X Międzynarodowa Konferencja Naukowa

 " E-gospodarka - E-społeczeństwo w Europie Środkowej

 i Wschodniej"

11-13 maja 2009 r., Nałęczów

Patronat Honorowy

Minister Infrastruktury

Cezary Grabarczyk

Marszałek Województwa Lubelskiego

Krzysztof Grabczuk

Prezydent Miasta Lublina

Adam Wasilewski

 

 SPONSORZY:

 pge_logotypy_godlo_1254

 

 

PGE DYSTRYBUCJA LUBZEL Sp. z o.o.

 

 

logo_um_113

 

Urząd Marszałkowski

Województwa Lubelskiego

 

 

kul_plakatmaj_2009_1200 

 

 

 

 

 

Przewodniczący komitetu naukowego:

Prof. zw. dr hab. inż. Sławomir Partycki

 

Przewodniczący komitetu organizacyjnego:

mgr Alina Betlej

e-mail: alina@betlej.com

 

Sekretarz komitetu organizacyjnego:

mgr Ewelina Wałaszek

e-mail: ewalaszek@kul.lublin.pl

 

 

 

KOMITET NAUKOWY


Prof. dr hab. inż. Sławomir Partycki - Przewodniczący
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Prof. dr hab. Andrzej Herman- Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Prof. dr hab. Władysław Jacher - Uniwersytet Śląski
Prof. dr hab. Leszek Kiełtyka - Politechnika Częstochowska
Prof. dr hab. Krzysztof Konecki - Uniwersytet Łódzki
Prof. dr Władimir Korobov - Uniwersytet w Kersonie
Prof. dr hab. Kazimierz Krzysztofek- Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
Prof. dr Murman Kvaratshelia - Uniwersytet w Tbilisi
Prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska - Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
Prof. dr hab. Antanas Makstutis - Litewska Akademia Wojskowa
Ks. prof. dr hab. Janusz Mariański - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Prof. dr Wladimirs Mensikovs - Uniwersytet w Daugavpils
Prof. dr hab. Witold Morawski - Uniwersytet Warszawski
Prof. dr Victor Mocanu - Mołdawska Akademia Nauk
Dr Aram Narasardyan- Przewodniczący Armeńskiego Towarzystwa Marketingowego
Prof. dr Waleryi Nikolajewsky - Uniwersytet w Charkowie
Prof. dr hab. Kazimierz Perechuda - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Prof. dr Galina Sańko -Białoruski Ekonomiczny Uniwersytet Państwowy
Prof. dr Valentina Simkhovich - Białoruski Ekonomiczny Uniwersytet Państwowy
Prof. dr hab. Marek Szczepański - Uniwersytet Śląski
Prof. dr hab. Elena Wankiewicz - Witebski Uniwersytet Technologiczny
Prof .dr hab. Lech W. Zacher - Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego
w Warszawie
Prof. dr hab. Zdzisław Zagórski - Uniwersytet Wrocławski

 

 

 

TEMATYKA KONFERENCJI

 

I. E-gospodarka, e-społeczeństwo w teoriach
-Teorie e-gospodarki,teorie e-społeczeństwa,
-Formalne teorie sieciowe
- Krytyczna teorie globalizacji,
-Transformacja systemowa, transformacja sieciowa
-Władza w e-gospodarce, władza w e-społeczeństwie
-Patriotyzm, kosmopolityzm, e-demokracja
-Kulturowe czynniki rozwoju społeczno- gospodarczego w sieci
-Wymiana sieciowa a wartości kulturowe
-Sieci gospodarcze, współpraca sieciowa, koopetycja
-Etyka, katolicka nauka społeczna
-Internet a więzi społeczne, determinizm technologiczny
-Jednostka w e-sieci, indywidualizm sieciowy
-Tożsamość, strategie działania

 

II. Sieciowość procesów, struktur, organizacji gospodarczych
-Przedsiębiorstwa wirtualne, przedsiębiorstwa sieciowe
-Efekty sieciowe , efekty synergii,
-Zespoły sieciowe, wspólnoty sieciowe
-E-koalicje, przejęcia, fuzje, alianse strategiczne
-Konkurencja, kooperacja, networking
-Innowacyjność, przedsiębiorczość, e-biznes
-Netokracja, pracownicy wiedzy
-E-marketing, e-reklama
-Bezpieczeństwo w sieci
-Ochrona własności intelektualnej, ochrona wiedzy
-Kapitał ludzki, intelektualny, społeczny

 

III. Kultura, dystrybucja, konsumpcja
- E-kultura, cyberkultura, kultura sieci
-Kontemplacja a nawigacja ,
-Cyfrowe dzieła sztuki, Inter-życie
-Dematerializacja, informacjonalizm
-Nowe ruchy społeczne, Technopolis
-Infoholizm, siecioholizm
-E-edukacja, e-praca, telepraca
-Cyber-konsumpcja, komsumtariat,
-Czas wolny, rozrywka, uniwersalizacja zachowań konsumpcyjnych
-Internet a styl życia, świadomość, postawy, role społeczne

 

IV. E-rozwój a zmiany społeczno -gospodarcze
-Internet a rozwój lokalny
-E-administracja, e-samorząd, e-urząd, e-państwo
-Wirtualizacja administracji , wirtualizacja -państwa
-Społeczności lokalne a e-społeczności
-Community Networks a społeczności wirtualne
-Bezrobocie, pauperyzacja,
-Marginalizacja, wykluczenie społeczne
- Programy i strategie rozwoju
-Integracja i dezintegracja,
-Centralizacja i decentralizacja
-Dyfuzja innowacji w sieci a zmiana kulturowa

 

V. Pieniądz elektroniczny a obrót pieniężny w e-gospodarce
-Konkurencyjność banków w e-gospodarce
-Wirtualizacja usług finansowych
-Rynek bankowości Internetowej w Europie Środkowej i Wschodniej
-Współczesna bankowość elektroniczna
( e-banking, bankowość telefoniczna, mobilna, terminalowa, domowa, korporacyjna)
-Wirtualizacja handlu , e-pieniądz, e-karta- zakupy on-line
-Ewolucja strategii marketingowej banków - orientacja na klienta
-Instrumenty rynku finansowego w teorii i praktyce
-Perspektywy rozwoju produktów i usług oferowanych przez banki
-Bezpieczeństwo elektronicznej wymiany danych
-Sektor bankowy a przeciwdziałanie przestępczości gospodarczej

 

Adres konferencji:


KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI NAUKOWEJ
„„E-gospodarka- e-społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej"
KATEDRA MIKROSTRUKTUR SPOŁECZNYCH I WSPÓŁCZESNYCH TEORII SOCJOLOGICZNYCH KUL
AL. RACŁAWICKIE 14
20-950 LUBLIN

Autor: Alina Betlej
Ostatnia aktualizacja: 07.07.2009, godz. 10:23 - Alina Betlej