Konkursy planowane do ogłoszenia w II kwartale 2012 roku.

 

II POKL: „Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw  oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących”:

 

a) Konkurs w ramach Poddziałania 2.3.4 „Rozwój kwalifikacji kadr służący podniesieniu jakości zarządzania w ochronie zdrowia” dotyczący następujących typów projektów: kształcenie poprzez kursy, szkolenia, studia podyplomowe pracowników podmiotów leczniczych, wykonujących niemedyczne czynności zawodowe (w szczególności administracyjne, zarządcze), którzy z własnej inicjatywy wyrażają chęć udziału w projekcie.

 

VI POKL: „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”:

 

a) 2 konkursy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie w ramach Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”. Konkursy dotyczą wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

 

VII POKL: „Promocja integracji społecznej”:

 

a) 2 konkursy w ramach Poddziałania 7.2.2 „Wsparcie ekonomii społecznej” w tym 1 na projekty współpracy ponadnarodowej. Oba konkursy dotyczą wsparcia dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających ekonomię społeczną.

 

VIII POKL: „Regionalne kadry gospodarki”:

 

a) Konkurs na projekty innowacyjne testujące dotyczące dwóch typów projektów: metod utrzymania aktywności zawodowej pracowników w grupie wiekowej 50+ lub wzmocnienia współpracy przedsiębiorców z sektorem nauki.

 

IX POKL: „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”:

 

a) Konkurs w ramach Działania 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”.

b) Konkurs w ramach Poddziałania 9.6.3 „Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji”.

c) Konkurs na projekty innowacyjne testujące. Typy projektów przewidzianych do realizacji w ramach tego konkursu to: 1. Modernizacja oferty kształcenia zawodowego w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku prac lub 2. Działania służące zwiększeniu zainteresowania uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych kontynuacją kształcenia na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy.

 

 

W celu zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi poszczególnych konkursów, odsyłamy do prezentacji na temat konkretnych priorytetów POKL,  zamieszczonych na stronie DKPE .

 

Prezentacjezobacz tutaj

Autor: Beata Kaczan
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2012, godz. 12:32 - Beata Kaczan