z dnia 10 czerwca 2019 w sprawie określenia wzorów wniosków o przyznanie świadczeń, sposobu dokumentowania sytuacji materialnej studenta i doktoranta, zasad przyznawania stypendium rektora dla  studentów oraz dla doktorantów

Na podstawie § 2 ust. 2 Regulaminu świadczeń Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zarządza się, co  następuje:

§1

 Określa się wzory wniosków o przyznanie pomocy materialnej:

 

1) wniosek do Komisji ds. Domów Studenckich o przyznanie miejsca w domu studenckim KUL, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia;

 

2) wniosek do Komisji Stypendialnej o przyznanie świadczeń, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;

 

3) wniosek do Komisji Stypendialnej o przyznanie stypendium rektora dla studentów I roku w roku egzaminu maturalnego, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;

 

4) wniosek do Komisji Stypendialnej o przyznanie stypendium rektora dla studentów, stanowiący załącznik nr 4 do zarządzenia;

 

5) wniosek do Komisji Stypendialnej o przyznanie stypendium rektora dla studentów w semestrze zimowym/letnim dotyczy kierunków studiów z  dodatkową rekrutacją na semestr letni, stanowiący załącznik nr 4 a do zarządzenia;

 

6) wniosek do Komisji Stypendialnej o przyznanie stypendium rektora dla doktorantów, stanowiący załącznik nr 5 do zarządzenia;

 

7) wniosek do Komisji Stypendialnej o przyznanie jednorazowej zapomogi, stanowiący załącznik nr 6 do zarządzenia;

 

8) wniosek do Komisji Stypendialnej o ponowne ustalenie uprawnień do pomocy materialnej, stanowiący załącznik nr 7  do zarządzenia;

 

9) wniosek do Odwoławczej Komisji Stypendialnej w sprawie odmowy przyznania świadczeń, stanowiący załącznik nr 8 do zarządzenia;

 

 

10) oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na innym kierunku.

 

§2

  1. Określa się wzór teczki pomocy materialnej stanowiący załącznik nr 9 do zarządzenia.
  2. W teczce pomocy materialnej umieszcza się wnioski określone w § 1.

§3

Określa się sposób dokumentowania sytuacji materialnej studenta i doktoranta, stanowiący załacznik nr 10 do zarządzenia.

 

§4

Określa się zasady przyznawania stypendium Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II dla najlepszych studentów, stanowiące załącznik nr 11 do  zarządzenia.

 

§5

Określa się zasady przyznawania punktów do wniosku o stypendium dla najlepszych doktorantów, stanowiące załącznik nr 12 do zarządzenia.

 

§6

Uchyla się zarządzenie ROP-0104-10/18 Prorektora ds. studenckich i kontaktów międzynarodowych KUL z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie określenia wzorów wniosków o przyznanie pomocy materialnej, sposobu dokumentowania sytuacji materialnej studenta i doktoranta,szczegółowych kryteriów przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów oraz zasad naliczania punktów kwalifikacyjnych do wniosku o stypendium dla najlepszych doktorantów ( Monitor KUL poz .312), za wyjątkiem wniosku do KS o przyznanie jednorazowej zapomogi - załącznik nr 4, który uchyla się z dniem 6 września 2019 roku.

                                                             §7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                            Prorektor ds. studentów i kontaktów międzynarodowych:    ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL

Autor: Izabela Mazur
Ostatnia aktualizacja: 24.07.2019, godz. 09:37 - Izabela Mazur