 3. Sprawozdanie ze spotkania wykładowców prawa kanonicznego we Wrocławiu, Wrocław 28 IV 1997 r., „Roczniki Nauk Prawnych” t. VIII (1998), s. 362-365, ISSN 1507-7896.
 4. Sprawozdanie z konferencji naukowej: „Synodalność Kościoła w nauczaniu i działalności Jana Pawła II”, 23 X 2003 KUL-Lublin, „Prawo-Administracja-Kościół” 3(18)/2004, s. 234-240, ISSN 1644-9924.
 5. Synodalność Kościoła w nauczaniu i działalności Jana Pawła II (Sprawozdanie z ogólnopolskiej sesji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Historii Źródeł Kościelnego Prawa Polskiego, Lublin, KUL, 23 X 2003), „Ethos” nr 3-4 (67-68) 2004, ISSN 0860-8024.

VII. Recenzje

 1. A. Wójcik, Pareja de hecho y matrimonio. Un estudio de las diferencias, Pamplona 2002, ss.191. Cursos y programas especializados. Instituto de Ciencias para la Familia, „Prawo-Administracja- Kościół” 1-2(13)/2003, s. 265-269, ISSN 1644-9924.
 2. „Synodalność Kościoła w nauczaniu i działalności Jana Pawła II”. Materiały ogólnopolskiej sesji naukowej zorganizowanej 23 października 2003 r. w Lublinie. Red. ks. Stanisław Tymosz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2004, ss. 216+zdjęcia oraz spis treści, „Zamojski Informator Diecezjalny” Kwiecień – czerwiec 2004, s. 207-216.

VIII. Inne

 1. Prezentacja Księgi Pamiątkowej, w: „Ex plenitudine cordis”. Materiały z Międzynarodowej Konferencji, dotyczącej prawnej regulacji sakramentu pokuty oraz wręczenia prof. dr. hab. Bronisławowi W. Zubertowi OFM Księgi pamiątkowej „Plenitudo legis dilectio”. Katolicki Uniwersytet Lubelski – 11 maja 2000 r., s. 85-87.

 2. x

  Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Lublin, 1 września 2004, ss. 40, ISBN 83-7363-206-9 (współredaktor z Antoni Dębiński).

   

  Faculty of Law, Canon Law and Administration, Lublin, November 2004, ss. 40, ISBN 83-7363-212-3 (redaktor).

   

 3. Od redaktora, w: Pro iure et vita. Wybór pism Bronisława Wenantego Zuberta OFM, red. E. Szczot, Lublin 2005, s. 9-12.
 4. Poczet dziekanów, w: Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Informator, Lublin 2005, s. 23-28.
 5. Wprowadzenie, w: Kuria Rzymska i pomniki chrześcijaństwa na szlaku do Wiecznego Miasta, red. E. Szczot, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, s. 7-9.
 6. Introduction, w: tamże, s. 175-176.
 7. Audiencja generalna Ojca Świętego Benedykta XVI, w: tamże, s. 225-227.
 8. Od redaktorów, w: Zagadnienia kościelnego prawa majątkowego i procesowego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, s. 5-9.

 

Autor: Magdalena Sawa
Ostatnia aktualizacja: 25.01.2019, godz. 10:30 - Magdalena Sawa