Do zadań Działu Zakupów należy w szczególności:

1) koordynowanie i dokonywanie zakupów na Uniwersytecie;

2) prowadzenie rejestru umów o zamówienie publiczne w zakresie zakupów realizowanych przez Dział;

3) informowanie w zakresie zasad i realizacji zakupów na wniosek zainteresowanej jednostki lub pracowników Uniwersytetu;

4) przygotowywanie i realizacja procesu dokonywania zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych pozostających w zakresie kompetencji Działu Zakupów jako Jednostki Realizującej oraz w zakresie zakupu dostaw i usług nieprzypisanych innym Jednostkom Realizującym;

5) organizowanie i prowadzenie zapytań ofertowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz wewnętrznymi aktami prawnymi w zakresie kompetencji jednostki;

6) organizowanie i prowadzenie procesu udzielania zamówień publicznych wyłączonych na podstawie innych przepisów niż art. 4 pkt 8 ustawy i pozostających w kompetencji Działu Zakupów ;

7) zbieranie i opiniowanie zapotrzebowań z jednostek wnioskujących Uniwersytetu w zakresie dostaw i usług będących w zakresie kompetencji jednostki;

8) przygotowywanie i opracowywanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności przygotowywanie opisów przedmiotu zamówienia i dokonywanie szacowania wartości przedmiotu zamówienia, w ramach dostaw i usług wskazanych w kompetencjach jednostki;

9) opracowywanie jednostkowych planów postępowań o udzielenie zamówień oraz planów zakupów, w ramach dostaw i usług wskazanych w kompetencjach jednostki;

10) opracowywanie projektów umów w zakresie realizowanych przez jednostkę zakupów dostaw i usług, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aneksów do tych umów;

11) realizowanie zawartych umów o dokonanie zakupu lub umów o zamówienie publiczne będących w zakresie kompetencji jednostki, zgodnie ze wskazanym zakresem merytorycznym, w szczególności poprzez kontrolę ich wartości, terminu obowiązywania i prawidłowości ich realizacji przez poszczególnych wykonawców;

12) prowadzenie rejestru wniosków o zgodę na zakup oraz rejestru postępowań zakupowych w zakresie wynikającym z regulacji wewnętrznych;

13) prowadzenie prawidłowej gospodarki magazynowej Uniwersytetu w zakresie dostaw wskazanych w kompetencjach jednostki;

14) przechowywanie i archiwizacja dokumentacji realizowanych zakupów zgodnie z

obowiązującymi przepisami”.

 

Autor: Grzegorz Tutak
Ostatnia aktualizacja: 12.11.2020, godz. 08:21 - Anna Giszczak