P.T. Autorów prosimy o przestrzeganie następujących zaleceń:

 

I.                     

Edytor tekstowy: Microsoft Word

Czcionka: Times New Roman

Wszystkie marginesy: 2,5 cm

Interlinia: 1,5

Tabulator (wcięcie wierszy akapitowych): 1,25 cm. Akapity formatowane domyślnie.

 

 

IMIĘ i NAZWISKO Autora: lewy górny róg (WERSALIKI, czcionka 10 p.)

TYTUŁ: środek (WERSALIKI + wyróżniki tekstowe KURSYWA, czcionka 12 p.)

PODTYTUŁ: środek (WERSALIKI + wyróżniki tekstowe KURSYWA, czcionka 10 p.)

 

 

Przed tytułem należy zachować trzy pojedyncze odstępy.

Między tytułem i podtytułem – jeden.

Po tytule (podtytule), tytułowanym paragrafie – dwa pojedyncze odstępy.

 

 

Tekst: czcionka 12, justowanie do obu marginesów.

 

Prosimy nie stosować spacji w celu wyrównywania tekstu, przesuwania pojedynczych liter do następnego wersu.

Prosimy także, by nie stosować numeracji automatycznej.

 

Cytaty w tekście:

cytaty krótsze (nie dłuższe niż dwa wiersze) – podawane bezpośrednio w tekście artykułu w cudzysłowie;

cytaty dłuższe (dwuwierszowe i dłuższe) – podawane bez cudzysłowu, zestawione odrębny blok z wcięciem od lewego marginesu, czcionka 11 p., interlinia 1,5.

 

Wyróżniki tekstowe:

- kursywa,

- bold.

 

 

Przypisy: u dołu strony, numerowane automatycznie, z wcięciem akapitowym, czcionka 10 p., interlinia 1,5.

Przywołanie autora(ów) w tekście: po raz pierwszy pełne imię i nazwisko, po raz kolejny nazwisko. 

 

Format przypisów:

a)      publikacja książkowa

 

Autor: Inicjał (inicjały) imienia, Nazwisko (kapitaliki; wordzie skrót ctrl+shift+k), Tytuł publikacji książkowej (Kursywa), Miejsce i rok wydania, strona.

 

 

b)      artykuł w publikacji zwartej autorskiej

 

Autor: Inicjał (inicjały) imienia, Nazwisko (kapitaliki), Tytuł artykułu (Kursywa), w: Autor (Inicjał (inicjały) imienia, Nazwisko || tenże || taż), Tytuł publikacji książkowej (Kursywa), Miejsce i rok wydania, strona.

 

c)      artykuł w publikacji zwartej zbiorczej (redagowanej)

 

Autor: Inicjał (inicjały) imienia, Nazwisko (kapitaliki), Tytuł artykułu (Kursywa), w: Tytuł publikacji książkowej (Kursywa), redaktor (red.) – Inicjał (inicjały) imienia, Nazwisko, Miejsce i rok wydania, strona.

 

 

d)      artykuł w czasopiśmie

 

Autor: Inicjał imienia, Nazwisko (kapitaliki), Tytuł artykułu (Kursywa), Tytuł czasopisma (cudzysłów prosty), tom(rok), zeszyt || numer, strona. Rocznik – cyfry arabskie; między tomem i rokiem w nawiasie nie dajemy światła.

 

 

Jeśli w kolejnych przypisach odwołujemy się do przytoczonego wcześniej źródła:

a)      opuszczamy inicjał (inicjały) imienia autora;

b)      tytuł wielowyrazowy skracamy

 

np.:

1. J. Stadnik, Zoonimia wsi Zabrnie w pow. Tarnobrzeskim, „Studia Filologiczne” 2(2001), s. 43-52.

2…..

3…..

4…..

5. Stadnik, Zoonimia wsi Zabrnie…, s. 43.

 

W opisie prosimy o stosowanie polskich skrótów:

tenże || taż;

dz. cyt.;

tamże;

n. – następna, nn. – następne (przy stronach).

 

 

Format bibliografii:

System przecinkowy, jak wyżej. Nazwisko w prepozycji. W przypadku artykułów prosimy o podawanie stron.

 

 

 

Pozycje przedstawione w porządku alfabetycznym.

Pozycje bibliograficzne w alfabetach opartych na cyrylicy prosimy podawać w oryginalnej pisowni.

 

Uwaga:

Opis bibliograficzny pozycji cytowanych w przypisach i zamieszczonych w bibliografii powinien być kompletny, a przytaczane cytaty sprawdzone.

 

Jeśli Autor stosuje w tekście skróty własne (np. skróty źródeł), prosimy o sporządzanie ich wykazu (WYKAZ SKRÓTÓW UŻYTYCH W TEKŚCIE)

 

np.:

ZDKiDK – Zbiór dokumentów katedry i diecezji krakowskiej, wyd. S. Kuraś, Lublin 1965.

 

 

II.                  

 

Do tekstu należy dołączyć:             

 

a)      krótką notkę o autorze zredagowaną według wzoru:

stopień naukowy, IMIĘ, NAZWISKO – stanowisko, miejsce pracy; adres do korespondencji; e-mail. Dane te będą drukowane.

 

np.: Dr HENRYK DUDA – adiunkt Katedry Języka Polskiego KUL, pracownik Instytutu Humanistycznego PWSZ w Zamościu; adres do korespondencji: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Katedra Języka Polskiego, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin; e-mail: henryk.duda@kul.lublin.pl

 

b)      streszczenie tekstu wraz z tytułem (maksymalnie pół strony) w języku polskim (i angielskim)

 

c)      słowa kluczowe (5-8) w języku polskim (i angielskim)

 

 

Jeśli to możliwe, prosimy o dostarczenie streszczenia (wraz przetłumaczonym tytułem tekstu) oraz słów kluczowych w języku angielskim.

 

III.                

 

Prosimy o przysyłanie dwóch wydruków artykułu oraz płyty CD na adres sekretarza Redakcji.

 

Jolanta Klimek-Grądzka

Katedra Języka Polskiego KUL

Al. Racławickie 14

20-950 Lublin

 

kontakt mailowy: jolanta.klimek@kul.lublin.pl

 

W celu usprawnienia komunikacji prosimy Autorów o podawanie swojego adresu elektronicznego lub adresów prywatnych (tylko do wiadomości sekretarza Redakcji).

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 16.06.2016, godz. 14:20 - Małgorzata Nowak-Barcińska