Szanowni Państwo,

 

choć żyjemy w epoce, w której dominuje nauka i technika, to religia nadal stanowi nieodłączny element ludzkiego życia. Bowiem w niej właśnie człowiek szuka odpowiedzi na pytania o sens życia, a także jego ostateczny cel; to ona umacnia zasady moralne i zmusza do refleksji nad istotą człowieczeństwa. Religia jest także ważnym źródłem topicznym literatury, a wiele ksiąg religijnych (takich jak Biblia, Talmud czy Koran) stanowiło inspirację dla autorów arcydzieł literackich. Stąd też w sposób naturalny stała obecność kontekstualna religii na lekcjach języka polskiego, w programach nauczania, w podręcznikach czy podczas omawiania różnych tekstów kultury. W świetle nowej podstawy programowej to na nauczycielach języka polskiego spoczywa obowiązek przybliżenia uczniom świata wartości, takich jak dobro, prawda, piękno czy wiara, nadzieja, miłość, które przecież wywodzą się z doświadczenia religijnego człowieka. 

 

Wszystkie powyżej opisane kwestie są z punktu widzenia dydaktyki i pedagogiki zagadnieniami wymagającymi refleksji, dlatego też zapraszamy Państwa do udziału w organizowanej przez Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ogólnopolskiej konferencji naukowej „Znaczenie religii we współczesnej polonistyce szkolnej”.

         

Podczas sesji konferencyjnych chcemy znaleźć odpowiedzi na następujące pytania badawcze:

Jak  interpretować teksty religijne w szkole? W jaki sposób mówić o wartościach religijnych na lekcjach języka polskiego, by unikać pokusy ideologizacji? Jak przybliżyć młodzieży fundamentalne wartości judeochrześcijańskie, bez których niemożliwe jest rozumienie literatury europejskiej? Jakie teksty kultury o charakterze religijnym wykorzystywać jako konteksty dla rozważań o literaturze? Ile miejsca przeznaczać na lekcjach języka polskiego treściom religijnym?

         

Oczekujemy ponadto wystąpień poruszających następującą problematykę:

  1. Bohaterowie religijni jako wzorce postaw dla współczesnego pokolenia dzieci Internetu.
  2. Elementy religijne na lekcjach z wiedzy o języku.
  3. Teksty religijne jako skarbce wartości moralnych, etycznych, estetycznych. Ich rola w życiu ucznia.
  4. Twórcy ważni dla szkoły, podejmujący tematykę religijną w swych utworach.
  5. Gatunki literackie wywodzące się z doświadczenia religijnego (np. psalmy, pieśni, przypowieści)  – ich znaczenie dla współczesnej polonistyki szkolnej.
  6. Tradycja religijna w literaturze XX i XXI wieku.
  7. Religia w literaturze i sztuce – teksty kultury inspirowane tematyką religijną i możliwości ich eksploracji na lekcjach języka polskiego.
  8. Polonista-teolog?: jedna lekcja – różne spojrzenia na Biblię.
  9. Kompetencje potrzebne poloniście do pracy z Biblią w szkole.
  10. Motywy religijne na lekcjach języka polskiego.

          

Będziemy także wdzięczni za Państwa propozycje tematyczne, oscylujące wokół przewodniego zagadnienia naszej konferencji.

      

Konferencja „Znaczenie religii we współczesnej polonistyce szkolnej” odbędzie się 19-20 listopada 2012 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Prosimy o zalogowanie się na stronie konferencji (tutaj) do 20 czerwca 2012 r. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru referatów spośród zgłoszonych propozycji.

          

Opłata konferencyjna wynosi 400 zł. Kwota ta będzie przeznaczona na pokrycie kosztów noclegu, wyżywienia oraz druku tomu najlepszych artykułów powstałych w oparciu o prezentowane podczas konferencji referaty.    

 

Prof. dr hab. Sławomir Jacek Żurek

Kierownik konferencji

 

Dr Magdalena Marzec

Sekretarz konferencji

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 26.11.2012, godz. 11:11 - Aleksandra Dziak