Minister środowiska Michał Woś powołał nową Radę Naukową Roztoczańskiego Parku Narodowego. W jej składzie znalazł się dr hab. Michał Wyrostkiewicz, prof. KUL  (Wydział Teologii), który został przewodniczącym Rady. Natomiast do Rady Poleskiego Parku Narodowego zostali powołani  pracownicy Instytutu Nauk Biologicznych: prof. dr hab. Kajetan Perzanowski oraz dr Małgorzata Poniewozik.

 

Rada Naukowa jest organem opiniodawczo-doradczym  dyrektora parku.  W jej skład wchodzą przedstawiciele nauki, praktyki i organizacji ekologicznych oraz samorządów wojewódzkich i samorządów gminnych. Zadaniem rady jest m.in.:  ocena stanu zasobów, tworów i składników przyrody, opiniowanie projektu  i  ocena realizacji planu ochrony i zadań ochronnych, opiniowanie programów badawczych i naukowych w zakresie ochrony przyrody, przedstawianie wniosków i opinii w sprawach ochrony przyrody i funkcjonowania  parku narodowego.

 

Serdecznie gratulujemy!