ZASADY REKRUTACJI  I KRYTERIA SELEKCJI STUDENTÓW

 KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

 NA WYJAZDY NA CZĘŚĆ STUDIÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS

 W ROKU AKADEMICKIM 2010/11

 

 

 1. Akcja informacyjna i procedura naboru

 Informacje na temat naboru studentów, który będzie prowadzony w okresie od 8.01.2010 do 10.03.2010, zostaną zamieszczone w internecie (na platformie e-kul, na stronie programu Erasmus https://www.kul.pl/Erasmus_studia), na tablicach ogłoszeniowych, plakatach informacyjnych, rozesłane do studentów posiadających konto e-mailowe na domenie student.kul.lublin.pl, organizacji studenckich, koordynatorów programu Erasmus oraz rozpropagowane na spotkaniach informacyjnych dla studentów.

 W procedurze kwalifikacyjnej zapewniona będzie równość szans kobiet i mężczyzn. Jednocześnie osoby z dużym stopniem niepełnosprawności będą informowane o możliwości ubiegania się o dodatkowe granty ze specjalnego funduszu dla osób niepełnosprawnych.

 

2.  Kryteria uprawniające do ubiegania się o stypendium

O stypendium mogą ubiegać się studenci, którzy: 

·         są oficjalnie zarejestrowani jako studenci KUL na kierunku studiów prowadzącym do uzyskania dyplomu studiów pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, 

·         są (w momencie wyjazdu - rok 2010/11) studentami co najmniej drugiego roku studiów pierwszego stopnia, 

·         nie korzystali  jeszcze ze stypendium na wyjazd na część studiów w ramach programu Erasmus, 

·         znają dobrze właściwy język obcy, 

·         mają średnią ocen ze wszystkich zaliczonych semestrów co najmniej 3,7,

·         ubiegają się o wyjazd do uczelni i na kierunek studiów, z którym istnieje podpisana umowa Erasmusa.

 

3. Wymagane dokumenty  

·         Formularz zgłoszeniowy dostępny w Sekcji Obsługi Wymian Międzynarodowych (SOWM) Działu Współpracy z Zagranicą (p. 202, 203) i internecie (pobierz formularz

·         Curriculum Vitae (w języku polskim, w standardowej nowoczesnej formie wraz z kserokopiami dokumentów, potwierdzającymi informacje zawarte w CV) 

·         Zaświadczenie o znajomości wymaganego języka obcego (może to być międzynarodowy certyfikat zdanego egzaminu językowego, zaświadczenie ukończonego kursu językowego, zaświadczenie ze SPNJO - konieczne jest wskazanie poziomu kursu oraz oceny końcowej z egzaminu). Nie dotyczy studentów filologii angielskiej, romańskiej, germańskiej, słowiańskiej i niderlandzkiej.


Test językowy:

W celu weryfikacji kompetencji językowych studentów aplikujących o wyjazd w ramach programu Erasmus zostanie przeprowadzony dwuetapowy test językowy: 

Etap I – test pisemny na poziomie średniozaawansowanym. Termin oraz lista osób uczestniczących w teście zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń przed SOWM (pok. 202) 17 marca 2010 oraz przesłane emailowo do studentów.

Etap II (tylko dla kandydatów, którzy zaliczyli test pisemny) -  rozmowa (5-10 min.) w języku obcym. Rozmowa zostanie przeprowadzona przez pracowników Instytutów Filologii KUL oraz pracowników Działu Współpracy z Zagranicą (posiadających odpowiednie kwalifikacje do weryfikacji kompetencji językowych). Terminy oraz lista osób zakwalifikowanych na rozmowę (etap II) zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń przy SOWM oraz przesłane emailowo na początku kwietnia 2010.

* Osoby, które nie stawią się lub nie zaliczą testu pisemnego (etap I) nie będą brały udziału w dalszym procesie rekrutacji oraz nie będą kwalifikowane na wyjazd.

** Studenci neofilologii oraz studenci posiadający międzynarodowe certyfikaty językowe na poziomie co najmniej B2 są zwolnieni z testu językowego (etap I i II).

 

Termin składania aplikacji: od 8.01.2010 do 10.03.2010 w Sekcji Obsługi Wymian Międzynarodowych, p. 202 i 203 (gmach główny).


 

4. Kryteria selekcji kandydatów 

·         średnia ocen z wszystkich poprzednich lat studiów (minimum 3,7)

·         dobra znajomość języka obcego

Dodatkowe kryteria brane pod uwagę w przypadku kandydatów o zbliżonych kwalifikacjach:

·         informacje zawarte w CV

·         opieka nad zagranicznymi studentami Erasmusa studiującymi w KUL

 

Decyzję o wyborze kandydatów na wyjazdy w ramach programu Erasmus podejmie Senacka Komisja do Spraw Nauki i Współpracy z Zagranicą na posiedzeniu, które odbędzie się w maju 2010, po zapoznaniu się z dokumentami kandydatów opracowanymi przez Sekcję Obsługi Wymian Międzynarodowych DWZ, która koordynuje proces naboru studentów na wyjazdy Erasmusa.

Lista osób zakwalifikowanych oraz osób rezerwowych - które mają szansę na wyjazd w wypadku rezygnacji osoby zakwalifikowanej - zostanie wywieszona pod koniec maja na tablicy ogłoszeń przy pok. 202, 2 piętro (główny gmach KUL). Ponadto kandydaci, którym zostało przyznane stypendium na wyjazd w ramach programu Erasmus, będą indywidualnie poinformowani o tym fakcie przez pracowników SOWM.

W przypadku nieotrzymania stypendium istnieje możliwość odwołania się w przeciągu jednego tygodnia od podania oficjalnych wyników selekcji. W tym celu należy złożyć w SOWM pisemne podanie adresowane do Prorektora KUL ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą wyjaśniające powody odwołania.

Bliższe informacje dla studentów zainteresowanych wyjazdem na studia w ramach programu Erasmus można uzyskać w internecie na stronie https://www.kul.pl/Erasmus_studia

oraz w Sekcji Obsługi Wymian Międzynarodowych p. 202, 203, tel. 445 41 81, 445 41 83, e-mail: glen@kul.pl; marczak@kul.pl