Do form nierzetelności w nauce zaliczana jest praktyka określana mianem ghostwriting i pokrewne nadużycie zwane guest authorship. Przybliżmy oba pojęcia:

- ghostwriting występuje wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie pracy, lecz nie ujawnił swego udziału jako jeden z autorów lub jego rola nie została ujęta w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

- guest authorship (lub honorary authorship) ma miejsce wówczas, gdy udział autora był znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a mimo to został on wskazany jako autor/współautor pracy.

 

Aby przeciwdziałać powyższym nadużyciom, autor/autorzy artykułów przedkładanych redakcji kwartalnika „Społeczeństwo i Rodzina” zobowiązani są do:

- ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji i kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji); przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający pracę;

- ujawnienia informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (financial disclosure);

- wypełnienia i podpisania stosownego oświadczenia autorskiego, które należy nadać pocztą tradycyjną na adres redakcji; brak spełnienia tego wymogu stanowi powód odrzucenia tekstu z przyczyn formalnych.

 

Redakcja kwartalnika zobowiązana jest do dokumentowania wszelkich przejawów nierzetelności naukowej, zwłaszcza naruszania i łamania zasad etyki obowiązujących w nauce.

 

(opracowano na podstawie materiałów MNiSW)

Autor: Mirosław Rewera
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2013, godz. 22:36 - Mirosław Rewera