W dniu 15 listopada 2011 r. w Wydziale Zamiejscowym Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, odbyła się IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: „Zadania i wyzwania stojące przed współczesną rodziną”. Zarówno tę, jak i poprzednie konferencje zorganizowano w ramach działalności naukowej Katedry Psychopedagogiki i Pedagogiki Rodziny Instytutu Pedagogiki, kierowanej przez ks. prof. dra hab. Mariana Wolickiego. Od strony personalnej osobą odpowiedzialną za jej organizację była dr Magdalena E. Ruszel.

Problematyka rodziny, wartości, problemów oraz rodzinnych relacji interpersonalnych stanowi oś zainteresowań pracowników naukowych Katedry (ks. prof. Mariana Wolickiego, dr Justyny Truskolaski, dr Magdaleny E. Ruszel oraz ks. dra Jerzego Zamorskiego), stad I Międzynarodowa Konferencja Naukowa zorganizowana przez Katedrę 18 listopada 2008 r. poświęcona była partnerstwu w rodzinie (dr J. Truskolaska), II Konferencja międzynarodowa, która odbyła się 17 listopada 2009 r. – międzypokoleniowemu przekazowi wartości w rodzinie (ks. dr J. Zamorski, dr Magdalena E. Ruszel), III Konferencja Międzynarodowa rok później – 16 listopada 2010 r.– wartościom w rodzinie w procesie przemian społeczno-gospodarczych (dr Magdalena E. Ruszel, ks. dr J. Zamorski).

Uroczystego otwarcia konferencji modlitwą i powitania gości dokonał ks. prof. dr hab. Marian Wolicki. Otwarciu konferencji towarzyszyła Regionalna Telewizja Stalowowolska „Stella”, której dziennikarka przeprowadziła kilka wywiadów z prelegentami konferencji na kilka minut przed jej rozpoczęciem. Konferencja rozpoczęła się o godz. 10.00. Jako pierwszy wystąpił ks. dr Andrzej Dańczak reprezentujący Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Gdańskie Seminarium Duchowne z referatem zatytułowanym: „Rodzina chrześcijańska w trosce o ekologię ludzką”.

Drugi referat pt.: „Edukacja seksualna – zadaniem i wyzwaniem współczesnych rodziców” we współautorstwie z dr Dorotą Luber wygłosiła dr Leokadia Szymczyk z Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach. Autorki zaprezentowały referat w oparciu o wyniki badań własnych.

Trzeci referat w pierwszej sesji obrad zaprezentowała dr Ewa Sęk z WZNoS KUL w Stalowej Woli. Autorka skupiła się na „Wychowaniu poprzez taniec ludowy” – bardzo ważnej acz dziś niedocenianej i trochę zapomnianej formie wychowania.

Drugą sesję obrad otworzył swym wystąpieniem pt.: „Wychowanie w pamięci historycznej i dziedzictwie narodowym. Czy edukacja historyczna jest współczesnym Polakom potrzeba?” dr hab. Edmund Juśko, prof. KUL z WZNoS KUL w Stalowej Woli.

Jako druga w tej sesji wystąpiła dr Małgorzata Wasilewska z Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Kielcach z referatem zatytułowanym: „Zadania rodziców w zakresie moralnego i społecznego rozwoju dziecka”.

Kolejny referat pt.: „Wychowanie do podejmowania ról narzeczeńskich” zaprezentował ks. dr Jerzy Dąbek z WZNoS KUL w Stalowej Woli.

Ostatni referat w tej sesji pt.: „Wychowanie dzieci do życia we wspólnocie rodzinnej” wygłosił ks. prof. dr hab. Marian Wolicki.

Trzecią sesję rozpoczęła swym wystąpieniem pt.: „Zadania rodziny w zakresie kształtowania samooceny u dzieci i młodzieży” mgr Agnieszka Szewczyk z Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Kielcach.

Następnym prelegentem był ks. dr Jerzy Zamorski z WZNoS KUL w Stalowej Woli z wystąpieniem pt.: „Psychologiczne aspekty oceny siebie w sakramencie pokuty – kompleks Jonasza”

Jako trzecia w tej części obrad wystąpiła mgr Marzena Domka z WZNoS KUL w Stalowej Woli z referatem pt.: „Model rodziny 2 plus 1 – wyzwania współczesnego rodzicielstwa”.

Następną prelegentką była dr Magdalena E. Ruszel z WZNoS KUL w Stalowej Woli, która skupiła się na „Wychowaniu do procesu indywiduacji i separacji w rodzinie”.

W czasie przerw kawowych oraz przerwy obiadowej uczestnicy prowadzili ożywione dyskusje na problemy poruszane w wystąpieniach. Wszyscy byli zgodni co do tego, iż problematyka corocznych konferencji organizowanych przez Katedrę jest niezwykle ważna i owocna, bowiem młodzi adepci wychowania oraz rodzice i nauczyciele mogą bezpośrednio wcielać w praktykę wychowawczą idee, wskazówki zaczerpnięte z niej. Ważnym podkreślenia jest fakt dynamiki pracy autorów artykułów, którzy na kilka miesięcy przed konferencją proszeni są o przysłanie swych wystąpień w celu zredagowania ich w publikację książkową. Tegoroczną publikację pt.: „Rodzina – zadania – wyzwania” zredagowała dr Magdalena E. Ruszel i obecnie jest już ona dostępna dla czytelników w bibliotekach, jak również w księgarni uniwersyteckiej mieszczącej się w budynku Nowej Auli w Stalowej Woli przy ul Ofiar Katynia 6.

Jednocześnie dr Magdalena E. Ruszel w imieniu swoim jak i ks. dra Jerzego Zamorskiego skierowała zaproszenie do obecnych jak i przyszłych uczestników do udziału w przyszłorocznej V Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: „Współczesna młodzież i jej problemy”.

dr Magdalena E. Ruszel

Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 01.01.2012, godz. 19:08 - Rafał Podleśny