ZADANIA DWZ:

 

Do zadań Działu Współpracy z Zagranicą należy w szczególności:

 

1) obsługa administracyjna i organizacyjna spraw związanych ze współpracą międzynarodową, w tym z członkostwem Uniwersytetu w organizacjach międzynarodowych;

 

2) opracowywanie umów bilateralnych i porozumień oraz koordynacja współpracy międzynarodowej;

 

3) organizacja wizyt Rektora i Prorektorów za granicą oraz koordynowanie pobytu oficjalnych delegacji i gości z zagranicy;

 

4) obsługa studentów, doktorantów i pracowników, a także stażystów i studentów cudzoziemców w zakresie programów wymian międzynarodowych;

 

5) przygotowywanie i realizacja projektów dotyczących wymian zagranicznych studentów i pracowników;

 

6) opracowanie oraz rozpowszechnianie informacji o ofertach wymian, wyjazdów, praktyk zagranicznych;

 

7) obsługa korespondencji zagranicznej Uniwersytetu, w zakresie określonym przez Rektora i Prorektorów;

 

8) współpraca z jednostkami i organizacjami reprezentującymi i wspierającymi Uniwersytet za granicą;

 

9) kreowanie wizerunku Uniwersytetu za granicą przy współpracy z właściwymi jednostkami Uniwersytetu;

 

10) udział w procesie pozyskiwania i obsługi donacji z zagranicy.

 

 

Zadania w ramach Sekcji Obsługi Wymian Międzynarodowych:

 

Sekcja Obsługi Wymian Międzynarodowych zajmuje się obsługą wymian międzynarodowych studentów i pracowników KUL w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej. Do zadań Sekcji w szczególności należy:

 

1. Obsługa programu Erasmus+ Szkolnictwo wyższe - akcja 1 „Mobilność” (umowy bilateralne, wyjazdy/przyjazdy studentów na część studiów, wyjazdy/przyjazdy na praktyki, wyjazdy/przyjazdy pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, wyjazdy/przyjazdy pracowników w celach szkoleniowych, działania wspierające organizację wymiany studentów i pracowników, promocja i informacja);

 

2. Organizacja i obsługa administracyjna wyjazdów/przyjazdów studentów, doktorantów, pracowników w ramach innych programów edukacyjnych UE;

 

3. Poszukiwanie i współpraca z partnerami zagranicznymi w zakresie wymian;

 

4. Przygotowywanie i realizacja własnych projektów dotyczących wymian studentów i pracowników ("Mobilność Studentów i Pracowników" w ramach Funduszu Stypendialnego i  Szkoleniowego, "Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej” finansowany z budżetu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER))

 

5. Opracowanie oraz rozpowszechnianie informacji o ofertach i możliwościach wymian, wyjazdów, praktyk zagranicznych (m.in. własna strona internetowa, kontakty z pracownikami, organizacja spotkań informacyjnych, szkoleń, warsztatów dla pracowników i studentów KUL);

 

6. Opracowanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych w języku angielskim o Uniwersytecie (Guide for Erasmus Students, Courses in English);

 

7. Opracowywanie danych statystycznych i sprawozdań dot. wymian realizowanych w ramach europejskich programów edukacyjnych na potrzeby wewnętrzne, MENiS, BUWiWM, rankingów, itp.;

 

8.Informowanie o zmianach zachodzących w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego (Proces Boloński, ECTS, etc.)