BADANIA PODSTAWOWE

 

 • Czarnejko, A., Toruj, N., Gorbaniuk, O., Wszoła, J. (2017). Taksonomia czasowników polskiego leksykonu postrzeganych cech osobowości. XIV Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Toruń, 15-17.09.2017.
 • Macheta, K., Gorbaniuk, O. (2017). Taksonomia psycholeksykalna postrzeganych stanów emocjonalnych: badanie języka polskiego. XIV Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Toruń, 15-17.09.2017.
 • Gorbaniuk, O., Misiuro, T., Suchomska, M. (2017). The Psychometric Properties of the Polish Adaptation of the HEXACO-PI-R Observer Report Form. Conference of the International Society for the Study of Individual Differences ISSID 2017, Warsaw, 24-28.07.2017.
 • Korczak A., Gorbaniuk O., Karpiński R., Garwoliński L., Ivanova A., Kuzyk M. (2017). Personality-Relevant Attribute-Nouns: A Taxonomic Study in the Polish Language. International Society for the Study of Individual Differences ISSID 2017. Warsaw, 24-28.07.2017.
 • Ivanova, A., Gorbaniuk, G., Jałoszewska, M., Charęzińska M., Krupa, M. (2017). Taxonomy and Structure of Polish Personality-descriptive Type-Nouns. International Society for the Study of Individual Differences ISSID 2017. Warsaw, 24-28.07.2017.
 • Toruj, N., Czarnejko, A., Gorbaniuk, O. (2017). Taxonomy and structure of Polish personality relevant verbs. Conference of the International Society for the Study of Individual Differences ISSID 2017, Warsaw, 24-28.07.2017.
 • Gorbaniuk, O., Macheta, K. (2017). Taksonomia psycholeksykalna stanów emocjonalnych: badanie języka polskiego. Referat przedstawiony na konferencji naukowej Bliżej Emocji, Lublin, 18-19.05.2017.
 • Ivanova, A., Gorbaniuk, O., Kordon, A., Gorbaniuk, J., Leoszko, W., Kulewicz, P. (2017). Leksykon języka jako źródło wiedzy o różnicach indywidualnych: studium psycholeksykalne języka rosyjskiego. Literatury, języki i kultury wschodniosłowiańskie wobec swego czasu historycznego. Zielona Góra, 22-23.05.2017.
 • Gorbaniuk, O., Misiuro, T., Suchomska, M., Macheta, K., Jakuczun, J., Kuźmik, M., Wontor, P., Zajkowska, M., Rykowska, K., Świątek, P., Zygnerska, M. (2016). Właściwości psychometryczne kwestionariusza HEXACO-PI-R w badaniach postrzeganych cech osobowości innych osób. Plakat przedstawiony na XIII Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Uniwersytet Wrocławski, SWPS, Wrocław, 16-18.09.2016. 
 • Gorbaniuk, O., Jałoszewska, M., Charęzińska, M., Krupa, M. (2016). Taksonomia psycholeksykalna rzeczowników typologicznych polskiego leksykonu osobowości. Referat wygłoszony na XIII Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Uniwersytet Wrocławski, SWPS, Wrocław, 16-18.09.2016. 
 • Gorbaniuk, O., Misiuro, T., Ivanova, A. (2015). Czy kwestia uniwersalnych kulturowo wymiarów/cech osobowości jest rozstrzygnięta? III Zjazd Sekcji Międzykulturowej PSPS, 16-17.04.2015, Gdańsk.
 • Горбанюк, O., Мирович, A., Леошко, В., Горбанюк, Ю., Кордон, О.,  (2014). Психолексична таксономія української мови. ІІІ Всеукраїнський психологічний конгрес 2014, Інститут психології ім. Г.С.Костюка НАПН України, Київ, 20-21.11.2014. [Gorbaniuk, O., Mirovich, A., Leoshko, W., Gorbaniuk, J., Kordon, A., Ivanova, A. (2014). Taksonomia psycholeksykalna języka ukraińskiego. III Ogólnoukraiński kongres psychologiczny 2014, Instytut Psychologii im. G.S.Kostiuka Ukraińskiej Akademii Nauk, Kijów, 20-21.11.2014.]
 • Gorbaniuk, O., Szczepańska, N. (2013). Skale do pomiaru Wielkiej Szóstki i jej korelaty. Plakat zaprezentowany na X Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej. Kraków, 12-15.09.2013.
 • Gorbaniuk, O., Czarnecka, E., Budzińska, A., Juros, K., Owczarek, M., Szczepańska, N., Bożek, E. (2011). Struktura percepcji siebie przez pryzmat deskryptorów dyspozycyjnych: replikacja polskich badań psycholeksykalnych. Referat wygłoszony na XXXIV Zjeździe PTP. Katowice, 18-21.09.2011.
 • Gorbaniuk, O., Budzińska, A., Bożek, E., Czarnecka, E., Kowalska, M., Woźny, M., Zygnerska, M., Juros, K., Razmus, W., Szczepańska, N., Owczarek, M. (2011). Struktura dyspozycji przypisywanych sobie i innym: analiza porównawcza. Plakat przedstawiony na XXXIV Zjeździe PTP. Katowice, 18-21.09.2011.
 • Gorbaniuk, O., Czarnecka, E., Kowalska, M., Budzińska, A., Woźny, M., Zygnerska, M., Razmus, W., Szczepańska, N., Bożek, E., Juros, K. (2011). Dychotomia percepcji społecznej a struktura atrybucji dyspozycji z perspektywy podejścia leksykalnego w teorii cech. Referat wygłoszony na VIII Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej. Poznań, 8-10.09.2011.
 • Gorbaniuk, O. (2011). Struktura atrybutów dyspozycyjnych opisujących uczciwość jednostki: analiza polskiego materiału leksykalnego. Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Bliżej Emocji IV”. Lublin, 7-8.04.2011.

 


 BADANIA APLIKACYJNE

 

 • Kolańska, M., Gorbaniuk, O., Bendyk, M., Kozołubska, D. (2017). Struktura porównań z typowymi użytkownikami marek wśród adolescentów. XIV Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Toruń, 15-17.09.2017.
 • Kolańska, M., Gorbaniuk, O. (2017). The dimensions of comparing with the typical users of brands among teenagers. 15th European Congress of Psychology, Amsterdam, 11-14.07.2017.
 • Ivanova, A., Gorbaniuk, O., Kuts, O., Bevz, H., Paskevska, J., Piela, I., Kowalski, D. (2017). Comparison of the structure of political party perception in Poland, Lithuania and Ukraine. 15th European Congress of Psychology, Amsterdam, 11-14.07.2017.
 • Kolańska, M., Gorbaniuk, O. (2017). Taksonomia i struktura porównań z użytkownikami marek wśród nastolatków. Referat wygłoszony na XI Zjeździe Stowarzyszenia Psychologii ekonomicznej ASPE. Polanica Zdrój 12-13.05.2017.
 • Bendyk, M., Majewska, M., Ostrowska, A., Gorbaniuk, O. (2016). Struktura postrzegania elektoratów partii politycznych i jej pomiar. Plakat przedstawiony na konferencji. VII Ogólnopolskiej Studencko–Doktoranckiej Konferencji Naukowej PSYCHODEBIUTY. Kraków, 9-10.12.2016. 
 • Gorbaniuk, O., Wilczewski, M., Kolańska, M., Ivanova, A. (2016). A lexical study of comparisons with typical brand users of services. Plakat przedstawiony na międzynarodowej konferencji Linguistics Beyond And Within 2016: Controversy in Linguistics and Language Studies, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, 20-21.10.2016.
 • Kolańska, M., Gorbaniuk, O., Adamczyk, S. (2016). Rola marek konsumpcyjnych w kształtowaniu obrazu siebie adolescentów. Plakat przedstawiony na XIII Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Uniwersytet Wrocławski, SWPS, Wrocław, 16-18.09.2016.
 • Ivanova, A., Gorbaniuk, O., Bevz, H., Paskevska, J., Kuts, O., Kowalski, D., Blėkaitytė, D., Budraitytė, G., Pakalnyt, E.S., Piela, I. (2016). Porównanie struktury postrzegania partii politycznych w Polsce, Litwie i na Ukrainie. Plakat przedstawiony na XIII Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Uniwersytet Wrocławski, SWPS, Wrocław, 16-18.09.2016.
 • Razmus, , Gorbaniuk, O. (2015). Does politician’s image matter? Perceived personality traits of politicians and political preferences. 14th European Congress of Psychology, Milan 7-10.07.2015.
 • Glińska, E., Gorbaniuk, O. (2015). Restrictions on the Use of the Aaker Model in the Measurement of City Brand Personality: The Sender Perspective. III Place Management & Branding Conference: Sustainability, Liveability & Connectivity, 6-8.05.2015, Poznań.
 • Gorbaniuk, O., Kolańska, M., Maciejewska, A., Kisiel, A., Filipowska, J. (2014). Kongruencja Ja – Konsument: wartość prewencyjna i promocyjna marek usług dla obrazu siebie. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z serii PSYCHOLOGIA – KONSUMPCJA – JAKOŚĆ ŻYCIA pt. „Cena idei – idea ceny. Merkantylne regulacje współczesności”. Katowice, 17-18.10.2014.
 • W.Razmus, O.Gorbaniuk, M.Bordun, A.Dioba, L.Кolisnyk, O.Troyanowskyj, M.Kashchuk, O.Mykhailych (2014). Postrzegane cechy osobowości polityków a preferencje polityczne: Wybory prezydenckie na Ukrainie 2014. Referat wygłoszony na XI Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej. Warszawa, 4-7.09.2014.
 • Gorbaniuk, O., Kolańska, M., Ryżak, D., Sabat, J., Nitkiewicz, H., Kędziorek, D., Kleniewska, J., Kisiel, A., Maciejewska, A. (2014). Kongruencja Ja – Konsument marki produktu: wartość prewencyjna i promocyjna marek dla obrazu siebie. Referat w ramach VIII Konferencji "Psychologia ekonomiczna". Wrocław, SWPS, 9-10.05.2014.
 • Gorbaniuk, O. (2014). Podejście ekologiczne w badaniach percepcji obiektów marketingowych. Referat wygłoszony w ramach VIII Konferencji "Psychologia ekonomiczna". Wrocław, SWPS, 9-10.05.2014.
 • Kolańska, M., Gorbaniuk, O., Ryżak, D., Sabat, J., Nitkiewicz, H., Kędziorek, D., Kleniewska, J. (2014). Obraz siebie konsumentów marek produktów: systematyzacja i pomiar zmian. Referat wygłoszony w ramach VIII Konferencji "Psychologia ekonomiczna". Wrocław, SWPS, 9-10.05.2014.
 • Gorbaniuk, O., Kiełczewska, J., Piwowarczyk, D. (2013). Stereotypy w polityce: Jak elektoraty partii politycznych postrzegają siebie nawzajem? Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Oko w oko ze… stereotypami, 21-22.05.2013, UMCS, Lublin.
 • Gorbaniuk, O., Slobodianyk, A., Kawa, K., Kozak, M., Studilko, M. (2013). Taksonomia i struktura postrzeganych cech osobowości polityków na Ukrainie. Referat wygłoszony na X Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej. Kraków, 12-15.09.2013.
 • Gorbaniuk, O. (2012). In Search of Ecological Norms in Brand Image Diagnostics: The Normalization Procedure as Exemplified by the Consumer Goods Market in Poland. Referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji Globalization and Marketing Performance 2012. COEX, Seoul, Republic of Korea, 19-22.07.2012
 • Gorbaniuk, O. (2011). Wizerunek jako iluzja społeczna na przykładzie postrzegania polityków, partii politycznych i ich elektoratów. Referat wygłoszony na Tworzenie iluzji społecznych –wiedza w sferze publicznej. Studia nad Wiedzą. Lublin, 1-2.12.2011.
 • Gorbaniuk, O., Toczyńska, M. (2011). Typologia dyspozycyjnych wizerunków konsumentów. Referat wygłoszony na XXXIV Zjeździe PTP. Katowice, 18-21.09.2011.
 • Gorbaniuk, O., Kiełczewska, J., Piwowarczyk, D. (2011). Taksonomia skojarzeń i struktura postrzegania elektoratów partii politycznych. Plakat zaprezentowany na VIII Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej. Poznań, 8-10.09.2011.
 • Gorbaniuk, O. (2011). Wykorzystanie procedury badań psycholeksykalnych do badania percepcji obiektów marketingowych. Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Różne oblicza osobowości”. Lublin, 9.03.2011.
 • Gorbaniuk, O., Toczyńska, M., Osiak, A., Szostak, A. (2010). Taksonomia leksykalna skojarzeń i struktura postrzegania konsumentów marek. II Konferencja Naukowa z cyklu „Psychologia – Konsumpcja – Jakość życia” pt. „W supermarkecie szczęścia – o różnorodności zachowań konsumenckich w kontekście jakości życia”. Katowice, 22-24.09.2010.
 • Gorbaniuk, O. (2010). Czy Polaków wizerunek innych krajów jest trafny? Referat wygłoszony na VII Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej. Nowy Sącz, 9-11.09.2010.
 • Gorbaniuk, O., Sokolowski, T., Markovska, E., Czajka, K., Mielczarek, A. (2010). Brand personality and consumer-based brand equity: a study among Polish consumer. Referat wygłoszony na dorocznej konferencji Academy of Marketing Science pt. „Cultural Perspectives in Marketing 2010”, Lille, 21-25.07.2010.
 • Dąbrowska, E., Gorbaniuk, O. (2010). Wpływ katastrofy pod Smoleńskiem na wizerunek partii politycznych w Polsce. Referat wygłoszony na konferencji naukowej pt. „Marketing polityczny – teoria i praktyka”. Lublin, 31.05.-1.06.2010.
 • Krzyszycha, G., Gorbaniuk, O. (2010). Zbieżność percepcji siebie i „osobowości” partii politycznej a preferencje polityczne wyborców. Referat wygłoszony na konferencji naukowej pt. „Marketing polityczny – teoria i praktyka”. Lublin, 31.05.-1.06.2010.
 • Gorbaniuk, O., Wolska, J. (2010). Symboliczny wizerunek marki a jej kapitał z perspektywy konsumentów. Referat wygłoszony na konferencji naukowej „Psychologia Ekonomiczna 2010”. Gdańsk, 23-24.04.2010.
 • Gorbaniuk, O., Krzyszycha, G. (2009). Struktura cech osobowości przypisywanych partiom politycznym. Referat wygłoszony na konferencji naukowej III Lubelskie Spotkania z Psychologią Społeczną. Lublin, 24-25.04.2008.
 • Gorbaniuk, O., Krzyszycha, G., Holewa, A. (2009). Czy głosujemy na osobowość partii? Taksonomia i struktura cech osobowości kojarzonych z partiami politycznymi a ich preferencja. Referat wygłoszony na konferencji organizowanej przez Komitet Psychologii PAN XVIII Kolokwia Psychologiczne pt. Percepcja świata społecznego. Gdańsk, 19-21.06.2009.
 • Gorbaniuk, O. (2009). Wizerunek Niemiec i narodu niemieckiego wśród polskich studentów. Referat wygłoszony na konferencji Stosunki polsko-niemieckie a wizerunek kraju i narodu. Lublin, 23.10.2009.
 • Bogusz, M., Gorbaniuk, O., (2009). Cechy charakteru państwa niemieckiego w percepcji Polaków na tle innych krajów świata. Referat wygłoszony na konferencji Stosunki polsko-niemieckie a wizerunek kraju i narodu. Lublin, 23.10.2009.
 • Holewa, A., Gorbaniuk, O. (2008). Udział cech osobowych w wizerunku partii i jego uwarunkowania: analiza wolnych skojarzeń przed i po wyborach parlamentarnych 2007. Referat wygłoszony na konferencji naukowej Białe jest czarne a czarne jest w kropki, czyli cała prawda o marketingu politycznym. Lublin, 11-13.03.2008.
 • Gorbaniuk, O. (2008). Taksonomia skojarzeń personifikujących marki: studium psycholeksykalne. Referat wygłoszony na konferencji naukowej Psychologia ilości, psychologia jakości. Relacje i interakcje. Wrocław, 22-23.04.2008.
 • Holewa, A., Gorbaniuk, O. (2008). Taksonomia skojarzeń z partiami politycznymi wśród studentów uczelni lubelskich w okresie wyborów do sejmu w 2007 roku. Referat wygłoszony na konferencji naukowej Psychologia ilości, psychologia jakości. Relacje i interakcje. Wrocław, 22-23.04.2008.
 • Gorbaniuk, O. (2008). Leksykon marki: analiza wolnych skojarzeń. Referat wygłoszony na XXXIII Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego "Żyć godnie...". Poznań, 24-27.09.2008.
Autor: Ana Ivanova
Ostatnia aktualizacja: 25.10.2017, godz. 12:17 - Ana Ivanova