1.   Studenci kierunku nauki o rodzinie, są zobowiązani, w ramach trzyletnich studiów (II i III rok), do realizacji:

- specjalności pracownik socjalny,

lub

- dwóch specjalności nauczycielskich, (pierwszą - WDŻ kierunek nauki o rodzinie realizuje w ramach własnego programu).

Dodatkowa specjalność nauczycielska wybierana jest z oferty całego Uniwersytetu.

2.  Instytut Nauk o Rodzinie z Instytutem Historii KUL przygotował w ofercie programowej ścieżkę dydaktyczną drugiej specjalności nauczycielskiej przygoto-wującej do prowadzenia w szkole zajęć z Wiedzy o Społeczeństwie. Plan zajęć ze specjalności WOS jest wpisany w plan zajęć nauk o rodzinie. 

3.  Studenci INoR mogą wybrać inną niż WOS specjalność nauczycielską, jeśli tylko jednostka prowadząca kierunek i oferująca taką możliwość wyrazi na to zgodę
i przygotuje ścieżkę dydaktyczną spełniającą następujące kryteria:

-   ścieżka dydaktyczna drugiej specjalności nie może liczyć mniej niż 400 godzin lekcyjnych;

-   w ramach ścieżki dydaktycznej musi się znaleźć minimum 60 godzin
z dydaktyki szczegółowej i 60 godzin praktyk w szkole;

-   w przypadku specjalności języka obcego student musi osiągnąć poziom znajomości tego języka na poziomie wymaganym właściwymi przepisami;

4.  Studenci, którzy wybierają specjalność inną niż WOS, są zobowiązani do przedstawienia w Dziekanacie WT dwóch dokumentów: (1) program ścieżki dydaktycznej drugiej specjalności przygotowanej przez jednostkę prowadzącą oraz (2) poświadczenie przyjęcia do grupy osób realizujących wybraną specjalność.

 

* * * * * *

Studenci I roku kierunku nauki o rodzinie są zobowiązani do wyboru specjalizacji na rok 2010/2011 do dnia 10 czerwca 2010 roku.

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 27.05.2010, godz. 11:34 - Ewa Zięba