W katedrze zajmujemy się badaniami w następujących aspektach:

 

 • interkulturowość w badaniach nad przekładem;
 • kulturowe aspekty przekładu filmowego, audiodeskrypcja w filmie;
 • genologia tekstów użytkowych;
 • leksykografia przekładoznawcza;
 • teolingwistyka - zagadnienia języka religijnego;
 • komunikacja interkulturowa;
 • nieoficjalna antroponimia we współczesnym języku rosyjskim;
 • system onomastyczny gwar terenów pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego;
 • międzykulturowa komunikacja w aspekcie badań opozycji „swój-obcy”;
 • językoznawstwo ukraińskie – język ukraiński w ujęciu synchronicznym i diachronicznym;
 • językoznawstwo porównawcze – język polski i ukraiński;

 

Autor: Magdalena Kawęcka
Ostatnia aktualizacja: 27.02.2017, godz. 16:03 - Magdalena Kawęcka