Życiorys naukowy


Urodziłem się w 1962 r. w Szczecinie. W roku 1982, po maturze w technikum samochodowym, rozpocząłem studia na sekcji historii Wydziału Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Tytuł magistra uzyskałem w 1987 roku na podstawie pracy magisterskiej Treści religijne na medalach Wazów polskich 1587-1668 napisanej pod kierunkiem Profesora Zygmunta Sułowskiego. W tym samym roku Rektor KUL powierzył mi prowadzenie ćwiczeń z nauk pomocniczych historii z II rokiem historii sztuki (zajęcia zlecone).
W 1989 roku na podstawie rozprawy Medal w kulturze staropolskiej uzyskałem tytuł doktora nauk humanistycznych. Rok później otrzymałem angaż na stanowisko asystenta w Katedrze Nauk Pomocniczych i Metodologii Historii KUL kierowanej przez Profesora Z. Sułowskiego, a następnie przez s. prof. Urszulę Borkowską.
W połowie lat dziewięćdziesiątych wspólnie z kolegami z Instytutu Historii KUL rozpocząłem prace nad podręcznikami, pomocami dydaktycznymi i programami nauczania do szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Efektem tej pracy jest nagradzany i wielokrotnie już wznawiany „Atlas Historyczny do gimnazjum”, dwa programy nauczania dopuszczone przez MENiS do zastosowania w szkołach oraz podręcznik do trzeciej klasy liceum profilowanego.
We wrześniu 2002 roku, po pomyślnym przebiegu kolokwium habilitacyjnego, Rada Wydziału Humanistycznego KUL nadała mi stopień doktora habilitowanego w zakresie nauk pomocniczych historii. Decyzję tę w grudniu 2002 roku zatwierdziła Centralna Komisja do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych.
Moja bibliografia naukowa liczy ponad 70 pozycji, w tym 8 książek, teksty moje ukazywały sie w języku polskim, francuskim, czeskim, litewskim i węgierskim. Na konferencjach i sesjach naukowych wygłosiłem ponad 20 referatów i odczytów. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego oraz Polskiego Oddziału Association for History and Computing.
Jestem promotorem ponad 60 licencjatów z historii i pedagogiki, oraz ponad 30 magisteriów z historii i socjologii.

e-mail: tapan@kul.pl

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 10.06.2015, godz. 12:58 - Paweł Janowski