Zakład Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży istniał od 1997 roku w ramach Katedry Psychologii Klinicznej i Osobowości, której kierownikiem był Prof. Piotr Oleś. W ramach katedry istniały 3 odrębne zakłady: Zakład Psychologii Klinicznej Dorosłych, kierowany przez Prof. Stanisławę Steuden, Zakład Psychologii Osobowości, kierowany przez Prof. Piotra Olesia oraz Zakład Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży. Od samego początku jego istnienia Kierownikiem Zakładu był Prof. dr hab. Leszek Szewczyk. Do czasu rozwiązania istniejących w ramach Katedr Zakładów w 2006 roku w ZPKlDz i Mł pracowały następujące osoby:

 

 • Prof. dr hab. Leszek Szewczyk, kierownik zakładu
 • dr Agnieszka Kulik, adiunkt
 • dr Maria Oleś, adiunkt
 • dr Elżbieta Januszewska, starszy wykładowca
 • mgr Elżbieta Talik, asystent.

 

Od czasu przejścia na emeryturę Kierownika zespołu Prof. dra hab. Leszka Szewczyka w 2011 roku, pracownicy nadal stanowili odrębny zespół badawczy w ramach Katedry Psychologii Klinicznej, której kierownikiem jest Prof. dr hab. Stanisława Steuden. 

W 2008 roku mgr Elżbieta Talik uzyskała tytuł doktora. W 2011 roku stopień dra hab. uzyskała dr Maria Oleś, a w 2012 dr Agnieszka Kulik, która od roku akademickiego 2012/13 jest Kierownikiem Katedry Psychologii Zdrowia i Psychoterapii. Od roku akadem. 2015/16 do zespołu dołączyła dr Małgorzata Łysiak.

 

W kwietniu 2017 roku dr hab. Maria Oleś odeszła do Pana do długiej chorobie, pozostaje jednak obecna nie tylko w pamięci współpracowników, ale również pracach badawczych, z których wiele jest kontynuacją jej zainteresowań.

 

Od 2018 roku do zespołu dołączyła dr Ewa Sokołowska.

 

Obecny skład zespołu stanowią:

 

 

dr Elżbieta Talik, adiunkt

dr Małgorzata Łysiak, asystent

dr Elżbieta Januszewska, starszy wykładowca

dr Ewa Sokołowska, adiunkt

 

W Zakładzie Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży, a od 2006 roku w ramach zespołu psychologii klinicznej dzieci i młodzieży (w obrębie Katedry Psychologii Klinicznej) prowadzone są w sposób ciągły prace badawcze w zakresie następujących tematów:

 1. Zagadnienia psychosomatyki wieku rozwojowego.
 2. Funkcjonowanie psychiczne dzieci i młodzieży w sytuacjach trudnych.
 3. Zespół przewlekłego zmęczenia u nastolatków.
 4. Zaburzenia emocjonalne wieku rozwojowego.
 5. Umiejętności psychospołeczne dzieci i młodzieży - problematyka asertywności.
 6. Jakość życia dzieci i młodzieży w zdrowiu i w chorobie.
 7. Zaburzenia z pogranicza u nastolatków - osobowość borderline.
 8. Psychiczne następstwa chorób somatycznych.
 9. Odporność psychiczna, czynniki ryzyka i czynniki ochronne zaburzeń okresu rozwojowego.
 10. Metody diagnostyczne w psychologii klinicznej dzieci i młodzieży.
 11. Problematyka stresu i radzenia sobie w okresie dzieciństwa i adolescencji.
 12. Zachowania autodestrukcyjne dzieci i młodzieży.
 13. Rozwój potraumatyczny u nastolatków po próbach samobójczych. 

W wyniku prowadzonych badań naukowych opublikowano kilka monografii i prac zbiorowych. Zaprezentowane kierunki badawcze są prowadzone we współpracy z innymi instytucjami naukowymi. Do najważniejszych naszych naukowych partnerów należą:

 

 • International College of Psychosomatic Medicine
 • Akademia Medyczna w Lublinie – Klinika Pediatrii, Endokrynologii i Neurologii
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. St. Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie - Oddział Toksykologii
 • Komitet Rozwoju Człowieka PAN
 • Sekcja Medycyny Psychosomatycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
 • Sekcja Psychologii Klinicznej Dziecka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • Towarzystwo Naukowe KUL.

 

Pracownicy dawnego Zakładu Psychologii Dzieci i Młodzieży są członkami wielu Towarzystw Naukowych, jak: Sekcja Medycyny Psychosomatycznej PTL, Sekcja Psychologii Klinicznej PTP, Komisja Fizjologii i Psychologii Rozwoju Człowieka PAN, Polskie Towarzystwo Pediatryczne, Polskie Towarzystwo Endokrynologów Dziecięcych, Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej, Sekcja Psychologii przy Komisji ds. Nauki Episkopatu Polski.

Obok zajęć naukowo-dydaktycznych, pracownicy Zakładu prowadzą poradnictwo indywidualne i psychoterapię dla dzieci i młodzieży oraz wykonują ekspertyzy sądowe.

Opracowanie Prof. dr hab. L. Szewczyk, aktualizacja dr hab. Maria Oleś
Autor: Anna Swęda
Ostatnia aktualizacja: 28.11.2018, godz. 10:56 - Dorota Mącik