w sprawie określenia wzorów wniosków o przyznanie pomocy materialnej, sposobu dokumentowania sytuacji materialnej studenta

i doktoranta, szczegółowych kryteriów przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów oraz zasad naliczania punktów kwalifikacyjnych do wniosku o stypendium dla najlepszych doktorantów

Na podstawie § 2 ust. 4 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom i  doktorantom Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zarządza się, co  następuje:

§1

 Określa się wzory wniosków o przyznanie pomocy materialnej:

 

1) wniosek do Komisji Stypendialnej o przyznanie świadczeń pomocy   materialnej, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia;

 

2) wniosek do Prorektora ds. studenckich i kontaktów międzynarodowych

o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;

 

3) wniosek do Prorektora ds. studenckich i kontaktów międzynarodowych

o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów, stosowany w przypadku kierunków studiów z  dodatkową rekrutacją na semestr letni, stanowiący załącznik nr 2a do zarządzenia;

 

4) wniosek do Komisji Stypendialnej o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;

 

5) wniosek do Komisji Stypendialnej o przyznanie jednorazowej zapomogi, stanowiący załącznik nr 4 do zarządzenia;

 

6) wniosek do Komisji Stypendialnej o ponowne ustalenie uprawnień do pomocy materialnej, stanowiący załącznik nr 5 do zarządzenia;

 

7) wniosek do Odwoławczej Komisji Stypendialnej w sprawie odmowy przyznania świadczeń pomocy materialnej, stanowiący załącznik nr 6 do zarządzenia;

 

8) wniosek do Odwoławczej Komisji Stypendialnej w sprawie odmowy przyznania miejsca w  domu studenckim, stanowiący załącznik nr 7 do zarządzenia;

 

9) oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na innym kierunku.

 

§2

  1. Określa się wzór teczki pomocy materialnej stanowiący załącznik nr 8 do zarządzenia.
  2. W teczce pomocy materialnej umieszcza się wnioski określone w § 1.

§3

Określa się sposób dokumentowania sytuacji materialnej studenta i doktoranta, stanowiący załącznik nr 9 do zarządzenia.

 

§4

Określa się zasady przyznawania stypendium Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II dla najlepszych studentów, stanowiące

zalącznik nr 10 do  zarządzenia.

 

§5

Określa się zasady przyznawania punktów do wniosku o stypendium dla najlepszych doktorantów, stanowiące załącznik nr 11 do zarządzenia.

 

§6

Uchyla się zarządzenie Prorektora ds. studenckich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie określenia wzorów o  wniosków   przyznanie pomocy materialnej, sposobu dokumentowania sytuacji materialnej studenta i doktoranta, szczegółowych kryteriów przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów oraz zasad naliczania punktów kwalifikacyjnych do wniosku o  stypendium dla najlepszych doktorantów (Monitor KUL poz. 342/17 ze zm.), za wyjątkiem wniosku do KS o przyznanie jednorazowej zapomogi – załącznik nr 4, który uchyla się z  dniem 6 września 2018 roku.

§7

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                            Prorektor ds. studentów i kontaktów międzynarodowych:    ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL

Autor: Izabela Mazur
Ostatnia aktualizacja: 04.07.2018, godz. 11:38 - Izabela Mazur