Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

Organami Uniwersytetu są rektor i senat.

 

W skład senatu wchodzą:

 1. rektor;
 2. prorektorzy;
 3. dziekani;
 4. po jednym przedstawicielu każdej dyscypliny podlegającej ewaluacji jakości działalności naukowej, wybranym przez radę instytutu;
 5. przedstawiciele studentów i doktorantów łącznie w liczbie 20% liczby członków senatu; przedstawiciel pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego;
 6. przedstawiciel pracowników Uniwersytetu niebędących nauczycielami akademickimi.
 • Przewodniczącym senatu jest rektor.
 • Posiedzenia zwyczajne senatu zwołuje rektor przynajmniej raz na dwa miesiące, z wyjątkiem okresów wolnych od zajęć dydaktycznych. 
 • Nadzwyczajne posiedzenia senatu zwołuje rektor z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej jednej trzeciej członków w terminie siedmiu dni od dnia zgłoszenia wniosku. 
 • Senat podejmuje uchwały na posiedzeniach w obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego statutu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 • W posiedzeniach senatu uczestniczą z głosem doradczym osoby zaproszone przez rektora.
 • Senat może powoływać komisje lub zespoły eksperckie do realizacji określonych zadań.

 

Do podstawowych zadań senatu należy:

 1. uchwalanie i dokonywanie zmian statutu Uniwersytetu z zachowaniem odpowiednich przepisów kościelnych i państwowych;
 2. uchwalanie regulaminu studiów, regulaminu szkoły doktorskiej, regulaminu studiów podyplomowych oraz zasad przyjęć na studia i do szkoły doktorskiej;
 3. uchwalanie regulaminu wyborczego Uniwersytetu, o którym mowa w § 46;
 4. uchwalanie strategii Uniwersytetu i zatwierdzanie sprawozdania rektora z jej realizacji;
 5. wybór rektora;
 6. ustalanie głównych kierunków działalności Uniwersytetu oraz przeprowadzanie oceny funkcjonowania Uniwersytetu;
 7. formułowanie rekomendacji dla rektora oraz dziekanów wydziałów w zakresie wykonywanych przez nich zadań;
 8. nadawanie tytułu doktora honoris causa, z uwzględnieniem kompetencji Wielkiego Kanclerza określonych w § 9 statutu; 
 9. ustalanie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia i na kształcenie specjalistyczne;
 10. ustalanie programów studiów, studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego; uchwalanie regulaminu szkoły doktorskiej oraz ustalanie programów kształcenia w szkołach doktorskich;
 11. określanie sposobu potwierdzania efektów uczenia się;
 12. wskazywanie kandydatów do instytucji przedstawicielskich środowiska szkolnictwa wyższego i nauki;
 13. wykonywanie innych zadań określonych w ustawach, innych aktach prawa powszechnie obowiązującego, niniejszym statucie oraz innych przepisach wewnętrznych obowiązujących na Uniwersytecie.

Do kompetencji senatu należy także:

 1. uchwalanie planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu;
 2. zatwierdzanie sprawozdania finansowego Uniwersytetu zgodnie z przepisami o rachunkowości;
 3. uchwalanie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania w całości lub w części z tych opłat; 
 4. ustalanie zasad nabywania, zbywania i obciążania papierów wartościowych w zakresie nieuregulowanym w przepisach o finansach publicznych oraz o obrocie papierami wartościowymi;
 5. określanie wytycznych dotyczących wykorzystania środków związanych z działalnością naukową; 
 6. wyrażanie opinii społeczności akademickiej.

 

 

Na podstawie Statutu Uniwersytetu

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 01.09.2020, godz. 10:12 - Grzegorz Tutak