Człowiek pytanie otwarte

 

Viktor E. Frankl, Słowo wstępne

Kazimierz Popielski, Wprowadzenie. :Wymiar ludzki" - Znaczące odkrycie współczesnej psychologii


Część I. Sens i wartość życia w logoteorii


K. Popielski, Logoteoria i logoterapia w kontekście psychologii współczesnej

W. Szewczyk, Status metodologiczny psychologii humanistyczno-egzystencjalnej

Z. Uchnast, Koncepcja człowieka jako osoby w psychologii humanistyczno-egzystencjalnej

K. Popielski, M. Wolicki, Antropologiczno-filozoficzne podstawy analizy egzystencjalnej i niektóre jej aplikacje do teorii osobowości

K. Popielski, „Sens" i „wartość" życia jako kategorie antropologiczno-psychologiczne

M. Wolicki, Wykład polskiej myśli psychologicznej w rozwiązywanie problemu sensu życia

 

Cześć II. Sens życia odkrywany i interpretowany

 

W. Sedlak, Humanizacja biosu

M. Heller, Logosfera a świat fizyki

Cz. Bartnik, Sens historyczny i religijny

T. Styczeń, Usensownić swe działanie to dla człowieka „być"

J. Kondziela, Społeczny wymiar sensu życia

S. Witek, Zagadnienie sensu życia w wielkich religiach świata

M. Paciuszkiewicz SJ, Uwagi o zagadnieniu sensu życia w literaturze

T. Doktor, Problem sensu życia w ujęciu filozofii orientalnej

 

Część III. Wymiar ludzki zaburzony - dane kliniczne

 

E. Lukas, Empiryczna walidacja logoterapii

K. Popielski, Testy egzystencjalne: metody badania frustracji egzystencjalnej i nerwicy noogennej

Z. Juczyński, Nerwica noogenna w ujęciu V.E. Frankla i jej miejsce w systematyce zaburzeń nerwicowych

M.M. Siwiak-Kobayashi, Problemy noogenne w nerwicach

Zakończenie

K. Popielski, Elementy poradnictwa psychologicznego i psychoterapii egzystencjalno-kognitywnej

Tezy o sensie życia

Wybór prac o logoterapii. Oprac. K.Popielski

Summaries

 

 

A. Szostek, Człowiek - wartość - sens. Przemówienie na otwarcie IV Ogólnopolskiego Sympozjum Logoterapii

K. Popielski, Pytanie o człowieka

 

Część I. Elementy psychologii podmiotu osobowego

 

K. Popielski, Człowiek: egzystencja podmiotowo - osobowa
K. Popielski, Psychologiczno - egzystencjalna interpretacja problematyki sensu i sensowności
K. Popielski, Doświadczenie sensu i jego znaczenie dla egzystencji
K. Popielski, Wartości i ich znaczenie w życiu ludzi
K. Popielski, Miejsce i znaczenie wartości w procesie w procesie bycia i stawania się człowieka (VIII tez do dyskusji)

 

Część II. Człowiek i jego egzystencjalne problemy - poszukiwanie odpowiedzi filozofii i teologii

 

Z. Hajduk, Zarys problematyki metodologicznych badań nad człowiekiem
Niektóre konteksty aktualizujące problematykę wartości we współczesnych dociekaniach metodologicznych
(wprowadzenie do dyskusji)
A. Maryniarczyk, Filozoficzne obrazy człowieka a psychologa
A. Siemianowski, Filozofia a psychoterapia
Obraz człowieka w filozofii współczesnej a potrzeby psychoterapii

(Wprowadzenie do dyskusji)

W. Chudy, Prawda człowieka i prawda o człowieku
J. Szlaga, Godność i upadek człowieka a jego środowisko
W. Bugel, Znaczenie teologicznej koncepcji człowieka dla poradnictwa duszpasterskiego
K. Rahner, Problem sensu jako problem Boga

 

Część III. Spojrzenie na człowieka - propozycje przyrodnicze i pedagogiczne

 

K. Dienelt, Analiza psychologiczna przejawów i dążeń życiowych współczesnej młodzieży
K. Philberth, Człowiek w „kosmosie" - „kosmos" w człowieku
W. Fijałkowski, Rodzenie i stawanie się człowieka
M. Nowak, Znaczenie wartości w procesie wychowania

 

Część IV. Interpretacja ludzkich zachowań - ujęcie społeczno-kulturowe

 

J.St. Pasierb, Kultura jako środowisko bycia i stawania się człowieka
J. Mariański, Podstawy młodzieży polskiej wobec sensu życia
F. Kampka, Problemy alienacji i poczucia sensu w nauczaniu Kościoła o gospodarce
B. Truchlińska, Filozoficzne tradycje myślenia o sobie i osobowości. Personalizm polski

 

Część V. Egzystencja pytająca; analizy psychologiczno - psychoterapeutyczne

 

F. Sedlak, Implikacja wartości i intencjonalność w koncepcjach i strategiach psychoteraputycznych
Z. Płużek, Osobowościowe uwarunkowania pytania o sens życia
W. Prężyna, Społeczno-religijne odniesienia poczucia sensu życia i psychoterapii
J. Makselon, Psychologiczne aspekty doświadczenia przemijania
P. Oleś, Problematyka doświadczenia sensu i wartości w okresie „połowy życia"
K. Popielski, Koncepcja człowieka i jej znaczenie dla psychoterapii i poradnictwa - propozycje K. Wojtyły i V.E. Frankla

 

Część VI. Poszukiwania i próby odpowiedzi. Glosy w dyskusji
T. Klimczak, Sens życia i miłośći
T. Kukułowicz, Wartości w wychowaniu
T. Witkowski, Wartość i sens życia
Cz. Walesa, Rozwój wartości i sensu życia
W. Okla, Interakcyjne uwarunkowania poczucia sensu życia
J. Konarska, Młodzież niepelnosprawna wobec poczucia sensu życia
A.J. Nowak, Rozwój „nowego człowieka"
E. Mentel, Sensotwórcza rola cierpienia w rozwoju jednostki - w koncepcji V.E. Frankla i K. Dąbrowskiego

 

Zakończenie

 

K. Popielski, Aktywność podmiotowo-osobowa - dynamika i rozwój egzystencji
TABLE OF CONTENTS

KATEDRA PSYCHOTERAPII I PSYCHOLOGII ZDROWIA

 

 


Dr ELŻBIETA MASIAK
-

- psycholog (magisterium i doktorat w Instytucie Psychologii KUL), muzyk (dyplom Krakowskiej Szkoły Jazzu i Muzyki Rozrywkowej), muzykoterapeuta (MSc in Music Therapy w Queen Margaret University, Edinburgh; praktyka muzykoterapeutyczna certyfikowana w brytyjskim Health Professions Council, członkostwo w brytyjskim Association of Professional Music Therapists).

Elżbieta Masiak jest adiunktem w Katedrze Psychoterapii i Psychologii Zdrowia KUL. Prowadzi muzykoterapię w Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego (SPSK1) w Lublinie. Animuje projekty promujące sztukę integracyjną (http://www.myspace.com/syndrompoland).

Została laureatką Nagrody im. Artura Rojszczaka, przyznanej przez Klub Stypendystów Zagranicznych Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Główny obszar zainteresowań naukowych: muzykoterapia, psychologia muzyki.

 ELŻBIETA MASIAK, PhD -

- is a psychologist (graduated from the Institute of Psychology of the Catholic University of Lublin,) musician (Professional Diploma from the Krakow School of Jazz and Contemporary Music), and music therapist (MSc in Music Therapy from the Queen Margaret University, Edinburgh; registration with the Health Professions Council; membership in the Association of Professional Music Therapists).

Elżbieta Masiak is an assistant professor at the Department of Psychotherapy and Health Psychology of the Catholic University of Lublin.
She works also as a music therapist at the Psychiatric Hospital of the Medical University of Lublin. She is involved in community projects promoting integrated arts (http://www.myspace.com/syndrompoland).

Elżbieta Masiak was awarded the Artur Rojszczak Prize, given by the Association of Beneficiaries of the Foundation for Polish Science.
Her main research interests include music therapy and music psychology.

 

KATEDRA PSYCHOTERAPII I PSYCHOLOGII ZDROWIA

 

 

 

Nazwisko i imię

LILIA SUCHOCKA

Tytuł naukowy

Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii

WYKSZTAŁCENIE:

 

Styczeń 2005 r.

Ukończenie studiów doktoranckich i uzyskanie tytuł doktora psychologii KUL na podstawie pracy: pt. Psychologiczna analiza bólu i cierpienia. Badania empiryczne osób z chorobami reumatycznymi.

Czerwiec 2000 r.

Ukończenie studiów i uzyskanie tytuł magistra psychologii KUL na podstawie pracy: „Osobowościowe uwarunkowania poczucia sensu życia" (ocenionej na bardzo dobrą).

1995 r.

Ukończenie studiów i uzyskanie tytuł bakalarza pedagogiki na podstawie pracy: „ Wpływ rodziny na formowanie się obrazu samego siebie" (ocenionej na bardzo dobrą) na wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Wilnie.

STAŻE PRACY

 

Sierpień - wrzesień 2001r.

Staż w Instytucie Neurologii i Psychiatrii w Warszawie na oddziale nerwic.

UZYSKANE CERTYFIKATY

 

Czerwiec 2000r.

 

Certyfikat Istopnia z psychoterapii, z zakresu

Psychoterapii Integralnej Noo-logoterapii

(Trnava, Słowacja - KUL, Lublin)

POBYTY NAUKOWE ZAGRANICĄ W RAMACH WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ

Maj 2005r.

Wrzesień 2002r.

Od 2000r.

Pobyt naukowo - badawczy w Instytucie Spraw Ludności Rosyjskiej Akademii Nauk,Moskwa, Rosja

Stała współpraca z Uniwersytetem w Trnave (Słowacja)

 

 

 

 

ARTYKUŁY

Suchocka L. (2001) Wartości i ich znaczenie dla egzystencji. W: Psychológia pre bezpečný svet. Bratislava 2001. s. 304-307
Suchocka L. (2001). Noetyczny wymiar osobowości: analiza badań polsko-słowackich w: Popielski K. (red.) W kierunku psychologii podmiotu osobowego Trnava-Lublin, s. 37-45.

 Suchocka L. (2003) Analiza bólu i cierpienia w wybranych chorobach przewlekłych. Interpretacja noo-logoteoretyczna w: Stempelová J., Timuľák L. (red.) Výzvy pre psychológiu tretieho tisícročia. Perspektiva z pohľadu logoterapie. Wyd. UT, Trnava s.141-154
Suchocka L. (2004) Problemy i zagrożenia egzystencjalne współczesnej młodzieży.Analiza psychologiczna. w: Sakowicz T. (red) Rodzina i szkoła wobec przemocy. Wyd. Jedność Kielce. s.43-48.

 Suchocka L., Jankowska M. (2004). Problemy i zagrożenia egzystencjalne współczesnej młodzieży szkolnej. Analiza pedagogiczna. w: Stempelová J., Timuľák L. (red.) Výzvy pre psychológiu tretieho tisícročia. Perspektiva z pohľadu logoterapie. Wyd. UT, Trnava s. 170-175.
Suchocka L.(2004). Človek v situácii bolesti. Psychologická anaýza w: Hospicová a paliativna starostlivosť (Hospice and palliative care) Zbornik z II ročnika Medzinárodnej konferencie hospicovej a paliativnej starostlivosti. Trnava, s.31-40
Suchocka L.(2004). Suffering person. Psychologikal analysis. w: Hospicová a paliativna starostlivosť (Hospice and palliative care) Zbornik z II ročnika Medzinárodnej konferencie hospicovej a paliativnej starostlivosti. Trnava, s. 137-146
Psychologiczna analiza czynników wpływających na doznanie bólu osób ze schorzeniami reumatycznymi. w: Popielski K. (red.) Wartości w życiu i dla życia (I Tom). TN KUL, Lublin.
Suchocka L. (2007). (w druku) Ból a osobowość osób ze schorzeniami reumatycznymi. W: Popielski K. (red.) Noo-psychosomatyka: człowiek współczesny: między rozwojem zintegrowanym a dehumanizacją. TN KUL. Lublin.

 

 AUTORSTWO TESTÓW PSYCHOLOGICZNYCH:


Suchocka L. (2004) Kwestionariusz Doświadczania Cierpienia (K.DC) Katedra Psychoterapii i Psychologii Zdrowia KUL, służy do badania doświadczania cierpienia w chorobie przewlekłej.
Suchocka L. (2006). Wybór Wartości Centralnych (WWC) część II. Katedra Psychoterapii i Psychologii Zdrowia KUL, służy do badania wyboru wartości centralnej.

  
    

KS. PROF. ZW. DR HAB. DR. H.C. KAZIMIERZ POPIELSKI

 

Kierownik Katedry Psychoterapii i Psychologii Zdrowia

w latach 1995-2012

 

 

wiecej informacji na stronie internetowej:

 

www.kazimierzpopielski.pl

 

www.ibnps.eu

 

 

GŁÓWNA DZIEDZINA BADAŃ NAUKOWYCH

Główna dziedzina badań: Psychoterapia, Psychologia Osobowości, Psychologia Zdrowia, Logoterapia, Psychologia Egzystencjalno-kognitywna, Noo-psychosomatyka.

Obszar szczególnych zainteresowań stanowi problematyka psychologicznej analizy poczucia sensu życia oraz struktury, dynamiki i preferencji wartości.

Nowatorstwo w dydaktyce:

Wprowadzenie Logoterapii, tj. III Wiedeńskiego Kierunku Psychoterapii na grunt psychologii polskiej.

Sformułowanie koncepcji Noetycznego wymiaru osobowości.

Sformułowanie koncepcji Noo-psychosomatyki.

Autorstwo testów egzystencjalnych.


CERTYFIKATY:

1994r. - Certificate Institute of Logotherapy w Berkeley, California

2000r. - Certiticate European Association for Logotherapy and Existential Analysis

2002r. - Honorowy Prezydent Instytutu Egzystencjalnej Psychologii i Noo-logoterapii. Fakultet Humanistyczny UniwersytetuwTrnave

2002r. - Certyfikat: nominacja i wpis do Złotej Księgi Medycyny w uznaniu szczególnych osiągnięć naukowych

2005 r. - Certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego z zakresu Psychoterapii


Ważniejsze publikacje książkowe:

K. Popielski (Redaktor numeru) (1982). Zdrowie psychiczne. Nr 1-2, PTHP (Rok XXIII).

K. Popielski (1987). Człowiek - pytanie otwarte. RW KUL, Lublin (Redaktor i autor 8 artykułów).

K. Popielski (1991). Analiza poczucia sensu życie. Test Noo-dynamiki - T.N-D. Lublin.

K. Popielski (1993/I, 1994/II). Noetyczny wymiar osobowości. RW KUL, Lublin.

K. Popielski (1996). Człowiek - Wartości - Sens. Lublin. (Redaktor i autor 8 artykułów).

K. Popielski (2001) K psychológii osobného subjektu. (W kierunku psychologii podmiotu osobowego). Lublin - Trnava (redaktor i autor 3 artykułów).

K. Popielski (2004). Noo-logoterapia. Elementy wprowadzenia. Lublin - Kielce

K. Popielski (2005). Noetická dimenzia osobnosti. Psychologická analýza pocitu zmyslu života. Wyd. UT - VEDY (Slovenskej akadémie vied), Trnava


Autor testów psychologicznych:

K. Popielski (1989).Test Noodynamiki (T.N-D).

K. Popielski (1990). Skala Objawów Noo-psychosomatycznych (SO NPS)

K. Popielski (1991). Skala Preferencji Wartości (SPW)

K. Popielski (2006). Test Noo-dynamiki egzystencji (T. N-DE. I.)

K. Popielski (2006). Test Noo-dynamiki egzysstencji (T. N-DE. II.) (wersja skrócona)

Testy tłumaczono na kilka języków europejskich: niemiecki, angielski, włoski, słowacki, czeski, rosyjski, litewski. Przy ich pomocy wykonano szereg badań empirycznych.

W oparciu o koncepcję noetycznego wymiaru osobowości weryfikowano:

- Założenia psychogeriatrii: „Wypełnianie starości", UG, Gdańsk 1997 (badania empiryczne, autorstwo pracy zespołowe),

- Oddziaływanie korekcyjno-wychowawcze:

Pedagogia ograniczeń ludzkiej egzystencji". Uniwersytet Opolski (T. Borowska, Warszawa 1998).

- Osobowościowe uwarunkowania zmian. W: K psychológii osobného subjektu. Badania Polsko-słowackie. (W kierunku psychologii podmiotu osobowego). Lublin - Trnava 2001.

 

 

 

 

Nagroda imienia Artura Rojszczaka przyznawana wyróżniającym się młodym uczonym

przez Klub Stypendystów Zagranicznych FNP

Klub Stypendystów Zagranicznych Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej po raz czwarty ogłasza konkurs o nagrodę im. Artura Rojszczaka, naszego tragicznie zmarłego Kolegi, znakomitego filozofa, jednego z założycieli i głównych animatorów Klubu.

Istnieje wiele programów nagród przyznawanych za wybitne osiągnięcia naukowe. Jednakże, w czasach pościgu za sukcesem mierzonym komercyjną skutecznością aplikacji czy pozycją w indeksie cytowań na rynku literatury naukowej, pewne fundamentalne dla świata nauki wartości umykają uwadze sponsorów i nieczęsto są nagradzane. Nagroda Artura ma za szczególne zadanie promować humanistyczną postawę, szerokość horyzontów i umiejętność przekraczania ram wąskich specjalizacji naukowych - a więc te wartości, których wspaniałym uosobieniem był nasz Kolega. Intencje jakie nam przyświecały kapitalnie odczytał profesor Maciej Grabski, wieloletni prezes FNP i honorowy członek Klubu:

"Nie jest to, ściśle rzecz biorąc, nagroda za osiągnięcia naukowe, bowiem zgodnie z regulaminem Laureat musi nie tylko prowadzić rzetelną działalność naukową, dydaktyczną i społeczną, ale również powinien umieć przekraczać granice swojej specjalizacji. Wzorca nie powinien więc stanowić nawet bardzo wybitny ale zaszyty nosem w swoje kajety uczony. Chodzi więc nie o promowanie "poprawności naukowej" ale o postawy aktywne, o wyróżnienie ludzi wokół których coś się dzieje, którzy potrafią swoją pasję naukową przenieść poza własne biurko czy stół laboratoryjny, a więc nie zawężających swojego pola widzenia "końskimi okularami" własnej dyscypliny. ... W naszej nauce, prześladowanej lokalnymi fundamentalizmami i totalną nieumiejętnością ogólnonaukowej dyskusji oraz brakiem autorefleksji nad samym sobą, takich postaw bardzo brakuje."
 
Pragniemy też, by nagroda Artura przyczyniła się do promowania Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i jej osiągnięć. Każdy z nas dostąpił zaszczytnego wyróżnienia, jakim było przyznanie stypendium FNP. Chcemy, by cząstka tego, co sami otrzymaliśmy, przyczyniła się do wsparcia tej jedynej w swoim rodzaju instytucji działającej w Polsce.

Nagroda im. Artura Rojszczaka jest indywidualną nagrodą pieniężną (5000 zł netto) przyznawaną młodym doktorom, którzy obronili pracę doktorską w ciągu ostatnich pięciu lat. Kandydatów do Nagrody mają prawo zgłaszać członkowie Klubu na podstawie informacji własnych i przekazanych im przez środowisko naukowe. Termin składania wniosków przez członków Klubu upływa 31 stycznia. Regulamin nagrody jest dostępny na stronie internetowej Klubu Stypendystów (www.ksz-fnp.org). Na tej samej stronie dostępne są informacje o członkach naszego Klubu, z którymi można się kontaktować w sprawie proponowanych kandydatów, a także informacje o laureatach poprzednich konkursów.

Będziemy bardzo wdzięczni za pomoc w upowszechnieniu informacji o ustanowionej przez nas nagrodzie.

Paweł Koteja - opiekun Nagrody

NagrodaArtura@ksz-fnp.org
Instytut Nauki o Środowisku UJ, Kraków, tel. (12) 664 5209

NOETYCZNY WYMIAR OSOBOWOŚCI

 

Część. I. Teoretyczne podstawy badania noetycznego wymiaru osobowości

 

Rozdz. I. Zagadnienia wstępne i pojęcia podstawowe

 

1.1 Wprowadzenie w problematykę noetycznego wymiaru osobowości: propozycje logoteorii V.E. Frankla

1.2 Próba określenia specyficznych pojęć noetycznych

1.3 Właściwości noetycznego wymiaru osobowości i egzystencji podmiotowej

1.4 Osobowość - osoba - egzystencja kreatywna

1.5 Tezy V.E. Frankla o egzystencji osobowej

1.6 Dyskusja wokół psychologicznej koncepcji człowieka

 

Rozdz. II. Wyodrębnienie noetycznego wymiaru osobowości

 

2.1 Podstawy wyodrębnienia noetycznego wymiaru osobowości

2.2 Problemy teoretyczno-badawcze i językowe

2.3 Operacjonalizacja noetycznego wymiaru osobowości

 

Rozdz. III. Noetyczny wymiar osobowości a podmiotowość jednostki

 

3.1 Problem podmiotu i podmiotowości w psychologii

3.2 Podmiotowość jako termin interpretacji egzystencji

3.3 Podmiotowość a wielowymiarowość bycia i wielokierunkowość stawania się egzystencji

3.4 Próba dookreślenia rozumienia podmiotu i podmiotowości z punktu widzenia logoteorii

 

Rozdz. IV. Wartości a rozwój osobowości

 

4.1 Noetyczno-egzystencjalne rozumienie wartości ]

4.2 Wartości a potrzeby, dążenia i odniesienia

4.3 Integrujące podejście do zagadnienia wartości

4.4 Znaczenie wartości w procesie realizowania egzystencji

4.5 Dymensjonalno-relacyjny model wartości

4.6 Wartości a dynamika ludzkiego bycia i stawania się

4.7 Wartości i egzystencja - idea „wiązania wartości" między sobą i relacje egzystencjalne znaczące

4.8 Znaczenie wartości dla egzystencji

 

Rozdz. V. Doświadczenie „egzystencjalno znaczące"

 

5.1 Pojęcia: „poczucie" i „doświadczenie" w opisie psychologicznym

5.2 Pozapsychologiczne rozumienie pojęcia „doświadczenie"

5.3 Rozumienie „doświadczenia" w psychologii

5.4 „Egzystencjalne znaczące" doświadczenie siebie

 

Rozdz. VI. Poczucie sensu życia jako kategoria noetyczno-egzystencjalna

 

6.1 Noetyczno-egzystencjalny kontekst doświadczenia poczucia sensu życia

6.2 „Sens" I „wartość" jako korelaty osobowego wymiaru egzystencji

6.3 Noodynamika a poczucie sensu życia

6.4 Objawy kryzysu poczucia sensu życia: modele interpretacji

 

Część II Badania empiryczne

 

Rozdz. VII. Problematyka badań, hipotezy, metody i grupy badane

 

7.1 Problem badań i hipotezy

7.2 Charakterystyka badanych grup

7.3 Metody pomiaru psychologicznego i procedura badania

7.3.1 Krótki Wywiad Standardowy „S": :Sens w moim życiu" K. Popielski

7.3.2 Test Noo-dynamiki (T.N.D) K. Popielski

7.3.3 Skala Preferencji Wartości (S.PW) K. Popielski

7.3.4 16-czynnikowy Kwestionariusz Osobowości CAQ (cz. I) Delhees-Cattella

7.3.5 Test Przymiotników ACL Gougha-Heilbruna

7.3.6 Skala Objawów Noo-Psycho-Somatycznych (SO-NPS) K. Popielski

7.4 Opis Konstruowania Testu Noo-dynamiki (T.ND)

7.5 Charakterystyka konstruowania Skali Preferencji Wartości (S.PW)

7.6 Zastosowanie statystyki

 

Rozdz. VIII. Poczucie sensu życia jako doświadczenie podmiotu osobowego. Badanie Wywiadem „S"

 

8.1 Retrospekcyjna analiza doświadczenia poczucia sensu życia

8.2 Podsumowanie wyników badania

Rozdz. IX. Aktywność noetyczna jej przejawy i znaczenie dla egzystencji. Badanie Testem Noo-dynamiki (T.ND)

 

9.1 Interpretacja jakości podstawowych noetycznego wymiaru osobowości

9.2 Wymiar temporalności: tendencja dominująca w przeżywaniu czasu

9.3 Aktywności noetyczne: przejawy egzystencjalnej potencjonalności

9.4 Podstawy noetyczne: przejawy wypracowanych sposobów jednostkowego bycia

9.5 Podsumowanie wyników badań

 

Rozdz. X. Wartości w procesie rozwoju i dojrzewania osobowości. Badania Skalą Preferencji Wartości (S.PW)

 

10.1 Analiza wyników badania Skalą Preferencji Wartości (S.PW)

10.2 Wybór wartości i wartościowanie jako proces stochastyczny: analiza procesu Markowa

10.3 Podsumowanie wyników badania

 

Rozdz. XI. Aktywność noetyczna a cechy osobowości. Badanie 16-czynnikowym Kwestionariuszem CAQ Delhees-Cattella

 

11.1 Interpretacja ogólana wyników badania 16-czynnikowym Kwestionariuszem Osobowości CAQ Delhees-Cattella

11.2 Interpretacja jakościowa różnic międzynarodowych

11.3 Analiza czynników intro-ekstrawersji i czynników niepokoju

11.4 Poziom noodynamiki a struktura sosbowości

11.5 Podsumowanie wyników badania

 

Rozdz. XII. Aktywność noetyczna a obraz siebie. Badanie testem ACL Gougha-Heilbruna

 

12.1 Poziom noodynamiki a realny obraz siebie

12.2 Poziom noodynamiki a idealny obraz siebie

12.3 Poziom noodynamiki a realny i idealny obraz siebie

12.4 Podsumowanie wyników badania

 

Rozdz. XIII. Kryzys aktywności noetycznej: objawy noo-psychosomatyczne. Badanie Skalą Objawów Noo-Psycho-Somatycznych

 

13.1 Interpretacja noo-psychosomatycznych zachowań osób z grup o różnym poziomie noodynamiki. Analiza kanoniczna

13.2 Analiza ilościowa i jakościowa i jakościowa „Zespołu Objawów Noo-Psycho-Somatycznych"

13.3 Podsumowanie wyników badania

 

Rozdz. XIV. Podsumowanie i wnioski końcowe

 

Bibliografia

Aneks

Contents

Autor: Joanna Grądziel
Ostatnia aktualizacja: 16.12.2019, godz. 14:21 - Leszek Wojtowicz