W Katedrze Translatoryki i Języków Słowiańskich prowadzone są badania naukowe w następujących obszarach:

  • translatoryki audiowizualnej w kontekście komunikacji interkulturowej oraz gatunków filmowych;
  • przekładu kina radzieckiego i rosyjskiego na język polski oraz jego recepcji w Polsce;
  • kultury rosyjskiej w przestrzeni współczesnej kinematografii;
  • teolingwistyki, w szczególności w zakresie analizy konfrontatywnej współczesnych narodowych języków religijnych oraz stanu języka konfesyjnego w Rosji;
  • współczesnej koegzystencji kulturowej (w sferze materialnej i duchowej) na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim i duchowości prawosławnej;
  • przekładu tekstów specjalistycznych i terminologii z zakresu prawa celnego oraz lingwistyki tekstu specjalistycznego (teksty normatywne z zakresu prawa celnego);
  • praktyki tłumaczenia literackiego na język ukraiński w ujęciu postkolonialnym;
  • nieoficjalnej onomastyki w ujęciu komparatywnym (w szczególności pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego);
  • glottodydaktyki języków wschodniosłowiańskich.
Autor: Magdalena Kawęcka
Ostatnia aktualizacja: 23.01.2020, godz. 13:09 - Marcin Cybulski