Prowadzący

dr Anna Adamczuk-Stęplewska

Liczba godzin: 60

Liczba punktów ECTS: 4

Efekty kształcenia

Student:

 1. Zapoznaje się z dostępnymi możliwościami uzyskania dofinansowania na przedsięwzięcia edukacyjne i badawcze w ramach Funduszy Europejskich 
 2. Nabywa umiejętności identyfikacji projektów edukacyjnych i badawczych możliwych do finansowania z Funduszy Strukturalnych oraz innych źródeł.
 3. Poznaje zasady umożliwiające przygotowanie prawidłowego wniosku o dotację oraz zdobycie umiejętności rozpoznania potencjału instytucji w wyścigu o środki unijne - 'Czy mój pomysł ma szansę na dotację?',
 4. Nabywa umiejętności pisania wniosków dotacyjnych oraz poznanie zagadnień praktycznego podejścia do organizacji pracy, 'pisania projektów', zarządzania projektów oraz zasad oceny projektów.
 5. Poznaje metody couchingu oraz sposobów jej wykorzystania w pracy zawodowej oraz kształceniu ustawicznym.
 6. Poznaje możliwości wykorzystania kompetencji polonistycznych w public relations.
 7. Zdobywa umiejętności w organizowaniu szkoleń, konferencji, spotkań prasowych.

Po ukończeniu konwersatorium student posiada podstawową wiedzę z zakresu funkcjonowania systemu edukacji w Polsce oraz sposobu funkcjonowania szkół różnych szczebli. Zdobywa także kompetencje dydaktyczne wyniesione z praktyk śródrocznych i ciągłych wynikających z toku studiów I i II stopnia oraz z zakresu TI. Student posiada kompetencje polonistyczne i społeczne oraz predyspozycje do pracy w zespole.

 

Studenci polonistyki zdobywają wiedzę praktyczną na temat funduszy strukturalnych oraz możliwości ich pozyskiwania dla rozwijania zainteresowań naukowych oraz zawodowych (w obszarze edukacji).

Posiadają także umiejętności cenione na rynku pracy takie jak: tworzenie wniosków o dotację (grant badawczy, projekt na działalność edukacyjną), zarządzanie i udział w programach badawczych czy edukacyjnych (rekrutacja, promocja (PR), organizacja finansowa i administracyjna projektu, sprawozdawczość, ewaluacja).

Forma zaliczenia przedmiotu

Aktywna praca podczas zajęć,

 • przygotowanie do zajęć,
 • obecność (możliwe dwie nieobecności w semestrze).

Treści programowe

 1. Informacja o dostępnych źródłach finansowania programów edukacyjnych.
 2. Rola instytucji zarządzających, pośredniczących i wdrażających oraz regionalnych instytucji finansujących w informowaniu o możliwościach korzystania ze wsparcia finansowego.
 3. Przeanalizowanie dostępnych możliwości wykorzystania funduszy strukturalnych dla szkół i placówek edukacyjnych oraz grup młodzieżowych w ramach dostępnych programów UE i innych.
 4. Granty badawcze, programy UE (POKL) i inne inicjatywy europejskie (ERASMUS, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu itp.) i inne granty.
 5. Etapy aplikowania o środki na realizację przedsięwzięć edukacyjnych.
 6. Omówienie dokumentacji programowej.
 7. Jak zaplanować i stworzyć dobry projekt ? (problem, cel, czas, koszty, efekty, ocena).
 8. Etapy tworzenia projektu (koncepcja, opis, budżet).
 9. Sposoby i narzędzia do oceny projektów.
 10. Realizacja projektu – ogólne założenia i działania.
 11. Rodzaje struktur organizacyjnych w projektach.
 12. Budowa i zarządzanie zespołem projektowym.
 13. Jak zaplanować działania związane z rekrutacją i promocją projektu.
 14. Zarządzanie finansowe projektu. Kontrola finansowa i monitoring.
 15. Ewaluacja wewnętrzna i zewnętrzna projektu.
 16. Struktura programów badawczych.
 17. Sposoby planowania działań w ramach projektu badawczego.
 18. Obowiązki dokumentacyjne spoczywające na prowadzących/organizatorach programów edukacyjnych (sprawozdawczość).
 19. Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w programach edukacyjnych.
 20. Wykorzystanie metody couchingu w rozwoju kompetencji zawodowych w pracy nauczyciela.
 21. Profesjonalne przygotowanie szkolenia, konferencji, spotkania prasowego w praktyce.
 22. Sposoby organizowania czasu w pracy zawodowej.

Literatura

 1. J. Barcz, E. Kawecka-Wyrzykowska, K. Michałowska-Gorywoda, Polska w Unii Europejskiej, t. 1 i 2, Warszawa 2004.
 2. M. Brank, M. Rawłuszko, A. Siekiera, Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach POKL, Warszawa 2010.
 3. M. Bonikowska, M. Grucza, M. Majewski, M. Małek, Podręcznik zarządzania projektami miękkimi Europejskiego Funduszu Społecznego, Warszawa 2006.
 4. M. Dadel, Jak stworzyć dobry projekt?, CEOSłupsk 2007.
 5. J. Davidson Frame, Przeł. P. Dąbrowski, Zarządzanie projektami w organizacji, Warszawa 2001.
 6. Europejski Fundusz Społeczny w Polsce. Poradnik dla beneficjentów 2 Priorytetu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (z wyłączeniem Działania 2.5), Ministerstwo Gospodarki Pracy, 2006.
 7. Fundusze strukturalne. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2002.
 8. D. Lock, Podstawy zarządzania projektami, Warszawa 2003.
 9. M. Łaguna, P. Fortuna, Przygotowanie szkolenia czyli jak dobry początek prowadzi do sukcesu, Sopot 2008.
 10. Podręcznik zarządzania projektami miękkimi w kontekście Europejskiego Funduszu Społecznego, red. M. Bonikowska, B. Grucza, M. Majewski i in., Warszawa 2006.
 11. L. J. Seiwert, Jak organizować czas?, przeł. E. Kaźmierczak,Warszawa 1993.
 12. Zajączkowska A., Poradnik wdrażania projektu. 100 dni koordynatora projektu, Gdańsk 2006.
Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 08.01.2013, godz. 14:47 - Aleksandra Dziak