WZPiNoS KUL Jana Pawła II                                 Rok akademicki 2018/2019

Instytut Inżynierii Środowiska

Kierunek: Inżynieria środowiska II stopnia

 

 

 

Zagadnienia do egzaminu magisterskiego na rok akademicki 2018/2019

Kierunek: Inżynieria środowiska – stacjonarne II stopnia

 

 

 

 1. Analityczne metody badania zanieczyszczeń środowiska
 2. Cech charakterystyczne ścieków powstających w przemyśle rolno-spożywczym i metody ich oczyszczania
 3. Chemia odpadów stałych – rodzaje i sposoby usuwania.
 4. Co jest celem badań analitycznych
 5. Co jest przedmiotem zainteresowań teorii niezawodności, a co teorii bezpieczeństwa?
 6. Co oznacza bardzo dobry stan ekologiczny JCWP?
 7. Co to jest cykl życia produktu?
 8. Co to jest hipoteza badawcza i jakie powinna spełniać warunki w naukach statystycznych?
 9. Co to jest poziom istotności oraz błąd 1-rodzaju oraz błąd 2-rodzaju?
 10. Co to jest stan ekologiczny lub potencjał ekologiczny wód i jakie są ich elementy
 11. Co to są technologie bliskie naturze, podać przykłady
 12. Czemu służy  ocena stanu elementów hydromorfologicznych Jednolitych Części Wód
 13. Czym jest Państwowy Monitoring Środowiska: cele i zadania
 14. Jak nazywa się dokumentacja techniczna którą wykorzystuje się do rozpoczęcia budowy, jak nazywa się dokumentacja techniczna po uzgodnieniach i jak nazywa się dokumentacja techniczna którą sporządza się zakończeniu inwestycji
 15. Jakie są podstawowe kierunki czynnej  ochrony wód?
 16. Koagulacja jako jednostkowy proces uzdatniania wody opisać cel i przebieg
 17. Omów rodzaje monitoringu wód powierzchniowych.
 18. Pobieranie prób gleby i wody do analizy
 19. Problemy środowiskowe związane z materią organiczną w wodzie.
 20. Proszę wytłumaczyć do czego jest wykorzystywana analiza regresji w naukach statystycznych na czym polega?
 21. Przedstaw współczesne sposoby realizacji zasady czystego wytwarzania.
 22. Trójhalometany - kiedy powstają i jakie mają skutki dla konsumentów wody do picia
 23. W jaki sposób eliminujemy zawiesinę z wody w procesie uzdatniania
 24. W jakich warunkach przepływu rurociąg należy do strefy oporu hydraulicznie chropowatych rur. Napisać wzór do obliczenia współczynnika λ oporów liniowych dla tej strefy.
 25. W jakich warunkach przepływu rurociąg należy do strefy oporu hydraulicznie gładkich rur. Napisać wzór do obliczenia współczynnika λ oporów liniowych dla tej strefy.
 26. Wpływ promieniowania słonecznego na skład chemiczny atmosfery.
 27. Wyjaśnić co to jest: ochrona wód, rekultywacja, renaturyzacja, rewitalizacja, reintrodukcja, restytucja
 28. Wyjaśnij pojęcia: dawka progowa, dawka lecznicza, dawka toksyczna, dawka śmiertelna.
 29. Wyjaśnij pojęcie bioindykacja i wymień metody bioindykacji.
 30. Wyjaśnij pojęcie biomarker i wskaż rodzaje biomarkerów działania substancji na ekosystemy.
 31. Wymagania jakościowe dla wód przeznaczonych do celów chłodniczych
 32. Wymień główne wskaźniki procesowe instalacji przemysłowych objęte procedurą BAT.
 33. Wymień i scharakteryzuj mikroflorę allochtoniczną wód.
 34. Wymień i scharakteryzuj mikroflorę autochtoniczną wód
 35. Wymień mikroorganizmy wskaźnikowe oceny sanitarnej wody.
 36. Wymień wskaźniki jakości wody.
 37. Zagrożenia dla  jakości i ilości wód występujące w zlewni
 38. Zalety i wady zamkniętego i otwartego obiegu wody w zakładach przemysłowych
 39. Zbiorniki zaporowe – cechy różniące je od jezior i różniące je od rzek
 40. Zmienność czynników środowiskowych z biegiem rzeki i koncepcja ciągłości rzeki (river continuum)
Autor: Rafał Kuzioła
Ostatnia aktualizacja: 20.05.2019, godz. 15:26 - Adam Garbacz