Socjologia Prawa:

 

W ostatnich kilkunastu latach w Katedrze kontynuowano badania nad prawem naturalnym (K. Motyka był red. nauk. polskiego wydania książki Johna Finnisa Prawo naturalne i uprawnienia naturalne, Warszawa 2001) oraz prowadzono prace nad rodzimą teorią i socjologią prawa, w szczególności w aspekcie ich powiązań z tradycją Petrażycjańską, czego wyrazem jest m.in. praca doktorska K. Motyki „Wpływ Leona Petrażyckiego na polską teorię i socjologię prawa” (Lublin: RW KUL 1993), nagrodzona doroczną nagrodą Wydziału Nauk Społecznych PAN w dziedzinie prawa (1994) i obszerny artykuł Law and Sociology. The Petrażyckian Perspective, w: Law and Sociology, Michael Freeman (ed.), Oxford University Press 2005. Prowadzone w ramach Katedry badania i będące ich rezultatem publikacje K. Motyki obejmują także zagadnienia jurysprudencji amerykańskiej (ze szczególnym uwzględnieniem prawa do prywatności oraz tamtejszej recepcji teorii Petrażyckiego i nauczania Jana Pawła II), a także problematykę podmiotowości prawnej zwierząt oraz roli organizacji pozarządowych w ochronie praw człowieka.

 

Socjologia Moralności:

 

Obecnie prace Katedry skoncentrowane są na kilku szczegółowych obszarach tematycznych:

 1. Moralność w warunkach społeczeństwa konsumpcyjnego, w tym relacje pomiędzy moralnością a konsumpcją
  (publikacje: G. Adamczyk, Moralność w warunkach społeczeństwa konsumpcyjnego, „Zeszyty Naukowe KUL” 1/2012; G. Adamczyk, Moralność i konsumpcja we współczesnym społeczeństwie polskim, Lublin 2013)
 2. Uzależnienia od substancji psychoaktywnych i uzależnienia behawioralne
  (publikacje: G. Adamczyk, M. Jeżowski, L. Smyczek, Postawy młodzieży szkół średnich wobec narkomanii, Lublin 2004; E. Lange, S. Choi, D. Yoo, G. Adamczyk, Jugendkonsum im internationalen Vergleich, Wiesbaden 2005; G. Adamczyk, Kompensacyjne i demonstratywne zachowania – przejaw przemiany moralności?, w: J. Baniak (red.), Metodologia i problematyka socjologii moralności, Poznań 2009)
 3. Koncepcje przemian moralności
  (publikacje: G. Adamczyk, Przemiana wartości – proces nieodwracalny? Rolanda Ingleharta i Helmuta Klagesa modele zmiany społecznej, „Zeszyty Społeczne KIK“ 10/2002; G. Adamczyk, Przemiany moralności w polskim społeczeństwie między mitem a rzeczywistością, „Roczniki Nauk Społecznych” 7/2015; M. Jarek, Społeczeństwo sieci między materializmem a postmaterializmem. Na podstawie wyników badań World Values Survey, w: A. Betlej, S. Partycki, M. Parzyszek (red.), Organizacja społeczna w strukturach sieci. Doświadczenia i perspektywy rozwoju w Europie Środkowej i Wschodniej, Lublin 2016)
 4. Stan i przemiany moralności w społeczeństwie polskim
  (publikacje: G. Adamczyk, Kondycja moralna społeczeństwa polskiego w kontekście demonstratywnych i kompensacyjnych zachowań konsumenckich, „Folia Sociologica” 40/2012; G. Adamczyk, Kondycja moralna społeczeństwa polskiego w świetle wyników badań socjologicznych, w: I. Jazukiewicz, E. Kwiatkowska (red.), Sprawności moralne w wychowaniu - wyzwania i rzeczywistość, Szczecin 2012; G. Adamczyk, Orientacje moralno-religijne w świetle wyników badań socjologicznych, w: H. Mielicka (red.), Religijne wymiary życia społecznego, Kielce 2013; G. Adamczyk, Postawy moralne polskiej młodzieży w świetle wyników badań socjologicznych, w: M. Marzec-Jóźwicka (red.), Wartości i wartościowanie w edukacji humanistycznej, Lublin; D. Szczygielski, Małżeństwo i rodzina jako wartość w świadomości młodzieży – na podstawie wyników badań socjologicznych w katolickich liceach ogólnokształcących w Szczecinie, w: I. Jazukiewicz (red.), Teoretyczny i praktyczny wymiar sprawności moralnych w wychowaniu, Szczecin 2015)
 5. Badania rynku i opinii publicznej
  (publikacje: G. Adamczyk, Badania opinii publicznej między iluzją a rzeczywistością, w: J. Szymczyk, M. Zemło, A. Jabłoński (red.), Tworzenie iluzji społecznych. Wiedza w sferze publicznej, Lublin 2012)
 6. Tożsamość narodowa a tożsamość europejska
  (publikacje: G. Adamczyk, P. Gostmann, Polen zwischen Nation und Europa. Zur Konstruktion kollektiver Identitaet im polnischen Parlament, Wiesbaden 2007; G. Adamczyk, Polska między narodem a Europą. Próba typologii postaw polskich parlamentarzystów wobec tożsamości narodowej i europejskiej, w: L. Dyczewski, D. Wadowski (red.), Tożsamość polska w odmiennych kontekstach, Lublin 2009)
 7. Badania empiryczne:

Luty – Maj 2016 – badanie ilościowe na reprezentatywnej statystycznie próbie N=932 uczniów liceów ogólnokształcących i techników z diecezji tarnowskiej. Ogółem w badaniach wzięło udział 39 oddziałów, w tym 20 z liceów ogólnokształcących i 19 z techników. W badaniu wykorzystano kwestionariusz ankiety, pt. Młodzież o sobie – socjologiczny autoportret uczniów szkół średnich z województw małopolskiego i podkarpackiego, opracowany w Katedrze Socjologii Prawa i Moralności. Badania zostały zrealizowane przez ks. mgr Marcina Jarka w ramach przygotowywanej rozprawy doktorskiej.

Maj - Lipiec 2016 – badania pilotażowe w kooperacji z dr hab. Peterem Gostmannem testujące kwestionariusz ankiety z wykorzystaniem Magnitude scale do pomiaru prestiżu narodowego. Badania zostały przeprowadzone na losowej próbie studentów socjologii Goethe University Frankfurt am Main N=80, a następnie w Polsce na próbie N=200 uczestników ogólnopolskiego panelu internautów.

Wrzesień 2016 – ogólnopolskie badanie sondażowe na reprezentatywnej statystycznie próbie N=1000 Polaków w wieku 15 lat i więcej (sondaż typu Omnibus), dotyczące kupowania kompulsywnego i jego społeczno-demograficznych uwarunkowań (z wykorzystaniem German Compulsive Buying Scale). Badania porównawcze w stosunku do identycznego badania zrealizowanego w Katedrze w 2010 roku.

Grudzień 2016 – pilotaż kwestionariusza ankiety pt. Rodzice o małżeństwie i życiu rodzinnym – socjologiczny autoportret rodziców uczniów szkół z województw zachodniopomorskiego, małopolskiego i podkarpackiego na próbie 300 uczniów z województwa zachodniopomorskiego. Pilotaż został zrealizowany przez ks. mgr Dominika Szczygielskiego w ramach przygotowywanej rozprawy doktorskiej.

Czerwiec 2017 - badania dotyczące etosu małżeńsko-rodzinnego na ogólnopolskiej reprezentatywnej statystycznie próbie 1,121 Polaków w wieku 18 lat i więcej będących w związku formalnym lub nieformalnym. Badania zostały zrealizowane przez ks. mgr Dominika Szczygielskiego w ramach przygotowywanej rozprawy doktorskiej.

 

Seminarium doktoranckie Socjologia Moralności

W ramach Seminarium doktoranckiego Socjologia Moralności przygotowywane są obecnie 3 rozprawy doktorskie:

 1. Postawy moralno-religijne młodzieży w warunkach społeczeństwa konsumpcyjnego. Na podstawie badań socjologicznych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych w diecezji tarnowskiej (ks. mgr Marcin Jarek)
 2. Etos małżeńsko-rodzinny Polaków w warunkach społeczeństwa konsumpcyjnego (ks. mgr Dominik Szczygielski)
 3. Zjawisko estetyzacji ciała. Studium socjologiczne (mgr Magdalena Rak)
Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 19.02.2019, godz. 11:49 - Grzegorz Adamczyk