Roczniki Psychologiczne / Annals of Psychology przymują zasady etyczne określone przez the Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors.

 

1. Publikacja i prawa autorskie 

Składając pracę do publikacji, autorzy oświadczają, że: 

 • nie została ona wcześniej opublikowana (wyjątek stanowi streszczenie lub część opublikowanego wykładu, pracy naukowej, elektronicznego przedruku);
 • nie jest przedłożona do publikacji w innym czasopiśmie;
 • jest ona ich własną pracą i oprócz wymienionych osób nikt inny nie ma praw autorskich do jej zawartości;
 • jeśli zostanie ona zaakceptowana do publikacji, nie będzie wydana nigdzie indziej, w tym w postaci elektronicznej lub w innym języku, bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich;
 • autorzy biorą pod uwagę ważne opublikowane i niepublikowane prace (np. artykuły będące w druku) poprzez odwołanie się do nich i włączenie powyższych prac do bibliografii;
 • w przypadku jakichkolwiek zmian w prawach autorskich poprzedzających opublikowanie manuskryptu (dodanie, usunięcie lub przegrupowania nazwisk autorów przyjętej pracy) autorzy są zobowiązani złożyć wniosek o dokonanie zmian do redakcji; wniosek ten powinien zawierać: (a) powód, dla którego należy dodać bądź usunąć konkretne dane lub zmienić ich szyk i (b) pisemne potwierdzenie (e-mail) od wszystkich autorów, że zgadzają się na wprowadzane zmiany. 

 

2. Obowiązki i prawa autorskie

Składając pracę do publikacji, autorzy oświadczają, że: 

 • wszystkie dane, które znalazły się w artykule są prawdziwe i autentyczne; 
 • wszelkie źródła wsparcia finansowego są podane w przypisach autorskich, autorzy deklarują brak jakichkolwiek roszczeń finansowych; 
 • uzyskano oficjalne zgody do korzystania z materiałów, które są chronione prawem autorskim i pochodzą z innych źródeł (np. rysunki); 
 • udzielona zostaje zgoda na publikację pracy w formie dostępu bez ograniczeń (tzn. wolny dostęp do przeglądania jak i do pobierania pracy) na stronie internetowej czasopisma; 
 • tekst jest sformatowany zgodnie z etycznymi, stylistycznymi oraz bibliograficznymi wymaganiami określonymi w najnowszej wersji standardów APA;
 • autorzy zobowiązani są określić dokładny wkład każdego współautora w przeprowadzone badania i powstanie publikacji;
 • w przypadku, gdy badanie wymaga akceptacji komisji etycznej, autorzy są zobowiązani dostarczyć ją do redakcji; 
 • autorzy będą aktywnie uczestniczyć w procesie recenzji oraz dokonywać niezbędnych korekt; system składania prac do publikacji zawiera listę kontrolną, która określa oczekiwania wobec autorów prac oraz standardy przygotowania rękopisu (zob. Prześlij artykuł). 

 

Prawa autorów publikacji 

 • autor ma prawo do zamieszczania opublikowanego artykułu na stronie internetowej uczelni lub stronie prywatnej;
 • autor ma prawo do drukowania artykułu w celach niekomercyjnych; 
 • autor ma prawo używać zawartości opublikowanej pracy w celach edukacyjnych;
 • autor ma prawo do rozpowszechniania kopii artykułu w celach niekomercyjnych wśród współpracowników. 

 

3. Proces recenzji i obowiązki recenzentów

Roczniki Psychologiczne / Annals of Psychology zapewniają rygorystyczny, tzw. podwójnie ślepy proces recenzji (zob. Informacje dla autorów). 

 

Wytyczne dla recenzentów: 

 • recenzja powinna być przeprowadzana w sposób obiektywny; osobista krytyka autora jest uważana za nieodpowiednią;
 • recenzenci powinni wyrażać swoje poglądy jasno, przedstawiając istotne argumenty i odniesienia do literatury tam, gdzie to konieczne, nie powinno mieć to charakteru zniesławiającego lub ośmieszającego;
 • recenzenci powinni przestrzegać poufności dostarczonego materiału oraz nie dyskutować nieopublikowanych prac ze współpracownikami, nie wykorzystywać informacji uzyskanych podczas recenzowania w swojej pracy;
 • redakcja powinien wyrazić zgodę na przekazanie prośby o recenzję do współpracownika;
 • recenzenci powinni zwrócić uwagę autorów na istotne, opublikowane już prace, które mogą okazać się znaczące dla złożonego artykułu, a nie zostały one w nim uwzględnione. 

 

4. Obowiązki redakcji 

Redakcja stosuje się do poniższych zasad: 

 • redaktorzy mają pełne prawo do odrzucenia i przyjęcia artykułu; 
 • decyzje redaktorów, aby zaakceptować lub odrzucić złożoną pracę do publikacji, opiera się jedynie na ocenie jej znaczenia, oryginalności, przejrzystości oraz zgodności z zakresem tematycznym czasopisma;
 • redakcja bierze na siebie odpowiedzialność rozpatrzenia i rozstrzygnięcia sytuacji, w których zachodzi podejrzenie o zajście wykroczenia (np. plagiatu lub fałszowania danych), nawet w stosunku do prac, których nie zamierza opublikować;
 • redaktor, który jest odpowiedzialny za złożony artykuł, nie może pozostawać w konflikcie interesów w stosunku do pracy, jak i jej autora; 
 • członkowie redakcji mogą publikować w czasopiśmie, jednak nie wykorzystując swojej pozycji; w takim przypadku za złożoną pracę odpowiedzialny jest inny redaktor, a proces recenzji przebiega niezależnie od autora/redaktora;
 • proces redakcyjny zachowuje anonimowość recenzentów; ich lista publikowana jest raz do roku (zob. Lista recenzentów). 
 • redakcja na bieżąco monitoruje proces recenzji w celu zwiększenia wydajności pracy i zapobiegania opóźnieniom. 

 

5. Etyka publikowania

 • redakcja dąży do ulepszania czasopisma zgodnie z oczekiwaniami czytelników oraz autorów;
 • redakcja podejmuje wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia wysokiej jakości publikowanego materiału oraz unikania ewentualnych wykroczeń (np. plagiatu, sfałszowanych danych); 
 • redakcja stale monitoruje przestrzeganie zasad etyki publikowania;
 • redakcja dokłada starań, by zapobiegać naruszania zasad własności intelektualnej oraz norm etycznych poprzez wszelkiego rodzaju oddziaływania biznesowe; 
 • redakcja będzie promować publikowanie korekt, wyjaśnień, odwołań oraz przeprosin zawsze, gdy zaistnieje taka potrzeba; 
 • wszelkie poprawki, reklamacje i odwołania należy przesyłać do redakcji: rpsych@kul.pl.

 

Autor: Mariola Łaguna
Ostatnia aktualizacja: 23.03.2017, godz. 11:22 - Mariola Łaguna