Zasady dyplomowania dla kierunku lingwistyka stosowana

studia I stopnia

w roku akademickim 2020/2021

 

 1. Złożenie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego jest warunkiem zakończenia studiów.
 2. Wstępne wymagania i wytyczne dotyczące pracy i egzaminu dyplomowego określa Zarządzenie Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 10 stycznia 2020 r.
 3. Praca dyplomowa jest dowodem opanowania przez studenta wiedzy związanej z kierunkiem studiów, zastosowania jej do rozwiązania określonego problemu badawczego, powinna świadczyć o umiejętności samodzielnego doboru literatury przedmiotu, prowadzenia działań o charakterze badawczym oraz ich opracowania i analizy, a także umiejętności formułowania ocen i wniosków wynikających z uzyskanych wyników badań.
 4. Charakter oraz treść pracy dyplomowej powinny być zgodne z kierunkiem studiów oraz specjalnością kierującego pracą.
 5. Podczas pierwszych zajęć seminaryjnych kierujący pracą informuje studentów o obowiązku samodzielnego przygotowania prac dyplomowych z poszanowaniem praw autorskich osób trzecich oraz informuje o skutkach naruszenia tych praw, o których mowa w szczególności w art. 76 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 6. W przypadku zmiany profilu seminarium student jest zobowiązany do uzupełniania różnic programowych w zakresie treści przedmiotów powiązanych modułowo z danym seminarium.
 7. Zasady powoływania kierującego pracą licencjacką określa § 38 p. 1 Regulaminu studiów KUL.
 8. Kierujący pracą jest odpowiedzialny za wartość merytoryczną pracy oraz poziom poprawności językowej.
 9. Zgodnie z § 38 p. 2 Regulaminu studiów KUL temat pracy ustala kierujący pracą, opiniuje Rada Programowa, a zatwierdza Rada Instytutu Językoznawstwa KUL, nie później niż na pół roku przed ostatnim dniem zajęć dydaktycznych w ostatnim semestrze studiów.
 10. W czasie posiedzenia Rady Programowej kierunku odbywa się dyskusja nad tytułem, co znajduje potwierdzenie w sporządzonym protokole.
 11. Praca licencjacka powinna być napisana w języku obcym, kierunkowym dla danej specjalności (w języku angielskim lub rosyjskim dla specjalności: język angielski i język rosyjski oraz w języku angielskim lub ukraińskim dla specjalności: język angielski i język ukraiński) oraz powinna być opatrzona streszczeniem w języku polskim.
 12. Ogólne zasady edytorskie pracy licencjackiej określa załącznik nr 1 Zarządzenia Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 10 stycznia 2020 r.
 13. Zasady redagowania strony tytułowej określa załącznik nr 6 Zarządzenia Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 10 stycznia 2020 r. Strona tytułowa powinna być przygotowana w dwóch wersjach językowych: właściwej dla danej specjalności oraz polskiej.
 14. Oceny pracy licencjackiej dokonuje kierujący pracą oraz jeden recenzent posiadający przynajmniej stopień naukowy doktora i znający język kierunkowy (angielski, rosyjski lub ukraiński), w którym została napisana praca.
 15. Termin przeprowadzenia egzaminu dyplomowego określa § 41 p. 2 Regulaminu studiów.
 16. Termin egzaminu dyplomowego oraz skład komisji (przewodniczący i recenzent) ustala kierujący pracą i przekazuje imienną listę studentów wraz z nazwiskami recenzentów i tematami prac najpóźniej tydzień przed obroną do Sekretariatu wydziału.
 17. Kierujący pracą przygotowuje wykaz tez egzaminacyjnych, zgodnych z profilem prowadzonego seminarium. Tezy zostają zaopiniowane przez Radę Programową, zatwierdzone przez Radę Instytutu Językoznawstwa KUL i podane do wiadomości studentów na później niż na początku semestru zimowego w ostatnim roku studiów.
 18. Wzór recenzji pracy dyplomowej określa załącznik nr 10 do Zarządzenia Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 10 stycznia 2020 r. Recenzja musi mieć formę wydruku komputerowego podpisanego własnoręcznie przez oceniającego.
 19. Przed uruchomieniem procedury recenzenckiej praca powinna przejść weryfikację w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA).
 20. Egzamin dyplomowy w języku specjalności (w języku angielskim lub rosyjskim dla specjalności: język angielski i język rosyjski oraz w języku angielskim lub ukraińskim dla specjalności: język angielski i języki ukraiński) powinien składać się co najmniej z trzech pytań: dwóch pytań przygotowanych przez kierującego pracą i jednego przygotowanego przez recenzenta. Prawo do sformułowania pytania przysługuje również przewodniczącemu. Większość pytań powinna odwoływać się do tez, o których mowa w p. 17. Formułowane pytania powinny wykraczać w swej treści poza tematykę pracy dyplomowej.

 

Załączniki:

 1. Ogólne zasady edytorskie prac dyplomowych
 2. Wniosek o zatwierdzenie tytułu pracy i powołanie promotora
 3. Wniosek o zatwierdzenie zmiany tytułu pracy
 4. Wniosek o zatwierdzenie zmiany tytułu pracy oraz zmiany promotora
 5. Wniosek o zatwierdzenie zmiany promotora
 6. Wzór strony tytułowej
 7. Wzór strony tytułowej – promotor pomocniczy
 8. Formularz oświadczenia
 9. Wzór wniosku o dopuszczenie do egzaminu
 10. Wzór recenzji pracy
 11. Wzór protokołu egzaminu
Autor: Marcin Cybulski
Ostatnia aktualizacja: 23.06.2020, godz. 12:48 - Marcin Cybulski