Do kompetencji Prorektora ds. nauki i kształcenia należy w szczególności:

 1. nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu naukowego i kształcenia;

 2. udział w przygotowaniu, wdrażaniu i modyfikacji strategii rozwoju KUL;

 3. koordynowanie polityki personalnej w odniesieniu do nauczycieli akademickich, w tym nadzór nad udzielaniem urlopów naukowych;

 4. nadzór nad procesem wymiany międzynarodowej i krajowej pracowników;

 5. nadzór nad okresową oceną nauczycieli akademickich;

 6. kształtowanie współpracy z ośrodkami naukowymi;

 7. nadzór nad pozyskiwaniem i realizacją międzynarodowych i krajowych projektów naukowych finansowanych ze środków zewnętrznych;

 8. nadzór nad komercjalizacją nauki, współpraca ze środowiskami gospodarczymi i otoczeniem biznesu;

 9. koordynowanie działań w zakresie ochrony patentowej i wspomaganie rozwoju wynalazczości;

 10. nadzór nad polityką wydawniczą Uniwersytetu;

 11. podejmowanie decyzji w sprawie podziału środków finansowych na badania naukowe oraz na działalność dydaktyczną i naukową;

 12. nadzór nad gromadzeniem i sprawozdawaniem danych dla celów ewaluacji jakości działalności naukowej;

 13. nadzór nad administracją ogólnouniwersytecką i wydziałową obsługującą proces naukowy i proces kształcenia;

 14. nadzór nad terminowym przekazywaniem przez wszystkie jednostki organizacyjne zaktualizowanych treści przeznaczonych do zamieszczenia na stronie internetowej Uniwersytetu dotyczącej działalności właściwej jednostki;

 15. nadzór nad tworzeniem planów i programów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Uniwersytecie (I i II stopnia, jednolitych magisterskich, doktoranckich);

 16. nadzór nad akredytacją kierunków studiów w Uniwersytecie;

 17. nadzór nad funkcjonowaniem Biblioteki Uniwersyteckiej, w tym bibliotek specjalistycznych;

 18. nadzór nad procesem rekrutacji na studia I i II stopnia, studia jednolite magisterskie, studia podyplomowe oraz kursy dokształcające i szkolenia specjalistyczne;

 19. współuczestniczenie w procesie decyzyjnym w zakresie promocji rekrutacji;

 20. nadzór nad jakośc kształcenia w Uniwersytecie, w tym nad procesem wewnętrznej oceny jakości kształcenia;

 21. nadzór nad funkcjonowaniem procesu kształcenia przez całe życie w Uniwersytecie oraz współpraca z Uniwersytetem Trzeciego Wieku;

 22. nadzór nad pozyskiwaniem i realizacją międzynarodowych i krajowych projektów dydaktycznych finansowanych ze środków zewnętrznych;

 23. nadzór nad procesem kształcenia nauczycieli akademickich w zakresie doskonalenia metod nauczania.

 

 

 

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 14.10.2019, godz. 14:16 - Anna Mitrut