Zakres materiału na egzamin

 

Przedmiot: Wprowadzenie do prawa Unii Europejskiej

Prowadzący: dr hab. Artur Kuś, prof. KUL

Kierunek: Europeistyka, I rok

Rok akademicki: 2010/2011 (semestr letni)

 

Egzamin:

-     10.06.2011 - godz. 13.20; CI-407 - egzamin zerowy (ustny - tylko dla osób z oceną bdb z ćwiczeń)

-     18.06.2011 - godz. 11.00; CI-300 - egzamin właściwy (pisemny: test + 2 pytania opisowe)

 

Podstawowa książka:

Kuś A. (red.), Sieniow T., Krzysztofik E., Miaskowska-Daszkiewicz K., Gilowski P., Szachoń A., Wojtasik P., Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010. 

 

Podstawowe akty prawne:  

TUE, TFUE, Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego

 

Wybrane orzeczenia TS:

26/62 van Gend & Loos; 6/64 Flaminio Costa v. Enel; 11/70 Internationale Handelsgesellschaft; C-8/74 Procureur du Roi przeciw Benoit i Gustave Dassonville; C-41/74 Yvone van Duyn przeciw Home Office; 3/75 Defrenne v. Sabena; 106/77 Simmenthal II; C-120/78 Rewe-Zentral AG przeciw Budesmonopolverwaltung für Branntwein (Cassis de Dijon); C 249/81 Komisja przeciw Irlandii (Buy Irish); 14/83 von Colson i Kamann; C-6/90 i C-9/90 Francovich; C-91/92 Faccini Dori p. Recreb Srl; C-46/93 i 48/93 Brasserie du Pêcheur; C-224/01 Gerhard  Köbler p. Republice Austrii.

 

Zakres materiału:

 

I. Geneza i rozwój procesów integracyjnych w Europie po II wojnie światowej

 

II. Podstawy prawne Unii Europejskiej

Traktaty założycielskie Unii Europejskiej

Struktura Unii Europejskiej

Członkostwo państwa w Unii Europejskiej

Cele i zadania Unii Europejskiej

Zasady podstawowe Unii Europejskiej

Zasady ustrojowe Unii Europejskiej

Zasada poszanowania tożsamości narodowych państw członkowskich

 

III. System instytucjonalny

Parlament Europejski

Rada Europejska

Rada Unii Europejskiej

Komisja Europejska

Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa

Instytucje sądowe Unii Europejskiej 

Trybunał Obrachunkowy

Komitety doradcze Unii Europejskiej

Organy finansowe Unii Europejskiej

Urzędy i agencje Unii Europejskiej

 

IV. Źródła prawa Unii Europejskiej

Charakterystyka i podział źródeł prawa Unii Europejskiej

Pojęcie acquis communautaire

Hierarchia źródeł prawa Unii Europejskiej

Prawo pierwotne

Umowy międzynarodowe

Prawo pochodne

Akty prawodawcze

Akty nieprawodawcze

Akty niewiążące

Instrumenty Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa

Instrumenty Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości

Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i zasady prawa

 

V. Tworzenie prawa w Unii Europejskiej 

Zasady tworzenia prawa pochodnego w Unii Europejskiej

Zasady dobrej praktyki legislacyjnej i struktura aktów prawodawczych

Procedury prawodawcze

Procedury stanowienia aktów nieprawodawczych

Uchwalanie budżetu Unii Europejskiej

Przyjmowanie decyzji w zakresie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa

Procedura zawierania umów międzynarodowych

 

VI. Zasady stosowania prawa Unii Europejskiej

Autonomia prawa Unii Europejskiej

Zasada bezpośredniego skutku prawa Unii Europejskiej

Zasada pierwszeństwa stosowania prawa Unii Europejskiej

Zasada pośredniego skutku prawa Unii Europejskiej

Zasady stosowania prawa Unii Europejskiej a obowiązki państw wynikające z zasady lojalnej współpracy

Stosowanie aktów prawnych dawnego III filara Unii Europejskiej oraz instrumentów prawnych Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa

 

VII. System ochrony prawnej w Unii Europejskiej

Kontrola wykonywania prawa Unii Europejskiej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Skarga na niewykonywanie zobowiązań traktatowych przez państwa członkowskie

Skarga o stwierdzenie nieważności aktu prawa Unii Europejskiej

Skarga na bezczynność instytucji Unii Europejskiej

Skarga odszkodowawcza

Pozycja sądów krajowych w systemie wymiaru sprawiedliwości Unii Europejskiej

Zasada autonomii proceduralnej

Odpowiedzialność odszkodowawcza państw członkowskich

 

VIII.  Ochrona praw i wolności jednostek w Unii Europejskiej

Ochrona praw podstawowych w prawie Unii Europejskiej

Ewolucja podejścia Trybunału Sprawiedliwości do ochrony praw podstawowych

Traktatowe podstawy ochrony praw podstawowych

Karta Praw Podstawowych

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej

Obywatelstwo Unii Europejskiej

Prawa obywateli w kontaktach z organami Unii Europejskiej

Unia Europejska a Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności

Wolność religijna w Unii Europejskiej

 

IX. Swobody europejskie

Swoboda przepływu towarów

Swoboda przepływu osób

Swoboda przedsiębiorczości

Swoboda świadczenia usług

Swoboda przepływu kapitału i płatności

 

X. Polityki oraz działania wewnętrzne i zewnętrzne Unii Europejskiej

 


Autor: Paweł Wojtasik
Ostatnia aktualizacja: 14.06.2011, godz. 10:27 - Paweł Wojtasik