1. Analiza potrzeb

2. Cele

3. Selekcja uczestników

4. Efekty kształcenia

5. Współpraca między uczelniami

6. Współpraca ze środowiskiem biznesowym

7. Wymiar europejski kursu

8. Innowacyjne praktyki

9. Punkty ECTS

 

1. Analiza potrzeb

 

Holandia, Belgia i Polska są dla siebie znaczącymi partnerami w zakresie wymiany handlowej oraz współpracy gospodarczej.

Według polskich danych statystycznych za 2010 r. Holandia była ósmym partnerem handlowym Polski pod względem wartości obrotów. W Polsce istnieje także około 500 firm belgijskich, w dużej większości flamandzkich (źródło: strona internetowa Min. Gosp. „Współpraca gospodarcza z krajami UE i EFTA”). Ponadto z raportów organizacji branży outsourcingowej (ABSL, Instytut Outsourcingu) wynika, że Polska staje się liderem w obszarze centrów nowoczesnych usług biznesowych. Zarówno inwestycje zagraniczne jak i sektor firm obsługujących procesy biznesowe, w których kluczową rolę odgrywa znajomość języków obcych i posiadanie kompetencji w zakresie komunikacji, stanowią więc potencjalny obszar, w którym zatrudnienie mogą znaleźć absolwenci filologii polskiej i niderlandzkiej.

 

Przed przystąpieniem do opracowywania programu przedstawiciele konsorcjum przeanalizowali ogłoszenia o pracę skierowane do studentów znających język niderlandzki i polski oraz skonsultowali się z pracującymi absolwentami w celu określenia kompetencji i wiedzy najbardziej przydatnych w życiu zawodowym. Okazało się, że największym problemem absolwentów tych filologii jest brak wiedzy na temat funkcjonowania środowiska biznesu. Firmy chętnie zatrudniają osoby ze znajomością języka obcego, ale preferują kandydatów posiadających umiejętności komunikacyjne.

Przedmioty i treści związane z kompetencjami komunikacji biznesowej pojawiają się w programach ośrodków partnerskich w różnej formie i zakresie. Program studiów we Wrocławiu i w Lublinie obejmuje przedmioty, w ramach których studenci kształcą kompetencje biznesowe i słownictwo specjalistyczne (“Business Dutch” i „Język specjalistyczny”). Jednakże ograniczenia organizacyjne, niedostatek materiałów i wypracowanej metodologii sprawiają, że wiedza na ten temat przekazywana jest fragmentarycznie i niesystematycznie, z naciskiem na kompetencje językowe. Natomiast w ramach filologii polskiej na KULeuven i UvA zagadnienia z tego zakresu pojawiają się sporadycznie.

do góry

 

2. Cele

 

Celem kursu „Biznes w języku – język w biznesie” jest umożliwienie nawiązania kontaktów i wymianę doświadczeń 35 studentom, 9 nauczycielom akademickim z Uniwersytetu Wrocławskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Universiteit van Amsterdami KatholiekeUniversiteit Leuven oraz zaproszonym ekspertom. Studenci uczelni partnerskich będą mieli okazję podnieść swoje kwalifikacje z zakresu ustnej i pisemnej komunikacji biznesowej w j. niderlandzkim i polskim oraz sprawdzić się w pracy w międzynarodowym zespole. Ponadto projekt ułatwi uczestnikom podjęcia pracy w środowisku wielokulturowym, także w innym kraju. Oferuje nie tylko jednorazową szansę skorzystania z wymiany międzynarodowej, ale przygotowuje grunt pod przyszłą mobilność zawodową.

do góry

 

3. Selekcja uczestników

 

Kurs skierowany jest do 35 studentów uczelni partnerskich, którzy posługują się językiem polskim i niderlandzkim na poziomie co najmniej B2. Kurs w szczególności jest skierowany do studentów studiów drugiego stopnia oraz studiów doktoranckich (master i Phd). Przewidziano następujący podział miejsc: 10 studentów z UWr., 10 studentów z KULeuven, 10 studentów z KUL i 5 studentów z UvA.

Wybór uczestników przewidziano na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej w języku polskim i niderlandzkim. Za przeprowadzenie procedury naboru w ośrodkach partnerskich odpowiedzialni są poszczególni partnerzy. Organizatorzy będą selekcjonować uczestników nie tylko na podstawie ich znajomości języka polskiego i niderlandzkiego, ale także na podstawie ich kierunku studiów i zainteresowań, co umożliwia stworzenie różnorodnej grupy i sprzyja wymianie doświadczeń. Przy selekcji będzie brana pod uwagę różnorodność i interdyscyplinarność grupy uczestników.

 

do góry

 

4. Efekty kształcenia

 

Zamierzone efekty kształcenia dla uczestników kursu, to między innymi:

 • zwiększenie kompetencji uczestników kursu w zakresie komunikacji ściśle związanej z funkcjonowaniem firmy: komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna, m.in. prezentacja firmy, oferta handlowa, negocjacje handlowe itp. Ponadto uwaga poświęcona będzie także rozpoznawaniu i rozwiązywaniu praktycznych problemów komunikacyjnych, w tym wynikających z różnic kulturowych;
 • poszerzenie wiedzy na temat działalności biznesowej u studentów niderlandystyki i polonistyki;
 • doskonalenie umiejętności wykorzystania języka polskiego i niderlandzkiego w kontaktach biznesowych z uwzględnieniem istniejących różnic kulturowych;
 • umożliwienie studentom wykorzystanie i rozwinięcie posiadanych umiejętności językowych i interpersonalnych;
 • zwiększenie umiejętności współdziałania w otoczeniu międzynarodowym;

 

do góry

 

5. Współpraca między uczelniami

 

Od kilku lat wymienione uczelnie współpracują ze sobą intensywnie w zakresie mobilności studentów, realizowanej w ramach programu Erasmus. Na szczeblu krajowym studenci Uniwerstytetu Wrocławskiech i Katoliczkiego Uniwersytetu Lubelskiegi mogą także brać udział w programie „Mobilność Studentów Most”.

 

Współpraca ośrodków przy organizacji IP pozwoli zacieśnić istniejące kontakty. Projekt obejmie współpracą nowe obszary, związane z treściami programowymi studiów filologicznych. Kolejne edycje kursu będą sprzyjały utrwaleniu tej współpracy, a zdobyte doświadczenia organizacyjne i merytoryczne mogą stać się punktem wyjścia dla przyszłych przedsięwzięć także na innych płaszczyznach (np. badawczo-naukowej czy wspólnych studiów magisterskich).

 

Efektem współpracy przy kursie będzie:

 • pogłębienie i rozszerzenie wiedzy wszystkich partnerów w zakresie potrzeb absolwenta filologii niderlandzkiej i polskiej w odniesieniu do wiedzy i kompetencji przydatnych w pracy zawodowej;
 • sformułowanie ujednoliconych celów i efektów kształcenia oraz intensywna wymiana doświadczeń partnerów przy wyborze właściwych metod dydaktycznych w zakresie nauczania komunikacji biznesowej;
 • wspólne opracowanie ćwiczeń, sprawdzeniu ich w praktyce, a w przyszłości włączenie ich do programu studiów na uczelniach partnerów; opracowane w ramach IP materiały dydaktyczne przeznaczone będą do wykorzystania przez wszystkich partnerów i zainteresowanych wykładowców z innych uczelni;
 • wypracowanie metod oceny postępów studentów w odniesieniu do nabywanych umiejętności i wiedzy oraz określenie nakładu pracy studentów w uzgodnieniu ze wszystkimi partnerami.

 

IP stanowi przydatne uzupełnienie każdego z kierunków filologicznych uczelni partnerskiej, a w przyszłości może stać się podstawą stałego, międzyuczelnianego programu będącego częścią curriculum studiów filologicznych.

 

do góry

 

6. Współpraca ze środowiskiem biznesowym

 

Dotychczas jedyną formą kontaktu pomiędzy uczelniami a przedsiębiorstwami było umieszczanie na stronie internetowej kierunków filologicznych ogłoszeń o pracę skierowanych do studentów oraz zaproszenia na targi pracy ze strony firm poszukujących do pracy osób znających j. niderlandzki i polski.

 

Wartością dodaną projektu jest nawiązanie współpracy między uczelniami a przedsiębiorstwami holenderskimi, belgijskimi działającymi w Polsce oraz przedsiębiorcami polskimi aktywnymi na rynku w Belgii/Holandii.

Oprócz tego w ramach kursu organizatorzy będą współpracować z przedstawicielstwami ekonomicznymi poszczególnych krajów partnerskich oraz organizacjami zrzeszającymi firmy (w Polsce np. z Holendersko-Polską Izbą Gospodarczą, polskim oddziałem Flanders Investment&Trade oraz Belgian Business Club);

 

W ramach kursu uczestnicy będą mogli skorzystać z wiedzy praktyków zaproszonych na warsztaty. Wykładowcy natomiast zapoznają się lepiej z wymogami pracodawców w stosunku do kandydatów do pracy i dzięki temu będąmogli lepiej dopasować program kształcenia. Bezpośredni przepływ wiedzy i informacji gwarantuje nową jakość w kontaktach między uczelniami partnerskimi, studentami i światem biznesu.

 

do góry

 

7. Wymiar europejski kursu

 

Wymiar europejski projektu przede wszystkim można odnaleźć w następujących elementach kursu:

 • w konfrontatywnym podejściu: porównanie rodzimej kultury biznesowej z obcą kulturą jest kolejnym innowacyjnym aspektem kursu; kierunki filologiczne zazwyczaj koncentrują się na przekazaniu jak najpełniejszej wiedzy o języku i kulturze kraju docelowego (w tym przypadku krajów niderlandzkojęzycznych/Polski);
 • w utrwalaniu europejskiej różnorodności językowej poprzez wspieranie wykorzystania niderlandzkiego i polskiego w kontaktach biznesowych.

 

do góry

 

8. Innowacyjne praktyki

 

Innowacyjność programu kursu intensywnego polega na:

 • przeniesieniu punktu ciężkości z nauki języka na jego praktyczne wykorzystanie w konkretnej sytuacji zawodowej (case study) i wykorzystanie języka jako narzędzia do nabycia innych umiejętności, a nie ograniczanie się do doskonalenia znajomości języka (specjalistycznego);
 • oferowaniu szkolenia z zakresu komunikacji biznesowej i funkcjonowania przedsiębiorstw, które rozszerza standardowy program studiów filologicznych, obejmując wiedzę i kompetencje nie bezpośrednio związane z kierunkiem studiów;
 • możliwości pracy w zespołach międzynarodowych przygotowującej do pracy w środowisku wielokulturowym;
 • kontakcie z przedstawicielami biznesu i wiedzą pochodzącą z międzynarodowej praktyki biznesowej w zakresie kontaktów gospodarczych między Polską, Holandią i Belgią;
 • stworzeniu okazji do współpracy nauczycieli akademickich z praktykami biznesu przy opracowaniu programu nauczania;
 • użycie nowo nabytej wiedzy i kompetencji przy wykonywaniu zadań praktycznych (wymiar praktyczny szkolenia a nie tylko teoretyczny);
 • ze względu na mieszaną grupę i stosowanie w równym stopniu języka polskiego i niderlandzkiego uczestnicy będą także mieli możliwość doskonalenia języka ojczystego, co jest pewnym novum, gdyż w trakcie studiów nacisk kładzie się w dużej mierze na rozwijanie znajomości j. obcego (jak wynika z rozmów z absolwentami, w pracy zawodowej równie często muszą posługiwać się j. ojczystym).

 

W ramach IP wdrożone zostaną innowacyjne praktyki polegające na:

 • uelastycznieniu programu filologii i wyposażenie studentów w nowe kwalifikacje dopasowane do potrzeb aktualnego rynku pracy;
 • włączeniu w proces szkolenia osób bezpośrednio związanych z praktyką biznesową; uczestnicy uzyskają więc konkretne informacje i przykłady dobrych praktyk funkcjonowania w przedsiębiorstwie oraz będą mieli możliwość przedyskutowania niektórych zagadnień z ekspertami lub praktykami z danego przedsiębiorstwa dotyczących różnic w komunikacji biznesowej w j. polskim i niderlandzkim, uzyskania wglądu w trudności związane z działalnością w dwóch obszarach kulturowych oraz sposobach ich pokonywania w praktyce;
 • umożliwieniu uczestnikom poznanie świata biznesu z interdyscyplinarnej perspektywy, obejmującej elementy marketingu, public relations i zarządzania czy socjolingwistyki;
 • uczestnicy wielokulturowych zespołów są dla siebie samych bezpośrednim źródłem informacji na temat kultury i języka, tzw. peer-to-peer learning (studenci są jednocześnie „nauczycielami”, przez co wzrasta ich motywacja i pewność siebie).
 • wykorzystaniu ICT przy planowaniu, organizacji i realizacji kursu; także w trakcie zajęć uczestnicy będą poznawać i wykorzystywać nowe technologie.

 

Głównym sposobem wykorzystania ICT będzie strona internetowa projektu stworzona na potrzeby informacji o IP i rekrutacji będzie docelowo:

a) zawierać wszystkie materiały dydaktyczne opracowane podczas IP, do których dostęp będąmiały uczelnie partnerskie, inne uczelnie i organizacje oferujące naukę j. polskiego lub niderlandzkiego

b) zawierać program modułowy, przystosowany do każdego z poszczególnych tematów opracowanych podczas kursu

c) umożliwiać dodawanie materiałów nie tylko przez organizatorów IP, ale także przez osoby chcące uzupełnić stronę własnymi materiałami obejmującymi m.in.:

 • zagadnienia dot. komunikacji biznesowej w sieci (zasady tworzenia tekstów o odpowiedniej stylistyce, przeznaczonych do umieszczenia na stronach internetowych firm);
 • ćwiczenia z wykorzystaniem TIK (prezentacje multimedialne, wyszukiwanie informacji w Internecie, użyteczne aplikacje internetowych i informacje o oprogramowaniu biurowym wykorzystywanym w komunikacji biznesowej np. w korporacjach).

 

do góry

 

9. Punkty ECTS

 

Za udział w kursie studenci otrzymają 3 punkty ECTS oraz dokument potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.

Wszyscy członkowie konsorcjum podjęli działania zmierzające do uzyskania zgody na uznanie udziału w kursie jako przedmiotu opcyjnego w ramach programu studiów: zapoznali się z procedurami związanymi z uznaniem punktów na macierzystych uczelniach oraz nawiązali kontakt z osobami bezpośrednio zajmującymi się uznawalnością punktów ECTS.

 

 

Autor: Stefanie Bogaerts
Ostatnia aktualizacja: 26.07.2013, godz. 10:51 - Stefanie Bogaerts