9 grudnia 2011 r. zmarł Ksiądz Profesor Karol Mrowiec. Msza pogrzebowa zostanie odprawiona 14 grudnia o godz. 11.00 w Kościele pw. Św. Krzyża w Warszawie.

Requiescat in pace

[*] [*] [*]

Ks. Karol Mrowiec - ur. 24 października 1919 roku w Rudzie Śląskiej. W latach 1930-34 uczęszczał do gimnazjum Księży Misjonarzy w Krakowie, a w latach 1934-38 do Seminarium Internum Misjonarzy w Wilnie, gdzie w maju 1938 roku zdał maturę. Jednocześnie uczył się gry na fortepianie u ks. Leona Świerczka w Krakowie oraz zasad muzyki i harmonii u ks. Wendelina Świerczka w Wilnie. W 1934 roku został przyjęty do Zgromadzenia Księży Misjonarzy. W latach 1938-43 odbył studia teologiczne i filozoficzne w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie. W 1943 roku przyjął święcenia kapłańskie, a w 1945 roku uzyskał stopień magistra teologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na podstawie pracy Nauka Laktancjusza o Trójcy Świętej. Na przełomie 1943/44 rozpoczął prywatne studia muzykologiczne pod kierunkiem Zdzisława Jachimeckiego.

W latach 1947-48 odbył naukę w Państwowej Średniej Szkole Muzycznej w Krakowie, uzyskując w 1950 roku świadectwo jej ukończenia. W latach 1948-56 studiował w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie: grę na organach pod kierunkiem Józefa Chwedczuka (1948-52), teorię muzyki pod kierunkiem Stefanii Łobaczewskiej (1949-54) oraz kompozycję pod kierunkiem Stanisława Wiechowicza (1952-56). W 1959 roku obronił pracę doktorską Polska pieśń kościelna w opracowaniu kompozytorów polskich XIX wieku, w 1968 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie pracy Pasje wielogłosowe w muzyce polskiej XVIII wieku, w 1979 roku tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego, a w 1987 roku – tytuł profesora zwyczajnego. W 1986 roku został mu nadany tytuł doktora honoris causa Papieskiego Instytutu Muzyki Kościelnej.

W latach 1956-1992 pracował w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Od 1956 roku jako adiunkt ks. prof. Hieronima Feichta współorganizował nowopowstałą Katedrę Muzykologii Kościelnej, która w 1958 roku została przekształcona w Instytut Muzykologii Kościelnej. W latach 1968-82 pełnił funkcję kierownika Instytutu Muzykologii Kościelnej, w latach 1982-92 pracował jako profesor w tymże Instytucie (od 1990 roku Instytucie Muzykologii) Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jako kierownik IM KUL doprowadził do znacznego rozszerzenia programu studiów w Instytucie i zainicjował badania terenowe nad muzycznym folklorem religijnym w Polsce.

Karol Mrowiec zasiadał w Zarządzie Sekcji Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich, Radzie Naukowej Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego (w latach 1979-81 oraz 1996-2001), Zarządzie Internationale Arbeitsgemeinschaft für Hymnologie (1975-77), Zarządzie Consociatio Internationalis Musiae Sacrae, Radzie Naukowej periodyku Nasza Przeszłość (od 1984), Konsultacji Naukowej kwartalnika Liturgia Serca (od 1995), Komisji Muzyki Kościelnej Archidiecezji Krakowskiej (1965-75) oraz Podkomisji Muzyki Sakralnej przy Komisji Liturgicznej Episkopatu Polski (1967-94). Jest członkiem ZKP od 1964 roku, Towarzystwa Naukowego KUL od 1969 roku, Internationale Arbeitsgemeinschaft für Hymnologie od 1970, Consociatio Internationalis Musiae Sacrae oraz Członkiem Korespondentem Papieskiej Międzynarodowej Akademii Maryjnej w Rzymie (od 1993), należał do International Musicological Society.

Za swe osiągnięcia muzykologiczne oraz kompozytorskie został wyróżniony wieloma nagrodami i wyróżnieniami: I Nagrodą w Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim w Poznaniu za utwór Wóz (1961), odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1972), Złotym Krzyżem Zasługi za działalność dydaktyczną (1974), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1993), Nagrodą im. Brata Alberta Chmielowskiego (1999), a także doroczną Nagrodą Związku Kompozytorów Polskich „za fundamentalne badania polskiej muzyki religijnej” (2007).

Autor: Ewelina Olszówka
Ostatnia aktualizacja: 10.12.2011, godz. 18:53 - Ewelina Olszówka