Do zadań pełnomocnika ds. finansów należy w szczególności:

 

  1. koordynowanie polityki finansowej Uniwersytetu, w szczególności nadzór nad realizacją projektów badawczych i naukowych na Uniwersytecie finansowanych ze źródeł zewnętrznych;
  2. koordynowanie współpracy Działu Analiz Finansowo-Budżetowych, Działu Teleinformatycznego, Działu Finansowego, Działu Księgowości, Działu Zamówień Publicznych, Działu Projektów Międzynarodowych oraz Działu Krajowych Projektów Naukowych w zakresie określonym w punkcie 1);
  3. koordynowanie identyfikowania i weryfikowania ryzyk finansowych w działalności Uniwersytetu;
  4. opracowywanie cyklicznych raportów zarządczych, analiz finansowych i zestawień, w tym także: opracowywanie zarządzeń i instrukcji dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń pieniężnych, a także analiz ekonomiczno–finansowych i oceny efektywności finansowej działań i przedsięwzięć podejmowanych przez Uniwersytet i jego jednostki organizacyjne;
  5. współtworzenie przy współpracy z innymi jednostkami, standardów zarządzania finansami, planu rzeczowo-finansowego oraz planu zamówień publicznych oraz uzgadnianie z kwestorem opracowania i prowadzenia zasad polityki finansowej Uniwersytetu oraz bieżącej ich aktualizacji;
  6. współtworzenie przy współpracy z innymi jednostkami regulacji wewnętrznych w celu optymalnej realizacji procesów finansowych;
  7. uzgadnianie z kwestorem opracowywanych projektów, zapytań, wniosków o interpretacje, wyjaśnień do właściwych organów w sprawach związanych z kwestiami finansowymi, także w zakresie określonym w pkt 1);
  8. współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu w celu realizacji wspólnych zadań;
  9. wykonywanie innych zadań zleconych przez rektora w zakresie wynikającym z zajmowanego stanowiska nieobjętych niniejszym zakresem, a wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących i wewnętrznych.
Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 22.10.2019, godz. 10:19 - Aneta Zgutka