ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym

3. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej(decyduje kolejność zgłoszeń)

 

1. Jak się zarejestrować?

 

Rejestracji na studia podyplomowe należy dokonać w systemie rekrutacyjnym rekrut.kul.lublin.pl

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i spełnienie wymogów formalnych.

 

2. Jakie dokumenty należy złożyć?
  1. podpisany kwestionariusz z kodem kreskowym, wygenerowany po zarejestrowaniu w systemie rekrut.kul.lublin.pl**
  2. kserokopię dowodu osobistego potwierdzoną za zgodność z oryginałem;
  3. odpis lub potwierdzoną notarialnie lub w UCSPiDZ kserokopię dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich*;
  4. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej na studia podyplomowe w wysokości 40 zł (opłata nie podlega zwrotowi) - blankiet do zapłaty wraz z numerem rachunku do wygenerowania po zarejestrowaniu w systemie rekrutacyjnym**
  5. 2 zdjęcia (legitymacyjne lub do dowodu);
  6. podpisane curriculum vitae – z klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 2135). 
  7. zgodę odpowiednich władz (w przypadku osób duchownych)
  8. dobrowolną ankietę na temat rekrutacji
  9. wniosek o zwrot dokumentów
  10. odpowiednie zaświadczenie w przypadku studiów posiadających dodatkowe wymogi formalne - więcej na ten temat można znaleźć w opisach poszczególnych kierunków.

 

Dokumenty w formie papierowej można złożyć osobiście lub przesłać poczta tradycyjną.

 

*W przypadku, gdy którykolwiek z wymienionych dokumentów został sporządzony w języku innym niż język polski, należy dołączyć tłumaczenie tego dokumentu na język polski potwierdzone przez tłumacza przysięgłego.

 

**w przypadku, gdy system rekrutacyjny jest nieaktywny, proszę odręcznie wypełnić kwestionariusz dostępny TUTAJ ->

Natomiast opłatę rekrutacyjną dokonać w tym przypadku na ogólny numer konta ->

 

3. Do kiedy należy złożyć dokumenty?

REKRUTACJA na studia w ramach współpracy z ZUS:

 

10 stycznia - 25 lutego 2017 r.

 


REKRUTACJA NA POZOSTAŁE KIERUNKI: 

Rekrutacja na kierunki nieuruchomione od października 2016 jest przedłużona do momentu zebrania się grupy, ale nie później niż do czerwca 2017 r.

4. Gdzie należy złożyć dokumenty?

Centrum Studiów Podyplomowych

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

Kolegium Jana Pawła II
III piętro

pokój C-314, C-316

 5. Godziny pracy CSP:

poniedziałek-piątek

8:00-15:30

sobota (w terminach zjazdów)

9:00-13:00

Google Site Stats - send feedback

Autor: Grzegorz Jędrek
Ostatnia aktualizacja: 08.02.2017, godz. 15:32 - Magdalena Fara