Zespół ds. zamówień publicznych zajmuje się przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybach wskazanych w ustawie Pzp. W szczególności wykonuje zadania w zakresie:

1) organizowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane na Uniwersytecie oraz prowadzenie obsługi sekretarskiej komisji przetargowych;

2) opiniowanie wniosków o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności w zakresie zgodności procedury i trybu postępowania z ustawą;

3) sporządzania projektu rocznego planu postępowań o udzielenie zamówień i projektu rocznego planu zakupów oraz zmian do planów, na podstawie informacji przekazywanych z poszczególnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu;

4) sporządzania projektów rocznych sprawozdań zgodnie z wymaganiami przepisów powszechnie obowiązujących i przekazywanie ich do Urzędu Zamówień Publicznych;

5) udziału w postępowaniach odwoławczych i skargowych dotyczących zamówień publicznych;

6) prowadzenia rejestru wniosków o udzielenie zamówienia publicznego oraz rejestru postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Autor: Grzegorz Tutak
Ostatnia aktualizacja: 20.12.2019, godz. 22:38 - Agnieszka Hencner-Chmiel