Dział Zaopatrzenia jest jednostką organizacyjną administracji zajmującą się w szczególności prowadzeniem postępowań zakupowych wyłączonych ze stosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, ze zm.). Do zadań Działu Zaopatrzenia należy:

 • przygotowywanie i realizacja procesu zaopatrzeniowego na Uniwersytecie, w szczególności w zakresie zakupów, które zostały wyłączone ze stosowania ustawy dotyczącej prawa zamówień publicznych, w ramach dostaw i usług wskazanych w kompetencjach jednostki, w tym:
 1. zbieranie i opracowywanie zapotrzebowań od poszczególnych Wnioskujących;
 2. opracowywanie za pomocą wewnętrznego systemu informatycznego jednostkowych planów zamówień publicznych dla poszczególnych grup dostawi usług i robót budowlanych;
 3. zbieranie i opracowywanie w trakcie roku kalendarzowego wniosków o realizację od poszczególnych Wnioskujących;
 4. bieżąca obsługa wniosków i zapotrzebowań oraz monitorowanie i aktualizacja stanu realizacji zamówień i zakupów w wewnętrznym systemie informatycznym;
 5. terminowe, prawidłowe i rzetelne przygotowanie wniosków o udzielenie zamówienia publicznego oraz wniosków o zgodę na dokonanie zakupu, drukowanych z wewnętrznego systemu informatycznego;
 • organizowanie i prowadzenie zapytań ofertowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz wewnętrznymi aktami prawnymi;
 • przygotowywanie i opracowywanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności przygotowywanie opisów przedmiotu zamówienia i dokonywanie szacowania wartości przedmiotu zamówienia, w ramach dostaw i usług wskazanych w kompetencjach jednostki;
 • opracowywanie jednostkowych planów postępowań o udzielenie zamówień oraz planów zakupów, w ramach dostaw i usług wskazanych w kompetencjach jednostki;
 • realizowanie zawartych umów o dokonanie zakupu lub umów o zamówienie publiczne, zgodnie ze wskazanym zakresem merytorycznym, w szczególności poprzez kontrolę ich wartości, terminu obowiązywania i prawidłowości ich realizacji przez poszczególnych wykonawców;
 • prowadzenie rejestru wniosków o zgodę na zakup oraz rejestru postępowań zakupowych;
 • prowadzenie gospodarki magazynowej Uniwersytetu w zakresie kompetencji Magazynu Centralnego.

 

Zakres realizowanych przez jednostkę dostaw i usług określa zarządzenia Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Nr ROP-0101-117/17 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia kompetencji jednostek realizujących w zakresie poszczególnych grup dostaw, usług i robót budowlanych.

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 03.01.2018, godz. 11:40 - Barbara Czarnecka-Łobko