dr hab. Ewa M. Ziółek, adiunkt
II Katedra Historii Nowożytnej

 

e-mail: ewa.ziolek@kul.lublin.pl

 

Zainteresowania naukowe

 

Historia powstań narodowych; epopeja napoleońska; duchowieństwo polskie w czasach stanisławowskich i w Księstwie Warszawskim; ziemiaństwo polskie w XIX w

 

Publikacje (nowsze)

Monografie

 • Biskupi-senatorowie wobec reform Sejmu Czteroletniego, Źródła i Monografie TN KUL. Vol. 225, Lublin 2002, ss. 257.
 • Między tronem i ołtarzem. Kościół i państwo w Księstwie Warszawskim, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2012, ss. 803.

Wydawnictwa źródłowe

 • Mowa Hieronima Stroynowskiego kanonika kijowskiego o Konstytucji Rządu ustanowionej dnia trzeciego i piątego maja r. 1791 czytana na posiedzeniu publicznym Szkoły Głównej W. X. Lit. dnia pierwszego lipca r. 1791, Do druku przygotowała, wstępem i przypisami opatrzyła Ewa M. Ziółek, Lublin 2009, ss. 92.

Artykuły, biogramy, recenzje

 • Obchody święta Konstytucji 3 Maja w 1807 r., „Teka Komisji Historycznej PAN. Oddział w Lublinie”, t. IV (2007), s. 26-37.
 • Religijny aspekt uroczystości patriotycznych u progu Księstwa Warszawskiego XI. 1806 - IV. 1807 (w świetle relacji prasy warszawskiej), „Roczniki Humanistyczne", 55 (2007), z. 2, s. 9-22.
 • [rec.] H. Kocój, Berlin wobec Konstytucji 3 maja w świetle korespondencji Fryderyka Wilhelma II z posłami pruskimi w Warszawie Augustem Fryderykiem Goltzem i Girolamo Lucchesinim, Kraków 2006, „Roczniki Humanistyczne", 55 (2007), z. 2, s. 254-256.
 • [rec.] D. Nawrot, R. Rychter, Ksiądz Władysław Miegoń. Serca nasze były przepełnione zapałem (na kanwie pamiętnika wojennego kapelana Pułku Morskiego, bł. ks. kmdr ppor. Władysława Miegonia), Gdynia 2006, „Roczniki Humanistyczne", 55 (2007), z. 2, s. 258-259.
 • [rec.] Sz. Kowalik, Eksperyment. Władze PRL wobec biskupa Piotra Gołębiowskiego 1957-1980, Radom 2006, „Roczniki Humanistyczne", 55 (2007), z. 2, s. 262-263.
 • Mistrz i jego mecenas. Słowo o współpracy Grzegorza Piramowicza i Ignacego Potockiego w dziele edukacji ludu, w: Ród Potockich w odmęcie historii (XVII-XX w.), red. Z. Janeczek, Katowice 2007, s. 463-471.  
 • Skarbiec narodowy i wyraz patriotyzmu. Dzieło artystyczne w dworze ziemiańskim w XIX/XX w. na przykładzie Łańcuchowa, „Teka Komisji Historycznej PAN. Oddział w Lublinie”, V (2008), s. 17-26.
 • „Pieśń Legionów Polskich we Włoszech” w malarskiej interpretacji Juliusza Kossaka, w: Archiva temporum testes. Źródła historyczne jako podstawa pracy badacza dziejów. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Stanisławowi Olczakowi, red. ks. G. Bujak, T. Nowicki, ks. P. Siwicki, Lublin 2008, s. 671-687.
 • Listy Jana Steckiego z Łańcuchowa i Stanisława Witkiewicza o stylu zakopiańskim, „Merkuriusz Łęczyński. Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej”, 2008, nr 21, s. 9-12.
 • Kozłowski Szymon Marcin, bp, w: Dictionnaire d`histoire et de géographie ecclésiastiques, red. R. Aubert, fasc. 169 b-170, Paris, kol. 759.
 • Skarbiec narodowy i wyraz patriotyzmu. Dzieło artystyczne w dworze ziemiańskim na przełomie XIX i XX wieku – na przykładzie Łańcuchowa, w: Między irredentą a kolaboracją. Postawy społeczeństwa polskiego wobec zaborcy. W kręgu nauki i sztuki, red. N. Kasparek, A. Szmyt, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 2009, s. 123-131.
 • Grzegorz Piramowicz – teoretyk i praktyk pedagogiki polskiego Oświecenia, w: Ars educandi. Źródła, t. I: Studia z dziejów wychowania i kształcenia od średniowiecza do XIX wieku, red. J. Gwioździk przy współudziale P.P. Barczyka, Mysłowice 2009, s. 264-273.
 • Pankiewicz Józef, w: Słownik biograficzny miasta Lublina, t. 3, red. T. Radzik A.A. Witusik, J. Ziółek, Lublin 2009, s. 226-229.
 • Przeniesienie Sióstr Miłosierdzia z Zamościa do Szczebrzeszyna w 1812 r. (czyli o potrzebie studiowania źródeł, w: Narrata de fontibus hausta. Studia nad problematyką kościelną, polityczną i archiwistyczną ofiarowane Janowi Skarbkowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. A. Barańska, W. Matwiejczyk, TN KUL Lublin 2010, s. 317-326.
 • Historia Polski jako element propagandy politycznej w kazaniach z okresu Księstwa Warszawskiego (wybrane przykłady), w: Scientia et Fidelitate. Księga Pamiątkowa Ewy i Czesława Deptułów Profesorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. T. Panfil, Wydawnictwo Uniwersyteckie, Lublin 2010, s. 389-414.
 • Sprawa szpitala św. Łazarza w Krakowie w okresie Księstwa Warszawskiego, „Universitas Gedanensis”, 22 (2010), t. 39, s. 9-17.
 • Warszawskie uroczystości ku czci błogosławionego Sadoka w 1809 r., „Universitas Gedanensis”, 22 (2010), t. 40, s. 177-184.
 • Powoływanie kapelanów wojskowych w pierwszych latach Królestwa Polskiego w świetle korespondencji generalnego konsystorza krakowskiego z prowincjałem Zakonu św. Pawła Pierwszego Pustelnika, „Teka Komisji Historycznej PAN. Oddział w Lublinie”, VII (2010), s. 78-86.     
 • W cieniu Horacego, [rec. W. Zajewski, W cieniu Horacego, Pruszcz Gdański 2010], „Przegląd Uniwersytecki”, 22 (2010), nr 4, s. 24.
Autor: Dariusz Prucnal
Ostatnia aktualizacja: 28.05.2013, godz. 22:50 - Anna Barańska